Zeuge Wilibald Pająk

99. Verhandlungstag 09.10.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

99. Verhandlungstag, 9.10.1964

Vernehmung des Zeugen Willibald Pająk

Vorsitzender Richter:

[+ Sind Sie damit einverstanden, daß wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zur] Stützung des Gedächtnisses des Gerichts?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza się pan z tym, ze zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową dla ułatwienia pracy sądowej?

Zeuge Willibald Pająk:

Nie mam nic przeciwko temu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nichts dagegen.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, Sie heißen mit Vornamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Imię pana?

Zeuge Willibald Pająk:

Willibald.

Vorsitzender Richter:

Willibald Pająk. Wie alt sind Sie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile pan ma lat?

Zeuge Willibald Pająk:

41.

Dolmetscherin Kapkajew:

41.

Vorsitzender Richter:

41 Jahre alt sind Sie schon gewesen.

Zeuge Willibald Pająk:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sind Sie verheiratet?

Zeuge Willibald Pająk:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Was haben Sie für einen Beruf?

Zeuge Willibald Pająk:

Diplomingenieur.

Vorsitzender Richter:

Diplomingenieur. Wo wohnen Sie?

Zeuge Willibald Pająk:

Podlesie Śląskie, powiat Tychy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Podlesie Śląskie, Kreis Tychy.

Vorsitzender Richter:

Und sind Sie mit den Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert?

Zeuge Willibald Pająk:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Herr Pająk, Sie sind ebenfalls in Auschwitz gewesen?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Wann sind Sie dorthin gekommen?

Zeuge Willibald Pająk:

Od 13 marca 42 byłem do końca, to znaczy do 18 stycznia 45.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb im Lager vom 13. März 1942 bis zum Schluß, das heißt bis zum 18. Januar 1945.

Vorsitzender Richter:

Wo waren Sie dort untergebracht, und was haben Sie gearbeitet?

Dolmetscherin Kapkajew:

Gdzie pan tam mieszkał i co pan robił?

Zeuge Willibald Pająk:

Mieszkałem w różnych blokach. I w różnych komandach pracowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war in verschiedenen Blocks untergebracht und habe auch in verschiedenen Kommandos gearbeitet.

Zeuge Willibald Pająk:

Jeżeli to jest potrzebne, mogę wymienić, w których blokach mieszkałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn es notwendig ist, kann ich dann aufzählen, auf welchen Blocks ich gewohnt habe.

Vorsitzender Richter:

Mich würde hauptsächlich die Zeit interessieren, in der Sie auf dem Kommando des SS-Reviers gearbeitet haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mnie interesuje najbardziej ten okres czasu, podczas którego pan pracował w komandzie SS-Revier.

Zeuge Willibald Pająk:

Ja w komandzie SS-Revier nie pracowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe in dem Kommando SS-Revier nicht gearbeitet.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie in der Politischen Abteilung gearbeitet?

Zeuge Willibald Pająk:

Ja pracowałem w politycznym oddziale. Blisko dwa lata.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe fast zwei Jahre lang in der Politischen Abteilung gearbeitet.

Vorsitzender Richter:

Von wann bis wann?

Dolmetscherin Kapkajew:

Od którego do którego?

Zeuge Willibald Pająk:

Od około kwiecień, maj 42 do marca 44.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ungefähr vom April/Mai 1942 bis zum März 1944.

Vorsitzender Richter:

Und wo waren Sie in dieser Zeit untergebracht?

Dolmetscherin Kapkajew:

I gdzie pan mieszkał w tym okresie czasu? W jakim bloku?

Zeuge Willibald Pająk:

[Mieszkałem] początkowo w bloku 14.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst war ich auf dem Block 14.

Zeuge Willibald Pająk:

Później blok 14, który wówczas był parterowy, podniesiono go o jedno piętro i myśmy przeszli do baraku między blokiem 20 i 21.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst wohnte ich auf dem Block 14, das war ein Block mit einem Erdgeschoß lediglich. Später wurde noch ein Stockwerk hinzugebaut, und wir kamen in eine Baracke. Diese Baracke befand sich zwischen den Blöcken 20 und 21.

Zeuge Willibald Pająk:

Parę dni tam mieszkałem i później, ponieważ komando Politische Abteilung, reszta więźniów, którzy w tym komandzie pracowali, pracowała na bloku 24, który należał do takiego lepiej utrzymanego, czystszego bloku. Przeniesiono mnie z tego baraku do bloku 24, na pierwsze piętro.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war lediglich einige Tage in dieser Baracke, weil alle anderen Häftlinge, die auch in der Politischen Abteilung gearbeitet haben, auf dem Block 24 untergebracht waren. Das war ein Block, wo es etwas sauberer gewesen ist. Und aus diesem Grunde wurde ich dann ebenfalls auf den Block 24 verlegt, in den ersten Stock.

Zeuge Willibald Pająk:

Później na bloku 24, na górze, urządzono tak zwany Sonderbau i nas z 24 bloku przeniesiono na blok 3a.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurde oben auf dem Block 24 ein sogenannter Sonderbau errichtet, und wir wurden alle auf den Block 3a verlegt.

Vorsitzender Richter:

Weshalb sind Sie denn nach Auschwitz gekommen? Was hat man Ihnen denn vorgeworfen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Z jakiego powodu?

Zeuge Willibald Pająk:

Zostałem aresztowa ny jako [podejrzany] o przynależność do tajnej organizacji polskiej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde verhaftet, und es wurde mir vorgeworfen, daß ich einer polnischen Geheimorganisation angehöre.

Vorsitzender Richter:

Und welchen Winkel haben Sie getragen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaki pan miał trójkąt?

Zeuge Willibald Pająk:

Czerwony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den roten Winkel.

Vorsitzender Richter:

Einen roten Winkel. Und trotzdem sind Sie bei der Politischen Abteilung gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

I mimo to był pan przy wydziale politycznym?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie haben vorhin ausgesagt, im April/Mai 42 seien Sie zur Politischen Abteilung gekommen. In welche Stelle kamen Sie dort? Was hatten Sie zu arbeiten dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc, powiedział pan, że mniej więcej w kwietniu, maju 42 roku dostał się pan do wydziału politycznego. Proszę powiedzieć, w jakim miejscu pan pracował, [+ lub] też co miał pan tam do roboty?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak. Ja przyszedłem do politycznego oddziału i od razu zostałem przydzielony do registratury.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam auf die Politische Abteilung und wurde sofort der Registratur zugeteilt.

Zeuge Willibald Pająk:

Do registratury, która sama w sobie była jeszcze podzielona na dwie części

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Registratur war an und für sich in zwei Teile eingeteilt.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak zwane Todesabteilung und »Lebenden-Abteilung«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die erste Abteilung war die sogenannte Todesabteilung und die zweite die »Lebenden-Abteilung«.

Zeuge Willibald Pająk:

Różniły się tym, że w Lebenden-Abteilung były akta personalne więźniów żyjących, a w Todesabteilung były akta personalne więźniów zmarłych i nieżyjących.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Unterschied bestand darin, daß in der sogenannten Lebenden-Abteilung die Personalakten von den Häftlingen waren, die noch am Leben waren, und in der Todesabteilung waren die Personalakten von den Häftlingen, die tot waren.

Zeuge Willibald Pająk:

Z tym, że w tym oddziale Todesabteilung była główna kartoteka więźniów tak żywych, jak i zmarłych, jak i więźniów, którzy siedzieli w bunkrze bloku 11. Wszystkie rodzaje kartoteki były...

Dolmetscherin Kapkajew:

W tym Todesabteilung?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

In dieser Todesabteilung befand sich die sogenannte Hauptkartothek aller Häftlinge, also der lebenden und der toten Häftlinge und auch solcher, die auf dem Block 11 sich befanden.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak, później oni byli nazywani »Polizeihäftlinge«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurden sie »Polizeihäftlinge« genannt.

Zeuge Willibald Pająk:

Jak również »Erziehungshäftlinge«, którzy byli inaczej numerowani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auch die »Erziehungshäftlinge« waren dabei, die eine andere Numerierung hatten.

Vorsitzender Richter:

Wie lange blieben Sie in dieser Registratur?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jak długo pan był w tej registraturze?

Zeuge Willibald Pająk:

Cały czas pracowałem tam w Politische Abteilung. W tym czasie, w którym byłem w Politische Abteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die ganze Zeit, während der ich in der Politischen Abteilung war, arbeitete ich dort.

Vorsitzender Richter:

Und wie hieß Ihr Vorgesetzter?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto był pana przełożonym?

Zeuge Willibald Pająk:

Takim, który nas pilnował, bo to było duże biuro, w którym pracowały oprócz mnie, jako więźnia- mężczyzny, pracowało jeszcze szereg Żydówek, więźniarek i początkowo takim bezpośrednim przełożonym, to znaczy w tym znaczeniu, że on z nami w tym samym pokoju siedział i nas w pewnym stopniu pilnował, to był Oberscharführer Carstensen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Carstensen war mein unmittelbarer Vorgesetzter, das heißt derjenige, der unsere Arbeit überwacht hat. Ich war in einem großen Raum, und außer mir befanden sich dort einige Jüdinnen, die dort gearbeitet haben. Also der Mann, der unmittelbar mit uns zusammen war und unsere Arbeit bewachte, war der Oberscharführer Carstensen.

Zeuge Willibald Pająk:

Później Unterscharführer Schmidt, Otto.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später war das der Unterscharführer Schmidt, Otto.

Vorsitzender Richter:

Und wem unterstanden die wiederum?

Dolmetscherin Kapkajew:

A [+ komu oni z kolei] podlegali?

Zeuge Willibald Pająk:

Ci z kolei podlegali kierownikowi politycznego odd ziału, w którym był Grabner.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die unterstanden dem Leiter der Politischen Abteilung, und das war Grabner. [...]

Vorsitzender Richter:

Haben Sie die übrigen SS-Angehörigen der Politischen Abteilung auch kennengelernt?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Zeuge Willibald Pająk:

Znałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich kannte sie.

Vorsitzender Richter:

Und wer war denn dort noch beschäftigt außer Grabner?

Zeuge Willibald Pająk:

Poza Grabnerem sekre tariat politycznego oddziału prowadził Unterscharführer, a później Oberscharführer Kirschner.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Sekretariat der Politischen Abteilung wurde geleitet von dem Unterscharführer, später Oberscharführer, Kirschner.

Zeuge Willibald Pająk:

Kirschner miał do pomocy jeszcze takiego w rodzaju gońca esesmana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kirschner hatte zur Hilfe so eine Art Läufer, einen SS-Mann

Zeuge Willibald Pająk:

Który, [zdaje się] jego [ostanią rangą] był Rottenführer Pichler.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dessen letzter Dienstgrad, glaube ich, Rottenführer war: Pichler.

Zeuge Willibald Pająk:

Oprócz tego był zastępca Grabnera w pewnym czasie, Untersturmführer Wosnitza, którego ja znam tylko, że chodził w cywilu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Stellvertreter von Grabner war eine Zeitlang der Untersturmführer Wosnitza, den ich insofern kenne, daß er immer in Zivil ging.

Zeuge Willibald Pająk:

W pewnym czasie Wosnitza poszedł gdzieś indziej, natomiast to stanowisko objął w mundurze policjanta, nie w mundurze SS, ale w mundurze policjanta, tytułowano go też Untersturmführer, ale jeżeli chodzi o nazwisko, to nie wiem, czy się nie pomylę: Krumme, [tak jakoś] się nazywał. Krümme, czy coś.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später, nach einer kurzen Zeit, ging er fort, und es kam als sein Nachfolger ein Mann, der nicht in der SS-Uniform, sondern da in der Uniform eines Polizisten gewesen ist. Man titulierte ihn Untersturmführer. Sein Name war, wenn ich mich nicht irre, Krumme oder so ähnlich.

Zeuge Willibald Pająk:

[Co do tego] nie jestem pewny, [co do tego nazwiska.]

Dolmetscherin Kapkajew:

Dafür garantiere ich nicht. Ich bin des Namens nicht so sicher.

Vorsitzender Richter:

Wer war sonst noch dort?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto tam jeszcze był?

Zeuge Willibald Pająk:

Oprócz tego, gdy przyszedłem do politycznego oddziału, poznałem Unterscharführera Starka, Unterscharführera Dylewskiego, Unterscharführera Lachmanna, później doszedł Oberscharführer Boger...

Dolmetscherin Kapkajew:

Chwileczkę.

Zeuge Willibald Pająk:

Broad, Draser i szereg o mniejszych funkcjach esesmanów jak Kamphus, Vogt, Pyschny, Florschütz.

Vorsitzender Richter:

Nun ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich dorthin gekommen bin, lernte ich folgende SS-Männer kennen: den Unterscharführer Stark, Dylewski, Lachmann, später den Oberscharführer Boger, dann Broad, Draser und andere, die niedrige Dienstgrade hatten, wie Kamphus oder so ähnlich, Vogt, Pyschny.

Zeuge Willibald Pająk:

Rottenführer Pyschny. Oprócz tego do politycznego oddziału należał jeszcze tak zwany Standesamt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darüber hinaus gehörte zu der Politischen Abteilung das sogenannte Standesamt.

Zeuge Willibald Pająk:

W którym znałem Oberscharführera Quakernacka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dort kannte ich den Oberscharführer Quakernack.

Zeuge Willibald Pająk:

I jego zastępcę Unterscharfü hrera Kristana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und seinen Stellvertreter, den Unterscharführer Kristan.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, uns interessieren jetzt nur die SS- Leute, die hier als Angeklagte vor uns sind. Das sind in erster Linie Boger, Stark, Dylewski und Broad.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nas, proszę pana, interesuje w tym wypadku, interesują tylko ci oskarżeni, którzy siedzą tutaj w procesie, na lawie oskarżonych, a mianowicie: Boger, Stark, Dylewski i Broad.

Vorsitzender Richter:

Einen Namen haben Sie noch nicht genannt – ich weiß nicht, ob Sie den Betreffenden kennen –, das ist der Angeklagte Schoberth.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan nie wymienił jeszcze jednego nazwiska, nie wiem, czy pan tego oskarżonego zna, to jest oskarżony Schoberth.

Zeuge Willibald Pająk:

Ja sobie tego nazwiska nie mogę przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich an diesen Namen nicht erinnern.

Vorsitzender Richter:

Jawohl. Haben Sie die anderen, die Sie uns genannt haben, persönlich gekannt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy tych innych, których pan nam w ymienił, znał pan osobiście?

Zeuge Willibald Pająk:

To znaczy osobiście w tym znaczeniu, że ich widziałem pracujących w Politische Abteilung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, persönlich. Das heißt in diesem Sinne, daß ich sie gesehen habe, wie sie in der Politischen Abteilung tätig waren.

Vorsitzender Richter:

Und ihren Namen erfahren haben?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak jest.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Es ist also für Sie kein Zweifel, daß der Mann, den Sie mit Stark oder mit Dylewski oder Broad oder Boger anreden, daß es sich bei diesem Mann auch um die betreffende Person handelt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc, nie ulega dla pana żadnej wątpliwości, że ci lud zie, których pan nazywa tymi nazwiskami: Stark, Dylewski, Broad, Boger, że to rzeczywiście chodzi o tę osobę noszącą to nazwisko?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Was wissen Sie von den einzelnen? Wollen wir mal anfangen mit Dylewski. Was hatte Dylewski für einen Ruf im Lager?

Dolmetscherin Kapkajew:

Zaczniemy, proszę pana, może pan będzie łaskaw powiedzieć o pojedynczych oskarżonych. Zaczniemy od Dylewskiego. Jaką opinię miał oskarżony Dylewski w obozie?

Zeuge Willibald Pająk:

Oskarżony Dylewski zajmował się przesłuchiwaniami więźniów osadzonych w bunkrze bloku 11, a podejrzanych o zamiar ucieczki, względnie [+ przesłuchiwał] osoby cywilne, które w związku z jakąś ucieczką zostały aresztowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Angeklagte Dylewski beschäftigte sich mit dem Verhör von Häftlingen, unter anderem solchen, die im Bunker des Blocks 11 untergebracht waren und die verdächtigt waren, eine Flucht vorzubereiten, beziehungsweise auch Zivilisten, die irgendwie mit einer Flucht in Verbindung gekommen sind.

Vorsitzender Richter:

Wissen Sie, wie diese Vernehmungen vor sich gingen?

Zeuge Willibald Pająk:

Ni e byłem świadkiem żadnych [przesłuchań] prowadzonych przez Oberscharführera, przez oskarżonego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war Zeuge keiner Vernehmung, die von dem Angeklagten Dylewski vorgenommen wurde.

Vorsitzender Richter:

Sie wissen also auch nicht, ob dieser Angeklagte Dylewski irgend jemanden bei diesen Vernehmungen mißhandelt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc, też nie jest panu wiadomym, czy oskarżony Dylewski podczas przesłuchania męczył kogoś?

Zeuge Willibald Pająk:

Nie jest mi [+ wiadomym].

Dolmetscherin Kapkajew:

Es ist mir nicht bekannt.

Vorsitzender Richter:

Nicht bekannt. Wissen Sie, ob Angeklagte der Politischen Abteilung nach Będzin oder Sosnowitz gefahren sind, um dort die Menschen umzubringen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu coś jest wiadome o tym, że współpracownicy wydziału politycznego jeździli do Będzina, czy Sosnowca i tam zabijali ludzi?

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Zeuge Willibald Pająk:

Na tą okoliczność chciałbym parę zdań powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darüber möchte ich einige Sätze aussagen.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Zeuge Willibald Pająk:

To działo się w sierpniu w 43 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das geschah im August 1943.

Zeuge Willibald Pająk:

Myśmy pracowali wtedy w Politische Abteilung, które swoje biura miało w bu dynku komendantury obozu na parterze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben damals in der Politischen Abteilung gearbeitet. Und die Räume der Politischen Abteilung befanden sich im Gebäude der Kommandantur im Erdgeschoß.

Zeuge Willibald Pająk:

W podobnych takich wypadkach, gdzie członkowie politycznego oddziału brali udział w jakieś akcji, wtedy myśmy byli sami w biurach, a pilnował nas, został z nami tylko jeden esesman.

Dolmetscherin Kapkajew:

In solchen Fällen, bei denen die Angehörigen der Politischen Abteilung irgendwelche Aktionen durchzuführen hatten, blieben wir alleine in unseren Diensträumen und wurden bewacht von einem SS-Mann.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Który?

Zeuge Willibald Pająk:

Najczęściej było to w ten sposób, że ten esesman w czasie dnia nas mniej pilnował w biurze, a raczej pilnował telefonu w sekretariacie Kirschnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und es geschah auf folgende Weise, daß dieser SS-Mann sich nicht soviel mit uns befaßte und uns bewachte, sondern am Telefon war. Und dieses Telefon befand sich im Büro von Kirschner.

Zeuge Willibald Pająk:

I w tym dniu nie było prawie nikogo z esesmanów, to znaczy, mówię o budynku komendantury.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tage war fast keiner von der Politischen Abteilung in den Diensträumen, und zwar meine ich die Diensträume, die sich im Gebäude der Kommandantur befanden.

Zeuge Willibald Pająk:

Dlatego że oprócz tego członkowie Politische Abteilung jak Dylewski, Draser, Boger mieli wtedy swoje biura w baraku koło krematorium I.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich meine das so, weil die Angehörigen der Politischen Abteilung, wie Dylewski, Draser und Boger, ihre Diensträume in einer Baracke hatten, die sich neben dem Krematorium I befand.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak, w Stammlagrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Stammlager, meine ich.

Zeuge Willibald Pająk:

Wtedy został z nami tylko Rottenführer Pichler.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals blieb bei uns lediglich der Rottenführer Pichler.

Zeuge Willibald Pająk:

O Pichlerze mieliśmy opinie, że to jest dosyć dobroduszny i taki uczuciowy człowiek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir hatten die Meinung von Pichler, daß er ein ziemlich anständiger und gefühlsbetonter Mensch ist.

Zeuge Willibald Pająk:

I myśmy mogli często od niego się coś niecoś dowiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wir konnten manchmal von ihm dies oder jenes erfahren.

Zeuge Willibald Pająk:

Ponieważ w tym dniu myśmy po apelu wieczornym, ponieważ ci esesmani, którzy mieli na dużej Postenkecie swoją służbę, tych zwalniano i była tylko mała Postenketta, a dom komendantury był poza małą Postenkettą, [zatem] po apelu Pichler przyszedł już do nas i nas pilnował, a od czasu do czasu szedł tylko popatrzyć, posłuchać, czy tam w tym biurze u Kirschnera telefon nie dzwoni.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tag nach dem Abendappell – und es war so, daß beim Abendappell die Große Postenkette eingezogen wurde und nur die Kleine Postenkette blieb, und das Gebäude der Kommandantur befand sich außerhalb der Kleinen Postenkette –, da geschah es, daß der Pichler kam, um uns zu bewachen. Und nur mit einem Ohr hörte er zu, ob das Telefon im Zimmer von [Kirschner] klingelte.

Zeuge Willibald Pająk:

I w tym dniu nie odpro wadzał nas dosyć długo po apelu do obozu i myśmy się go pytali, dlaczeg o my nie idziemy do obozu, [+ ponieważ] już czas naszej pracy zasadniczo minął.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tage hat er uns lange nach dem Appell nicht zu unserem Block geführt. Und wir haben ihn gefragt, warum wir eigentlich noch hierbleiben müssen, obwohl unsere Dienstzeit schon vorbei ist.

Zeuge Willibald Pająk:

I on nam mówił, wyraził się dosłownie w ten sposób: — »Ach, Schweinerei, heute ist wieder was los.«— Tak się wyraził.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat sich folgendermaßen wörtlich ausgedrückt: »Ach«

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

»Ach, Schweinerei, heute ist wieder etwas los.«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Heute ist wieder etwas los.«

Zeuge Willibald Pająk:

I około godziny 9.00, nie mogę dokładnie powiedzieć, w każdym razie już bardzo późno, zostaliśmy wezwani do baraku koło krematorium, to znaczy Gębski, Myłyk i ja. Tam było szereg esesmanów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Chwileczkę, proszę pana.

Zeuge Willibald Pająk:

Proszę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also ungefähr um neun Uhr – ich weiß nicht genau, aber es war schon sehr spät – wurden wir, das heißt Gębski, Myłyk und ich, in die Baracke neben dem Krematorium gerufen. Und dort war schon eine ganze Reihe von SS-Männern.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak. Esesmanów z politycznego oddziału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwar aus der Politischen Abteilung.

Zeuge Willibald Pająk:

I kazano nam znosić do baraku różne przedmioty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hat uns befohlen, verschiedene Gegenstände in die Baracke hineinzutragen.

Zeuge Willibald Pająk:

To były skrzynie z porcelaną, ze [sztućcami], w każdym razie było szereg cennych rzeczy i w niektórych

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Z [jakimi sztućcami]? Co pan ma na myśli?

Zeuge Willibald Pająk:

Widelce, łyżki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha. Tak, rozumiem. — Das waren Kisten mit verschiedenen wertvollen Gegenständen, wie zum Beispiel Porzellan, Besteck und so weiter.

Zeuge Willibald Pająk:

Te rzeczy znosiliśmy do tego baraku, do jednego z pokoi tego baraku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Gegenstände brachten wir in die Baracke, und zwar in irgendeinen Raum in dieser Baracke.

Zeuge Willibald Pająk:

Podczas tej pracy słyszałem rozmowę między tymi esesmanami, z których pamiętam tylko tyle

Dolmetscherin Kapkajew:

Während dieser Tätigkeit hörte ich verschiedene Gespräche zwischen den SS-Männern, und ich erinnere mich an ein Gespräch.

Zeuge Willibald Pająk:

Że między innymi w tych rzeczach była tam szuflada z biurka, w którym tam różne papiery, w każdym razie nic specjalnie wartościowego nie było. I mówił jeden z tych obecnych do drugiego, mówi popatrz, ten Żyd bronił tak dostępu do tego biurka, a w końcu nic tam nie było. On się wyraził trochę dosadniej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da habe ich ein Gespräch belauscht. Und zwar war unter den Gegenständen, die wir hineintragen mußten, eine Schublade aus einem Schreibtisch. Und in dieser Schublade waren verschiedene Papiere, aber eigentlich nichts Wertvolles. Und dann hörte ich, wie einer zu dem anderen sagte: »Dieser Jude, schau mal, der hat diese Schublade so verteidigt, und letzten Endes war nichts Besonderes drin.« Er hat das noch drastischer gesagt, andere Ausdrücke gebraucht.

Zeuge Willibald Pająk:

Z obecnych przy tym przypominam sobie tylko bardzo dokładnie Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von den dort Anwesenden erinnere ich mich lediglich, aber sehr genau, an Boger.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak. Między innymi w tych rzeczach było szereg może kilkanaście półlitrowych butelek polskiego spirytusu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Unter diesen Gegenständen waren einige Flaschen mit polnischem Spiritus.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak.

Vorsitzender Richter:

Ja, wir wollen die Vernehmung des Zeugen

Vorsitzender Richter:

Bitte schön. Herr Zeuge, Sie haben uns heute morgen geschildert, daß Sie bestellt worden sind in die Baracke zum Ausladen von Gegenständen und daß Sie dabei den Angeklagten Boger gesehen hätten. Wieso wissen Sie, daß diese Gegenstände aus Będzin und Sosnowitz kamen, daß Boger sich dabei beteiligt hat und so weiter?

Dolmetscherin Kapkajew:

Dzisiaj pan opowiadał nam o tym, że przy wyładowaniu rzeczy, pochodzących z transportów, gdzieś przy wyładowaniu rozmaitych rzeczy, słyszał pan i widział pan oskarżonego Bogera. Skąd panu jest wiadomym, że rzeczy te pochodzą z Będzina i Sosnowca i że Boger brał w tym udział?

Zeuge Willibald Pająk:

Wśród tych rzeczy były różne przedmioty, na których miejscowość Będzin, względnie Sosnowiec można było odczytać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf manchen von diesen Gegenständen befanden sich Aufschriften. Man konnte daraus entnehmen, daß es sich um Będzin und Sosnowiec handelte.

Zeuge Willibald Pająk:

Oprócz tego po tym dniu wiedziałem, że przyszły do politycznego oddziału tak zwane Personalbogen więźniów pochodzących głównie z Będzina i Sosnowca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Außerdem kamen nach diesem Tag, also später, zu uns die sogenannten Personalbogen von de n Häftlingen, die aus Będzin und Sosnowiec stammten.

Zeuge Willibald Pająk:

Te okoliczności upewniły mnie, że w tym czasie była »akcja« w Sosnowcu i Będzinie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Umstände gaben mir die Sicherheit, daß diese »Aktionen« in Będzin und in Sosnowiec stattfanden.

Zeuge Willibald Pająk:

Oraz ta usłyszana rozmowa, o której wspomniałem, upewniły mnie, że esesmani z politycznego oddziału byli tam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das von mir belauschte Gespräch, von dem ich bereits erzä hlt habe, bestätigte mir auch die Annahme, daß die SS-Männer diese »Aktionen« dort in Będzin und Sosnowiec gemacht haben und dort gewesen sind.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sind noch Fragen an den Zeugen? Von seiten der Staatsanwaltschaft?

Staatsanwalt Vogel:

Herr Zeuge, bei dieser »Aktion«, die Sie eben geschildert haben, haben Sie da nur den Namen Boger noch in Erinnerung im Zusammenhang damit?

Verteidiger Laternser:

Ist beantwortet, die Frage. Ich widerspreche dieser Frage, die ist beantwortet. Der Zeuge hat deutlich gesagt...

Staatsanwalt Vogel:

Ich erinnere mich noch

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ich kann mich nur noch an...

Verteidiger Laternser:

Ich erinnere mich an Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lediglich.

Staatsanwalt Vogel:

Er hat gesagt: Ich erinnere mich noch sehr gut an Boger nach meinem

Verteidiger Laternser [unterbricht]:

Lediglich an Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lediglich.

Vorsitzender Richter:

Lediglich, lediglich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lediglich sehr genau an Boger.

Zeuge Willibald Pająk:

Ale zaznaczyłem, że tam byli inni.

Staatsanwalt Vogel:

Ja, der Zeuge will ja erläutern.

Zeuge Willibald Pająk:

Powiedziałem, że tam było więcej esesmanów przy tym.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe aber gesagt, daß mehrere SS-Männer dabeigewesen sind.

Zeuge Willibald Pająk:

Ale przypominam sobie całkiem dokładnie jedynie Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich erinnere mich ganz genau lediglich an Boger.

Staatsanwalt Vogel:

Gut. Können Sie sonst noch irgendwelche Angaben machen über die Tätigkeit der Angehörigen der Politischen Abteilung, insbesondere etwa über die Beteiligung an Erschießungen an der Schwarzen Wand?

Zeuge Willibald Pająk:

Odnośnie tych rozstrzeliwań i akcji na bloku 11, przypominam sobie z moich takich osobistyc h wrażeń, jakie odniosłem, to była sprawa Lilli Tofler, Żydówki słowackiej, która

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Chwileczkę, chwileczkę. — Was die Erschießungen auf dem Block 11 anbetrifft, da erinnere ich mich aus meinen eigenen Erlebnissen an Lilli Tofler.

Zeuge Willibald Pająk:

Ona pracowała w politycznym oddziale razem ze mną w jednym biurze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war eine slowakische Jüdin, die in der Politischen Abteilung mit mir zusammen im gleichen Büro gearbeitet hat.

Zeuge Willibald Pająk:

W czterdziestym, bodajże trzecim roku, na początku, przeszła do innego komanda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Anfang des Jahres 1943, glaube ich, kam sie in ein anderes Kommando.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak. Ponieważ jednak myśmy się dosyć dobrze znali, jak również z pozostałymi Żydówkami od czasu do czasu dochodziły mnie wiadomości poprzez jej koleżanki, które razem ze mną pracowały, jak jej się wiedzie, co ona tam robi i tak dalej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ich mit ihr ziemlich gut bekannt war, und auch mit den anderen Jüdinnen, die mit mir zusammenarbeiteten, hörte ich – von diesen Kameradinnen von ihr –, was sie tut, wie es ihr geht und so weiter.

Zeuge Willibald Pająk:

Pewnego dnia przyszły rano do pracy te Żydówki i powiedziały mi, że Lilli Tofler została zamknięta na bloku 11 z powodu jakiegoś listu, który ona [+ przesłała], czy do niej został przesłany, a który po drodze został [przechwycony.]

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages kamen diese Jüdinnen, die mit mir zusammenarbeiteten, zur Arbeit und erzählten, daß Lilli Tofler auf dem Block 11 in Haft genommen wurde, weil man irgendeinen Brief, entweder an sie geschrieben oder von ihr geschrieben...

Vorsitzender Richter:

Gefunden hätte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Festgehalten hat.

Zeuge Willibald Pająk:

Ponieważ sprawą tą zajmował się Boger, bo i on jej akta z registratury zabrał, a taki był, powiedzmy, porządek rzeczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da sich Boger mit ihrer Sache beschäftigte – er hat nämlich aus der Registratur ihre Akte genommen, und das war die Art, wie man dort diese Sachen behandelte

Zeuge Willibald Pająk:

Baliśmy się i bardzo to przeżywaliśmy, że sprawą tą zajmuje się Boger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da haben wir große Angst gehabt, und wir haben das sehr mitgefühlt, daß eben Boger mit dieser Sache zu tun hat.

Zeuge Willibald Pająk:

Pewnego dnia podczas apelu Boger razem z Lilli Tofler przechodził przy bloku. Po prostu konfrontował ją z mieszkańcami bloku i te koleżanki, które ze mną pracowały opowiadały mi to na drugi dzień, bo ja tego nie widziałem. Bo ja mieszkałem na 3a i, a to się na 3a bloku nie działo, aczkolwiek o tym się szeroko mówiło po apelu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages, während des Appells, ging Boger mit Lilli Tofler zusammen am Block entlang, und er hat sie so ungefähr dem ganzen Block gegenübergestellt. Das haben mir auch die Jüdinnen, die Kameradinnen, erzählt, ich habe das selbst nicht gesehen. Ich habe auf dem Block 3a gewohnt, und das fand auf einem anderen Block statt.

Zeuge Willibald Pająk:

I to było komentowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das wurde breit im Lager erzählt und kommentiert.

Staatsanwalt Vogel:

Herr Zeuge, haben Sie selbst in diesem Zusammenhang Beobachtungen machen können? Oder ist das, was Sie uns sagen können, nur aus den Erzählungen damals von anderen Häftlingen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan sam to widział, czy pan to słyszał tylko?

Zeuge Willibald Pająk:

Ja tego nie widziałem, słyszałem, jak to komentowano w obozie oraz od tych Żydówek, które w jakiś sposób miały dane odnośnie Lilli Tofler.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe selbst das nicht gesehen. Ich habe lediglich gehört, wie im Lager darüber gesprochen wurde. Mir haben das auch die Kameradinnen, die Jüdinnen, erzählt, die auf irgendwelche Art und Weise davon erfahren haben. [...]

Zeuge Willibald Pająk:

Po pewnym czasie do politycznego oddziału nadszedł meldunek śmie rci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einiger Zeit kam in die Politische Abteilung die Todesmeldung.

Zeuge Willibald Pająk:

Lilli Tofler, Häftlingsnummer i tak dalej. I jako przyczyna śmierci jakaś tam choroba: Herz, Wassersucht. Albo Du rchfall albo Herzschlag, albo coś takiego. Ale więźniowie, którzy zmarli śmiercią nienaturalną, mieli na Todesmeldunku w prawym rogu czerwony krzyżyk ołówkiem. To była dla nas orientacja, że ci ludzie zostali albo rozstrzelani, albo zaszpry cowani, albo zagazowani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also es kam eine Todesmeldung zu uns, auf der stand: Lilli Tofler, Häftlingsnummer soundso. Und als Todesursache [+ angegeben] wurde – ich weiß nicht mehr, Herzschlag oder Wassersucht oder Durchfall.

Zeuge Willibald Pająk:

W każdym razie jakaś choroba.

Dolmetscherin Kapkajew:

Irgendeine Krankheit. Und es war so, daß auf den Todesmeldungen bei den Häftlingen, die eines nicht-natürlichen Todes gestorben sind, in der rechten Ecke mit einem roten Bleistift ein Kreuz gezeichnet war. Und da wußten wir, daß sie entweder vergast oder erschossen oder auf andere Art und Weise getötet wurden.

Staatsanwalt Vogel:

Dann, Herr Zeuge, ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie selbst feststellen konnten, welche SS-Angehörigen an der Schwarzen Wand Erschießungen vorgenommen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Mnie chodziło o to, co pan sam może stwierdzić, jacy esesmani brali udział przy rozstrzeliwaniach przy ścianie śmierci?

Zeuge Willibald Pająk:

Ja tam nigdy ni e brałem w tym udziału

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe niemals daran teilgenommen.

Zeuge Willibald Pająk:

Ale szeroko w obozie mówiono, że najczęściej brali [w] tym udział Palitzsch, a po arzesztowaniu Palitzscha również członkowie politycznego oddziału. Było często wymieniane nazwisko Bogera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe selbst nicht daran teilgenommen. Aber es wurde im Lager weit und breit erzählt, daß sich am häufigsten Palitzsch dabei betätigte, nach der Verhaftung von Palitzsch ebenfalls die Mitglieder der Politischen Abteilung, am häufigsten von ihnen Boger.

Staatsanwalt Vogel:

Haben Sie selbst irgendwelche Feststellungen über Vernehmungen bei der Politischen Abteilung treffen können? Haben Sie Häftlinge gesehen, die zur Vernehmung kamen und nach der Vernehmung wieder aus dem Zimmer herauskamen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy mógł pan coś stwierdzić odnośnie sposobów, jakie były [stosowane przy] badaniu świadków, czy pan widział tych więźniów przed tym, zanim wchodzili na zeznanie i potem, jak oni wychodzili?

Zeuge Willibald Pająk:

Owszem widziałem przed zeznaniami i widziałem po zeznaniach, i mogłem zauważyć

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, ich habe sie gesehen. Und zwar sowohl bevor sie zur Vernehmung gingen als auch nach der Vernehmung.

Zeuge Willibald Pająk:

Mogłem zauważyć, że wracali często nie o własnych siłach. I że byli bici.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich konnte feststellen, daß sie oft nicht aus eigenen Kräften gehen konnten und daß sie geschlagen wurden.

Staatsanwalt Vogel:

Konnten Sie auch feststellen, wer jeweils in solchen Fällen die Vernehmung durchgeführt hatte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy mógł pan stwierdzić, kto w tym, w każdym z pojedynczych wypadków, brał udział w przesłuchaniu?

Zeuge Willibald Pająk:

Nie wiem, to znaczy, nie mogę konkretnie podać przykładu, który więzień, u którego [+ esesmana] był przesłuchiwany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, das heißt, ich bin nicht in der Lage, bestimmt und genau zu sagen, welcher Häftling bei welchem SS-Mann vernommen wurde.

Zeuge Willibald Pająk:

Świadkiem byłem tylko przypadkowym jednego przeżycia, że tak powie m.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war nur Zeuge eines bestimmten Vorfalls.

Zeuge Willibald Pająk:

Mianowicie to było [+ pod] koniec 42 roku, gdy biura Politische Abteilung były jeszcze na parterze SS-rewiru.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwar war das Ende 1942, als sich die Räume der Politischen Abteilung noch im Erdgeschoß des SS-Reviers befanden.

Zeuge Willibald Pająk:

Pewnego dnia z registratury, już nie pamiętam, kto, ale jeden z esesmanów, którzy siedzieli razem w biurze z Bogerem zażądał jakichś akt z registratury.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages verlangte ein SS-Mann – ich weiß nicht, welcher, ich weiß nur, daß er zusammen mit Boger im Zimmer saß — w pokoju siedzial — – aus der Registratur irgendein Aktenstück.

Zeuge Willibald Pająk:

I [te akta] ja mu z registratury wyszukałem, to znaczy, chodziło o jakiegoś więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihm diese Akte aus der Registratur ausgesucht, das heißt, es handelte sich um irgendeinen Häftling.

Zeuge Willibald Pająk:

Wyszedłem z registratury i przeszedłem przez korytarz na drugą stronę korytarza do biura, w którym siedzieli Boger i wtedy Broch, Sturmmann albo Rottenführer Broch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich nahm also dieses Aktenstück und ging aus meinem Zimmer über den Korridor auf die andere Seite des Korridors in das Zimmer, in dem Boger und noch ein anderer war, Broch, [...] entweder Sturmmann oder Rottenführer; also irgendeinen niedrigen Dienstgrad hatte er.[...]

Zeuge Willibald Pająk:

Otwi eram drzwi, żeby wręczyć te akta i widzę obrazek taki

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich öffne die Tür, um dieses Aktenstück zu übergeben, und ich sehe folgendes Bild:

Zeuge Willibald Pająk:

Że Boger ma zdjętą marynarkę, to znaczy uniform.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger hat seine Jacke ausgezogen, das heißt die Uniformjacke.

Zeuge Willibald Pająk:

Rozpiętą koszulę, parę guzików.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sein Hemd ist aufgeknüpft, also ein paar Knöpfe sind auf.

Zeuge Willibald Pająk:

W ręce ma coś w rodzaju jakiegoś kija, czy drąga.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Hand hält er etwas, einen Stock oder irgendeine Stange, so was Ähnliches.

Zeuge Willibald Pająk:

Obok stoi w odległości mniej więcej dwóch metrów Broch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben ihm steht, in einer Entfernung von etwa zwei Metern, Broch.

Zeuge Willibald Pająk:

Również tak luźno porozpinany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ebenfalls mit locker aufgeknüpftem Hemd.

Zeuge Willibald Pająk:

Tak, i tylko jednym o kiem zobaczyłem, że koło szafy w pozycji skulonej jest jakiś więzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nur mit einem Auge habe ich gesehen, daß neben dem Schrank die gebeugte Gestalt eines Häftlings hockt.

Zeuge Willibald Pająk:

To wszystko było ułamek s ekundy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war alles ein Bruchteil einer Sekunde.

Zeuge Willibald Pająk:

Bo jak mnie zobaczył Boger, krzyknął na mnie: »Raus!« W ten sposób.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als nämlich Boger mich sah, schrie er: »Raus!« Eben auf diese Weise.

Zeuge Willibald Pająk:

Naturalnie natychmiast poszedłem do mojej pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Natürlich ging ich sofort weg, und zwar zu meiner Arbeit zurück.

Staatsanwalt Vogel:

Danke, ich habe keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Ormond.

Nebenklagevertreter Ormond:

Ich habe lediglich eine Frage, Herr Zeuge. Dieses rote Kreuz in der rechten Ecke der Sterbeurkunden, beruhte das auf einer Anweisung der SS? Oder war das eine geheime Kenntlichmachung, die die Häftlingsschreiber unter sich ausgemacht hatten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ten czerwony krzyżyk, wie pan, w rogu na dokumentach śmierci, czy to było zarządzenie SS, czy to było jakieś tajemnicze umówienie?

Zeuge Willibald Pająk:

Nie wiem na czyje polecenie i kto to robił, w każdym razie stwierdziłem na szeregu znajomych, którzy w ten sposób zmarli, że czerwony krzyż oznaczał, właśni e [to.]

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es bis zum heutigen Tage nicht, auf wessen Veranlassung das gemacht wurde und wer das getan hat. Ich habe aber festgestellt bei einigen von meinen Kameraden, von denen ich weiß, daß sie eines nicht-natürlichen Todes gestorben sind, daß es sich um diese Fälle handelte.

Zeuge Willibald Pająk:

Był taki dzień w październiku 42 roku, gdzie podczas apelu wywołano ponad 200, około 250 więźniów, wszystkich z Województwa Lubelskiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war einmal ein Tag im Oktober 1942. Während des Appells wurden 200 bis 250 Häftlinge

Zeuge Willibald Pająk:

Tak mniej więcej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr aufgerufen, die alle aus dem Regierungsbezirk Lublin stammten.

Zeuge Willibald Pająk:

Ci więźniowie zostali wszyscy rozstrzelani na bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle diese Häftlinge wurden auf dem Block 11 erschossen.

Zeuge Willibald Pająk:

I te Todesmeldunki tych więźniów przyszły wszystkie z czerwonym krzyżykiem, ale żeby prawdopodobnie nie podpadło, że w jednym dniu tak dużo [+ zostało rozstrzelanych], b yły one rozdzielone na kilka dni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Todesmeldungen von diesen Häftlingen kamen alle mit dem roten Kreuz in der Ecke. Und damit es nicht so auffällt, daß an einem Tag so viele umgekommen sind, hat man das auf einige Tage verteilt.

Zeuge Willibald Pająk:

Na tych meldunkach oczywiście była godzina i dzień śmierci i powód śmierci sfałszowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diesen Meldungen waren selbstverständlich die Stunde und der Tag des Todes sowie die Todesursache gefälscht.

Vorsitzender Richter:

Noch eine Frage?

Nebenklagevertreter Ormond:

Danke sehr.

Vorsitzender Richter:

Herr Raabe?

Nebenklagevertreter Raabe:

Keine Frage.

Vorsitzender Richter:

Herr Doktor Kaul?

Nebenklagevertreter Kaul:

Keine.

Vorsitzender Richter:

Von der Verteidigung? Herr Doktor Aschenauer.

Verteidiger Aschenauer:

Ich habe zwei kurze Fragen oder nur eine: Herr Zeuge, haben Sie bei der eben geschilderten Vernehmungsszene den Angeklagten Boger zum ersten Mal gesehen?

Zeuge Willibald Pająk:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Zeuge Willibald Pająk:

Ja go znałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich kannte ihn schon.

Verteidiger Aschenauer:

Wann haben Sie ihn kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan go poznał?

Zeuge Willibald Pająk:

Jak przyszedłem do Politische Abteilung, to Bogera jeszcze nie było. On przyszedł po pewnym czasie, później, w 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich in die Politische Abteilung gekommen bin, da war der Boger noch nicht da. Aber einige Zeit später, im Jahre 1942, kam er dann.

Verteidiger Aschenauer:

Danke, keine weitere Frage. Herr Boger möchte noch eine Erklärung abgeben.

Vorsitzender Richter:

Ja. Zunächst, haben die Verteidiger noch Fragen? Nein. Doch, Sie, Herr Joschko? Nein. Angeklagter Boger, bitte schön.

Angeklagter Boger:

Zu dem Vorgang Bendsburg kann ich nur wiederholen, was ich dem Hohen Gericht bereits früher aus gegebenem Anlaß gesagt habe. Die »Aktion« wurde von der Staatspolizeileitstelle Kattowitz mit Unterstützung von Wacheinheiten des Konzentrationslagers Auschwitz durchgeführt. Dabei waren auch Untersturmführer Grabner, Wosnitza und einige Angehörige der Politischen Abteilung, aber keine Angehörigen der Politischen Abteilung von der Ermittlungsdienststelle, ich selbst auch nicht. Es ist durchaus möglich, daß mich der Zeuge beim Abladen der von Grabner in Bendsburg sichergestellten Gegenstände – es handelte sich in der Hauptsache um Porzellan, um Kristall verschiedener Art, das zum Teil, nach meinem Wissen, ins Führerheim gekommen ist – gesehen haben kann. Aber beteiligt an der Aktion Bendsburg war ich nicht.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan to zrozumiał? Zrozumiał pan?

Zeuge Willibald Pająk:

Zrozumiałem.

Angeklagter Boger:

Zum Fall Lilli Tofler möchte ich noch erwähnen, daß die Zeugin Raya Kagan am 31.7. dem Hohen Gericht bekundet hat, daß in dieser Angelegenheit der Untersturmführer Wosnitza seinerzeit bei den verschiedensten Schreiberinnen der Abteilung Schriftproben abgenommen hat. Daraus geht hervor, daß Wosnitza, wie ich schon früher gesagt habe, Sachbearbeiter im Fall Lilli Tofler war. Ich war lediglich, wie ich auch hier schon bekundet habe, bei der Exekution der Lilli Tofler zugegen. Aber ich habe sie nicht in irgendeiner Gegenüberstellung vor einem Block im Stammlager Auschwitz...

Dolmetscherin Kapkajew:

Geführt.

Angeklagter Boger:

Entlanggeführt.

Vorsitzender Richter:

Herr Zeuge, können Sie sich darauf besinnen, ob bei der Politischen Abteilung ein SS-Angehöriger war mit roten Haaren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan sobie przypomnieć, że w wydziale politycznym był jakiś esesman, który by miał rude włosy?

Zeuge Willibald Pająk:

Nie mogę sobie przypomnieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kann mich nicht erinnern.

Vorsitzender Richter:

Sie können sich nicht erinnern. Wenn keine Fragen mehr sind an den Zeugen, dann, Herr Zeuge, müssen Sie das, was Sie gesagt haben, beschwören. Können Sie das mit gutem Gewissen tun?

0:00