Zeuge Mieczysław Kieta

84. Verhandlungstag 31.08.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

84. Verhandlungstag, 31.8.1964

Vernehmung des Zeugen Mieczysław Kieta

Vorsitzender Richter:

[+ Sind Sie damit einverstanden, daß wir Ihre Aussage] auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie sind wie alt, Herr Kieta?

Zeuge Mieczysław Kieta:

44.

Vorsitzender Richter:

44 Jahre alt. Sind Sie verheiratet?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sie sind von Beruf?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Journalist.

Vorsitzender Richter:

Sie wohnen in?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Krakau.

Vorsitzender Richter:

Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Nein. Herr Kieta, wann sind Sie nach Auschwitz gekommen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Do Oświęcimia przyjechałem 17 sierpnia 1942 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam nach Auschwitz am 17. August 1942.

Vorsitzender Richter:

Am 17. August 42. Und wann sind Sie dort wieder weggekommen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przebywałem tam do 15 listopada 1944. I byłem przeniesiony do obozu w Groß-Rosen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb dort bis zum 15. November 1944 und wurde dann ins Lager Groß-Rosen versetzt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W transporcie byłem przywieziony do Oświęcimia razem z moim ojcem, z którym równocześnie byłem aresztowany przez gestapo w Krakowie w czerwcu 1942 roku w nocy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam ins Lager mit meinem Vater zusammen, der gleichzeitig mit mir im Juni 1942 von der Gestapo in der Nacht verhaftet wurde.

Vorsitzender Richter:

Wo?

Zeuge Mieczysław Kieta:

W Krakowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Krakau.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W naszym domu, w naszym mieszkaniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

In unserer Wohnung in Krakau.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W transporcie znajdowało się ponad 80 więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Transport befanden sich über 80 Häftlinge.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przyjechaliśmy do Oświęcimia specjalnym autobusem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir kamen nach Auschwitz in einem besonderen Omnibus.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To był czarny autobus z zasłoniętymi szybami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein schwarzer Omnibus mit verdeckten Scheiben.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Który na boku miał rodzaj takiego turystycznego szyldu w postaci zielonej jodełki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Seitlich befand sich darauf eine Art touristisches Schild mit einem grünen Tannenbaum drauf.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zostaliśmy wyładowani w pobliżu willi komendanta Hößa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden ausgeladen in der Nähe von der Villa des Lagerkommandanten Höß

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na szosie przy rzece Sole.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf der Chaussee am Fluß Soła.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Musieliśmy przejść przez główną wartownię obok komendantury.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir mußten das Haupttor direkt neben der Villa des Kommandanten passieren.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Odebrał nas jakiś nieznany mi esesman z politycznego oddziału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden von einem mir unbekannten SS-Mann aus der Politischen Abteilung in Empfang genommen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przyjechał po nas na rowerze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kam, um uns abzuholen, mit dem Fahrrad.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I potem na rowerze jechał dość szybko w kierunku bramy obozowej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und fuhr dann später ziemlich schnell in Richtung des Lagertors.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Myśmy nie mogli nadążyć, biec. Dostaliśmy rozkaz, żeby biec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir konnten nicht Schritt halten und bekamen dann einen Befehl, zu laufen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W naszym transporcie poza moim ojcem było kilku starszych ludzi.

Dolmetscherin Kapkajew:

In unserem Transport befanden sich, außer meinem Vater, auch etliche ältere Personen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Większość z nich była bardzo wycieńczona pobytem w więzieniu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Mehrheit von ihnen war bereits durch den Aufenthalt im Gefängnis sehr abgezehrt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I oni po prostu padali z braku sił.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und sie fielen einfach um, weil es ihnen an Kräften mangelte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było akurat w okolicy baraku politycznego oddziału.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war gerade in der Nähe der Baracke der Politischen Abteilung.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przychodzący esesmani, nie wiem, z jakiej jednostki, tych ludzi leżących na ziemi bili.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die vorbeigehenden SS-Männer, ich weiß nicht, welcher Einheit sie angehörten, schlugen auf diese auf dem Boden liegenden Personen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To samo zdarzyło się mojemu ojcu, który przewrócił się mniej więcej na wysokości bloku SS-rewiru.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dasselbe geschah mit meinem Vater, der ungefähr gegenüber dem Block, in dem sich das SS-Revier befand, auf den Boden fiel.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Chciałem wrócić i pomóc mu, dźwignąć się. Otrzymałem wted y uderzenie w twarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte zurücklaufen, ich wollte ihm helfen aufzustehen, aber ich bekam dann eine Ohrfeige.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zatrzymano nas obok wejścia do obozu przy bramie, na której był napis »Arbeit macht frei«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir blieben stehen in der Nähe des Tors, an dem die Aufschrift war: »Arbeit macht frei«.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Czekaliśmy chwilę przy Blockführerstubie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir blieben eine Weile neben der Blockführerstube stehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Czekaliśmy na zakończenie apelu, który odbywał się w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir warteten auf die Beendigung des Appells, der gerade im Lager stattfand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Potem przeprowadzono nas do drewnianego baraku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurden wir in eine Holzbaracke gebracht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Takich baraków w Oświęcimiu w Stammlager znajdowało się wówczas kilka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Solcherart Baracken waren zur damaligen Zeit im Stammlager Auschwitz einige.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To były końskie stajnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Pferdeställe.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jeszcze na drzwiach były tabliczki z określeniem ilości koni, które powinny się znajdować.

Dolmetscherin Kapkajew:

An der Türe befanden sich noch Tafeln, [auf denen] die Zahl der darin befindlichen Pferde stand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Te baraki zostały miesiąc potem rozebrane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Baracken wurden einen Monat später auseinandergelegt, abgerissen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale wybudowane były już nowe, murowane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es waren bereits neue, untermauerte Baracken gebaut.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na drugi dzień przeprowadzono nas na blok 28, gdzie znajdował się ambulans.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Tag wurden wir in den Block 28 geführt, wo sich die Ambulanz befand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zakładano nam kartotekę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort wurden uns Karteien angelegt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To nie była kartoteka dla politycznego oddziału, ale te karty miały napis świadczący o tym, że to są tak zwane karty zdrowia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war keine Kartei für die Politische Abteilung. Aber diese Karten hatten oben eine Aufschrift, die darauf deutete, daß es sogenannte Gesundheitskarten waren.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Były tam rubryki dotyczące wzrostu i wagi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren Rubriken in bezug auf die Größe, das Gewicht der einzelnen Personen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Te rubryki nie były wypełniane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Rubriken wurden nicht ausgefüllt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wypełniana była rubryka na drugiej stronie karty, gdzie był rysunek szczęk, górnej i dolnej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es wurden lediglich die Rubriken ausgefüllt, die auf der anderen Seite, auf der Rückseite sich befanden. Und dort war auch eine Abbildung der Kiefer, der Ober- und Unterkiefer.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wpisywano w te rubry ki złote zęby.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diese Rubrik kamen dann die Eintragungen über die Goldzähne.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Mnie zapisano cztery złote korony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei mir hat man vier goldene Kronen vermerkt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W tym czasie, kiedy odbywała się ta rejestracja

Dolmetscherin Kapkajew:

Während der Zeit, als die Registrierung stattfand

Zeuge Mieczysław Kieta:

W przejściu pomiędzy blokiem 28 a płotem, a drutami

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwischen dem Block 28 und dem Draht

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ładowano bardzo wielki wóz ciężarowy, samochód ciężarowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurde ein großer Lastwagen aufgeladen.

Vorsitzender Richter:

Zwischen Block 28

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

28 und einem Draht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Und dem Drahtzaun.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dem Drahtzaun.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W pewnym momencie przepędzono nas na bok i ten samochód wyjechał na róg.

Dolmetscherin Kapkajew:

Plötzlich wurden wir seitlich fortgeschoben, und dieser Lastwagen kam um die Ecke gefahren.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z tego samochodu obficie ciekła, tak jak z kranu, krew na kamienie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus diesem Lastwagen floß wie aus einem Kran auf die Steine herunter das Blut.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Cały samochód wyładowany był trupami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der ganze Lastwagen war mit Leichen gefüllt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Te trupy były załadowany z Leichenhalli, która była, do której wejście było właśnie w tym przejściu tam, z boku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Leichen kamen aus der Leichenhalle, zu der der Eingang gerade dort, zwischen diesen angegebenen Stellen, seitlich war.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wtedy dowiedziałem się, że na 11 bloku tego dnia odbyła się wielka egzekucja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals habe ich erfahren, daß an diesem Tage auf dem Block 11 eine große Exekution stattfand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było 18 sierpnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war am 18. August.

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] Po załatwieniu tych wstępnych formalności związanych z przyjęciem do obozu, nie odbywaliśmy z ojcem żadnej kwarantanny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach der Erledigung aller dieser Formalitäten, die mit der Aufnahme im Lager verbunden waren, machten wir, mein Vater und ich, keine Quarantäne durch.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pracowaliśmy w różnych komandach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir haben in verschiedenen Kommandos gearbeitet.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Byliśmy także przez krótki czas na Bunie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren auch eine kurze Zeit lang in den Buna- Werken.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Mój ojciec liczył wtedy 52 lata.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Vater war damals 52 Jahre alt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Był bardzo wycieńczony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war sehr abgezehrt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I jakkolwiek mówił po niemiecku, ponieważ był oficerem armii austriackiej w czasie pierwszej wojny światowej, miał ogromne trudności i z tego powodu, że odebrano mu aparat słuchowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und obwohl er ziemlich gut Deutsch sprach, weil er während des Ersten Weltkrieges Offizier der österreichischen Armee war, hatte er doch Schwierigkeiten, weil man ihm sein Hörgerät abgenommen hat.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I dlatego niemal za każdym [+ razem], na moich oczach był bity.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darum wurde er auf Schritt und Tritt vor meinen Augen geschlagen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Po prostu nie słyszał, nie zawsze słyszał, co do niego krzyczano.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hörte einfach nicht, was man ihm schrie.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pewnego dnia spotkałem znajomego z Krakowa, który był pflegerem na bloku 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages traf ich einen Bekannten aus Krakau, der Pfleger auf dem Block 28 war.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Obiecał mi, że postara się dla ojca o taką kartkę na tak zwany Blockschonung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er versprach mir, daß er sich darum bemüht, daß mein Vater eine Karte bekommt mit einer Zuweisung in den sogenannten Schonungsblock.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ten tak zwany Blockschonung, nie, Schonungsblock: więzień, jeżeli otrzymał taką kartkę, a nie szedł do szpitala, mógł na podstawie tej kartki zostać dzień albo dwa w swoim macierzystym bloku i nie iść do pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das bedeutete nicht, daß er in einem Schonungsblock bleibt. Sondern aufgrund dieser Karte hatte der Häftling, der so eine Karte bekam, die Möglichkeit, ein bis zwei Tage auf seinem Block zu bleiben, ohne zu arbeiten.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja chciałem ojca umieścić po prostu w Krankenbau, w szpitalu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte meinen Vater einfach im Krankenbau unterbringen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale przed tym ten pfleger, Stanisław Nowacki ostrzegał mnie, i pokazał mi nawet w tym momencie, kiedy z nim rozmawiałem oskarżonego Klehra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber dieser Pfleger, von dem ich sprach, namens Stanisław Nowacki, warnte mich vor meiner Absicht. Und eben in diesem Augenblick, in dem ich mich mit ihm unterhielt, zeigte er mir den Angeklagten Klehr.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wtedy dowiedziałem się, że w Krankenbau grozi albo selekcja albo iniekcja fenolu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals erfuhr ich, daß im Krankenhaus entweder eine Selektion oder eine Phenolspritze droht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ojciec otrzymał taką kartkę na Schonung w bloku 27 chyba sierpnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Vater bekam so eine Karte – so eine Schonungskarte, um im Block zu bleiben –, soweit ich mich erinnere, etwa am 27. August.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W pierwszym dniu, ja poszedłem z moim komandem do pracy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am ersten Tag ging ich mit meinem Kommando zur Arbeit.

Zeuge Mieczysław Kieta:

A ojciec pozostał w bloku i zajmował się sprzątaniem bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Vater blieb im Block und beschäftigte sich mit dem Aufräumen des Blocks.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Drugiego dnia, kiedy wróciłem po pracy do obozu, dowiedziałem się, że wszyscy chorzy ze szpitala zostali zabrani samochodami ciężarowymi do Birkenau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am zweiten Tag, als ich in den Block zurückkam, erfuhr ich, daß alle Kranken aus dem Krankenbau mit Lastwagen nach Birkenau fortgeschafft wurden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Po apelu tego dnia padł rozkaz, że należy formować się w [+ komanda] »Arbeitskommando formieren«, tak to się nazywało.

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tag nach dem Appell bekamen wir einen Befehl, zum Arbeitskommando — jak to się? Jak pan powiedział?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było takie, rozkaz »Arbeitskommando formieren«, wtedy...

Dolmetscherin Kapkajew:

Bekamen wir den Befehl: »Arbeitskommandos formieren«, also sich zum Arbeitskommando zusammenstellen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To polegało na tym, że podczas apelu więźniowie stali według macierzystych bloków, tak jak mieszkali. Tam byli więźniowie z różnych bloków, więc trzeba było te szeregi przeformować.

Dolmetscherin Kapkajew:

Normalerweise standen alle Häftlinge beim Appell so, wie sie in einzelnen Blocks untergebracht wurden. Und sobald so ein Befehl kam, mußte man sich umformieren, und zwar [+ sich] nach den Arbeitskommandos zusammenstellen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Moje komando, które nazywało się wtedy Abbruchkommando, stało na przeciwko placu przed kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Kommando, in dem ich damals arbeitete, das sogenannte Abbruchkommando, stand direkt gegenüber der Küche.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Widziałem jak przed kuchnią odbywała się selekcja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah, wie vor der Küche eine Selektion stattfand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Najpierw zostali wywołani wszyscy ci, któ rzy mieli tak zwany Blockschonung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zuerst wurden alle die aufgerufen, die sogenannte Blockschonung hatten.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To zawołanie podawali blokowi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diesen Befehl gaben die Blockältesten weiter.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Widziałem jak podprowadzono, ci ludzie wystąpili, wystąpił także mój ojciec.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Leute gingen aus den Reihen heraus. Ich sah auch, wie mein Vater nach vorne gegangen ist.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Musieli się ustawić w szeregu przed kuchnią.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie mußten sich vor der Küche einreihen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Widziałem jak podszedł do nich

Zeuge Mieczysław Kieta:

W dasz na kończynach, albo spuchnięte, spuchnięte nogi i zostali przez Klehra odesłani na prawo pod magazyn kuchenny.

Dolmetscherin Kapkajew:

Alle diese Häftlinge, die irgendwelche Bandagen hatten oder geschwollene Füße hatten, wurden von Klehr nach rechts an die Fenster der Küche geschickt. — Do okna kuchni?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, do magazynu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha. [+ Sie] wurden von Klehr nach rechts zum Küchenmagazin geschickt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tam ustawiali się w szeregu pod ścianą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort stellten sie sich an der Mauer in eine Reihe zusammen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Potem zaczęto wywoływać najbliżej stojące komanda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann wurden die am nächsten stehenden Kommandos aufgerufen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I odbywał się podobny przegląd tych najbliżej stojących komand.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und es erfolgte dann eine ähnliche Kontrolle, ähnliche Prüfung, wie es vorher geschildert wurde, bei den nächststehenden Kommandos.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Trwało to wszystko może ze dwie, trzy godziny.

Dolmetscherin Kapkajew:

All das dauerte ungefähr zwei bis drei Stunden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Potem kazano nam, nie zdążono przeglądnąć wszystkich komand, zapadł już zmierzch, było ciemno.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hatte aber keine Zeit, alle Kommandos durchzugehen. Es wurde dunkel, der Abend brach an.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy polecono wszystkim wrócić do bloków.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man gab dann den Befehl, alle in die Blocks zurückzukehren.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie wiedziałem, co to wszystko znaczy i chciałem zobaczyć się z ojcem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wußte nicht, was das alles bedeutet, und ich wollte meinen Vater wiedersehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Obiegłem więc dookoła bloku 16.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lief also um den Block 16 herum.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy widziałem, jak całą tą grupę, to było może 200, 250 ludzi, Klehr, tam był jeszcze jakiś inny esesman, bodajże z Arbeitseinsatzu, dokładnie nie pamiętam, podobny do Sliwica chyba był, odprowadza sprzed magazynu kuchni

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Dokąd?

Zeuge Mieczysław Kieta:

W stronę tej ulicy przy 24 bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah, als ich um den Block 16 herumlief, daß diese ganze Gruppe, ungefähr in der Stärke von 200 bis 250 Personen, von Klehr und von einem anderen SS-Mann, den ich kannte – ich glaube, vom Arbeitseinsatz war er, und er war etwas dem Stiwitz ähnlich –, in die Richtung des Lagertors abgeführt wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Co dalej się stało z tymi ludźmi nie widziałem, ponieważ zostałem przepędzony przez taką streifę, to się nazywało Lagerpolizei, to był esesman, który miał taki metalowy półksiężyc na piersiach. Na łańcuchu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Was weiter mit den Menschen geschah, weiß ich nicht, weil ich von einer Streife, der sogenannten Lagerpolizei – das waren Leute, die so einen blechernen Halbmond an einer Kette umgehängt hatten –, fortgejagt wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Od tego dnia czekałem codziennie na ojca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von diesem Tage an habe ich täglich auf meinen Vater gewartet.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W obozie mówiono, że wszyscy ci ludzie zostali przeniesieni do Birkenau i tam zagazowani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Lager sprach man davon, daß alle diese Leute nach Birkenau gebracht wurden und dort vergast wurden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kiedy wróciłem po wojnie do domu

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich nach dem Kriege nach Hause kam

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zastałem u matki

Dolmetscherin Kapkajew:

Fand ich bei meiner Mutter

Zeuge Mieczysław Kieta:

Telegram od komendanta obozu

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Telegramm vom Lagerkommandanten

Zeuge Mieczysław Kieta:

Że ojciec zmarł w Oświęcimiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß mein Vater in Auschwitz gestorben ist.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Dosłownie pisze to: »Ehemann in Konzentrationslager Auschwitz verstorben. Der Kommandant.«

Dolmetscherin Kapkajew:

Wörtlich klang es so, wie ich es vorgelesen habe.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie zostały podane przyczyny zgonu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Todesursache wurde nicht angegeben.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I telegram przyszedł w pierwszych dniach września.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das Telegramm kam in den ersten Septembertagen an.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To wszystko działo się dokładnie 22 lata temu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das alles geschah genau vor 22 Jahren.

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] To nie było moje pierwsze spotkanie z Klehrem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war nicht mein erstes Treffen mit dem Klehr.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W październiku zachorowałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Oktober wurde ich krank.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na paratyphus.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bekam Paratyphus.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bałem się Klehra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte Angst vor Klehr.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bałem się tego, co o nim słyszałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte Angst davor, was ich von ihm gehört habe.

Vorsitzender Richter:

Darf ich mal unterbrechen? Sie haben eben übersetzt: Das war nicht mein erstes Zusammentreffen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Sollte das nicht heißen: mein einziges Zusammentreffen?

Dolmetscherin Kapkajew:

To nie było moje pierwsze?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jedyne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ach, nie miał... — Gut. Das war nicht mein einziges Zusammentreffen. — Pierwsze.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bałem się, pomimo wysokiej gorączki, zgłosić do ambulansu i zgłosić się do szpitala.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte Angst trotz des hohen Fiebers, mich an der Ambulanz zu melden, in den Krankenbau zu melden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przez blisko dwa tygodnie z gorączką okoł o 40 .

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr zwei Wochen lang habe ich mit etwa 40 Grad Fieber gearbeitet.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Koledzy pomagali mi, trzymali mnie podczas apelów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Kameraden halfen mir, sie unterstützten mich während des Appells.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale potem nie miałem już naprawdę siły i było mi wszystko jedno.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann aber hatte ich keine Kraft mehr, und es war mir auch alles egal.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pracowałem wtedy w ciężkim komandzie Wasserversorgung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe damals in einem schweren Kommando gearbeitet, im sogenannten Wasserversorgungskommando.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Chciałem przynajmniej kilka godzin być pod dachem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte wenigstens ein paar Stunden unter dem Dach sein.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zgłosiłem się na blok 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich meldete mich auf dem Block 28.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na szczęście uniknąłem tak zwanego Arztvormelder.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zum Glück gelang es mir, nicht zu den Arztvormeldern gerechnet zu werden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Koledzy, znowu znajomi koledzy z Krakowa, skierowali mnie bez tej wstępnej selekcji, którą przeprowadzał SDG albo Entress.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Kameraden, meine Bekannten aus Krakau, halfen mir, diese erste Selektion zu umgehen, die Selektion, die entweder von SDGs oder von Entress durchgeführt wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I znalazłem się na bloku 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich kam auf den Block 20.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kiedy skończyła się choroba, pozostałem się na bloku 20 jako tak zwany Hilfspfleger.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach meiner Krankheit, nach meiner Genesung blieb ich auf diesem Block als der sogenannte Hilfspfleger.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Początkowo pełniłem w tym bloku funkcję tak zwanego läufra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Anfang erfüllte ich dort die Pflichten eines sogenannten Läufers.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Moja funkcja polegała na tym, że przynosiłem albo lekarstwa z naszego magazynu, z naszej apteki więźniów na bloku 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Meine Pflichten waren von der Art, daß ich entweder die Medikamente aus unserer Apotheke auf den Block 28 brachte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nosił em chleb z magazynu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich holte auch Brot aus dem Magazin.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bieliznę do dezynfekcji.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Wäsche zur Desinfektion.

Zeuge Mieczysław Kieta:

A także każdego dnia około godziny dziesią tej

Dolmetscherin Kapkajew:

Und jeden Tag ungefähr um zehn Uhr morgens

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak zwane meldunki o śmierci, Totenmeldungen, do Leichenhalli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Brachte ich die sogenannten Todesmeldungen in die Leichenhalle.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na podstawie tych meldunków śmierci wypełnianych przez schreibera bloku przychodzili potem leichenträgerzy zabierać trupy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Anhand von diesen Todesmeldungen, die von einem Blockschreiber ausgefüllt wurden, kamen dann die Leichenträger, um die Leichen abzuholen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Widziałem Klehra wielokrotnie w tym bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe Klehr mehrere Male auf diesem Block gesehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Widziałem go zwykle wtedy, kiedy odbywały się te iniekcje fenolu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn gewöhnlich dann gesehen, wenn die Phenolinjektionen stattfanden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I nie tylko wtedy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und nicht nur dann.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pewnego dnia, to było chyba z końcem października, albo z początkiem listopada, dokładnie nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages, es war vielleicht Ende Oktober oder Anfang November, so ganz genau erinnere ich mich nicht daran

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wchodziłem z góry z plikiem tych Totenmeldunków na dół.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kam ich von oben mit den Haufen von diesen sogenannten Todesmeldungen in der Hand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W bloku 20 w korytarzu, mniej więcej w połowie korytarza stał malutki stolik pod ścianą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Block 20 auf dem Korridor, ungefähr in der Mitte des Korridors, stand an der Wand ein kleines Tischchen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przy którym siedział jeden z kolegów, więzień

Dolmetscherin Kapkajew:

An diesem Tischchen saß ein Kamerad von mir, ein Häftling.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Który pełnił funkcję tak zwanego pförtnera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Häftling, der die Funktion eines sogenannten Pförtners innehatte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. To był adwokat z Krakowa, doktor Roland Goryczko.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Rechtsanwalt aus Krakau, Doktor Roland Goryczko.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Kiedy schodziłem z góry, zatrzymał mnie przy sobie i mówił, żeby nie przechodzić teraz przez korytarz, bo Klehr urzęduje w swoim pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich von oben kam, wurde ich von ihm angehalten. Und er sagte, ich soll nicht durch den Korridor gehen, weil Klehr in seinem Zimmer jetzt amtiert.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z tego pokoju dobiegły do mnie odgłosy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus diesem Zimmer kamen auch Geräusche zu mir.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To więcej niż Geräusche, no, krzyki i jakieś uderzenia takie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es waren mehr als Geräusche. Das waren Schreie und auch Schläge.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja chciałem uciec z powrotem wrócić na górę, kiedy w tym momencie wypadł Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte fortlaufen und zurück nach oben gehen, aber in diesem Augenblick kam Klehr herausgestürzt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przebieg przez korytarz k oło tego stolika i rzucił Goryczc e taki znaczek rozpoznawczy, jeńca wojskowego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er lief durch den Korridor vorbei an dem Tischchen und warf dem Häftling Goryczko eine Erkennungsmarke, das war so eine Erkennungsmarke eines Kriegsgefangenen, [+ zu].

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja. Mnie kazał zrobić porządek.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und mir sagte er, ich soll Ordnung schaffen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wyszedł przez drzwi, wyszedł przez

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Co to znaczy, zrobić porządek?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tam w tym pokoju.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sollte also Ordnung in dem Zimmer dort machen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Klehr wyszedł z naszego bloku do Schreibstuby na 21 bloku. Wyjście, to się wychodziło bocznym wyjściem przez podwórko między blokiem 20 a 21.

Dolmetscherin Kapkajew:

Klehr ging aus diesem Block in die Schreibstube, die sich im Block 21 befand, und man ging dahin durch eine Seitentür auf den Hof.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Ja poszedłem, żeby wypełnić jego polecenie, poszedłem do tego pokoju, który znajdował się po lewej stronie obok głównego wejścia na blok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Um seinen Befehl auszuführen, ging ich in sein Zimmer, das sich links neben dem Haupteingang des Blocks befand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zastałem tam tego rodzaju widok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich fand dort folgendes Bild vor.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na podłodze leżał mężczyzna. Średniego wzrostu, bardzo barczysty i krępy, dobrze zbudowany.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Boden lag ein Mann – mittelgroß, gut gebaut, breitschultrig.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Twarz miał zmasakrowaną, pokrwawioną głowę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sein Gesicht war mit Blut verschmiert, massakriert, auf dem Kopf war auch Blut.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Był w koszuli, w zwykłej koszuli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war im Hemd, in einem einfachen Hemd.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W wojskowych spodniach i w wysokich butach.

Dolmetscherin Kapkajew:

In Militärhose mit hohen Stiefeln.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jego bluza leżała w kącie na podłodze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Seine Bluse lag in der Ecke des Zimmers auf dem Boden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Obok niego leżał pogrzebacz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben ihm auf dem Boden lag ein Schürhaken.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pokrwawiony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Voll Blut.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tam w kącie znajdował się taki Feldofen, taki Kachelofen.

Dolmetscherin Kapkajew:

In der Ecke des Zimmers befand sich ein Feldofen, eine Art Kachelofen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I to właśnie było w pobliżu tego pieca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und das war eben in der Nähe dieses Ofens.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na podłodze leżała rozbita strzykawka, »rekord«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf dem Boden lag eine zerschlagene Spritze, Rekord

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z igłą, którą normalnie używało się do punkcji kręgosłupa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit einer Nadel, die man gewöhnlich für die Punktion, für die Wirbelsäulenpunktion, gebraucht hat.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tego rodzaju polecenie, jakie otrzymałem od Klehra oznaczało, że trzeba te zwłoki przesunąć do Baderaumu, który znajdował się na przeciw tego pokoju. I że trzeba posprzątać.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Befehl von Klehr bedeutete, daß ich die Leiche in einen Baderaum, der gegenüber dem Zimmer sich befand, fortschaffen mußte und daß ich da alles aufräumen muß.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nikogo poza Klehrem nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Außer Klehr sah ich dort niemanden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nikt nie wchodził do bloku ani nie wychodził z bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niemand ging rein oder raus aus dem Block.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zresztą, główne drzwi, drzwi głównego wejścia do bloku były stale zamknięte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Übrigens: Der Haupteingang zum Block war ständig geschlossen

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ponieważ to był blok infekcyjny

Dolmetscherin Kapkajew:

Da es ein Infektionsblock war.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I nawet wtedy, kiedy przychodził Klehr, Scherpe albo Hantl, oni do tych drzwi stukali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und sogar wenn Klehr, Scherpe oder Hantl dahin kamen, mußten sie an diese Tür klopfen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Klehra twarz z tamtych czasów pamiętam bardzo dobrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

An das Gesicht von Klehr erinnere ich mich aus damaliger Zeit sehr gut.

Zeuge Mieczysław Kieta:

On nosił wtedy okulary w cienkiej drucianej oprawie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hatte damals eine Brille mit einer dünnen Metallumrandung.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W przeciwieństwie do Scherpego, który nosił zwykle furażerkę, Klehr nosił czapkę z bardzo dużym das zkiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und im Gegensatz zu Scherpe, der eine Feldmütze trug, hatte er eine Mütze mit einem sehr großen Rand.

Vorsitzender Richter:

Mit einem Schild.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit einem großen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Schirm.

Vorsitzender Richter:

Ein Mützenschild, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mützenschirm.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zwykle palił fajkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er rauchte gewöhnlich Pfeife.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Potem spotkałem Klehra po raz przedostatni w Groß-Rosen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Przedostatni?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zum vorletzten Mal traf ich Klehr in Groß-Rosen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było 10 lutego, między 5 a 10 lutego 1945 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ungefähr in der Zeit zwischen dem 5. und 10. Februar 1945.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pracowałem tam także w szpitalu dla więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe dort ebenfalls im Krankenbau für die Häftlinge gearbeitet.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pewnego dnia wybiegam z ambulansu i widzę nagle przed ambulansem jakiegoś esesmana, więc zdjąłem czapkę i przechodzę obok niego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages lief ich aus der Ambulanz heraus, und ich sah dort einen SS-Mann vorbeigehen. Ich zog dann die Mütze ab.

Vorsitzender Richter:

In Groß-Rosen oder wo?

Dolmetscherin Kapkajew:

In Groß-Rosen.

Vorsitzender Richter:

In Groß-Rosen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

In Groß-Rosen.

Vorsitzender Richter:

Und zwar zwischen dem 5. und 10. Februar.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Zwischen dem 5. und 10. Februar 45.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I chciałem iść dalej i wtedy usłyszałem okrzyk: — »Du, Langer!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte weitergehen, und dann hörte ich einen Schrei: »Du, Langer!«

Zeuge Mieczysław Kieta:

»Zaczekaj!«

Dolmetscherin Kapkajew:

»Warte mal!«

Zeuge Mieczysław Kieta:

Więc, odwróciłem się do niego. Wtedy zobaczyłem, że to jest Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich drehte mich um, und ich bemerkte dann, daß es Klehr ist.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Klehr jak gdyby się ucieszył, że spotkał znajomego z Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Klehr machte den Eindruck, als ob er sich so freute, jemanden Bekannten aus Auschwitz zu treffen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

On mi powiedział: — »Du bist doch ein Auschwitzer!«

Dolmetscherin Kapkajew:

Er sagte zu mir: »Du bist doch ein Auschwitzer!«

Zeuge Mieczysław Kieta:

Chciał mnie poczęstować papierosem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er wollte mir eine Zigarette geben.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zameldował, że pan Oberscharführer dobrze wie, że to jest sprzeczne z regulaminem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich meldete ihm, daß Herr Oberscharführer doch gut wisse, daß es der Lagerordnung widerspricht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wtedy na to odpowiedział mi tylko: »Quatsch!« I odszedł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er antwortet mir nur: »Quatsch!« darauf und ging fort.

Zeuge Mieczysław Kieta:

No, tak, ale wtedy my już od tygodnia słyszeli artylerię, która dochodziła z oblężonego Wrocławia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Na ja, aber seit einer Woche hörten wir bereits Artilleriegeschütz aus der belagerten Stadt Breslau.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To by były moje spotkania z Klehrem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das waren meine Begegnungen mit Klehr.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Spotykałem się także z innym oskarżonym, z oskarżonym Kadukiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich begegnete auch einem anderen Angeklagten, dem Angeklagten Kaduk.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Szczególnie jedno spotkanie utkwiło mi w pamięci.

Dolmetscherin Kapkajew:

Besonders eine Begegnung blieb mir im Gedächtnis haften.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było w 43 roku w je sieni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war 1943 im Herbst.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie mogę przypomnieć sobie dokładnej daty, ale to było wkrótce po założeniu tak zwanego Puffu na bloku 24.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht genau, was das für ein Datum war, aber es war eine kurze Zeit, nachdem das sogenannte Bordell in Auschwitz eröffnet wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wielu więźniów z ciekawości przychodziło pod blok 24, po apelu oczywiście.

Dolmetscherin Kapkajew:

Viele Häftlinge kamen, natürlich nach dem Appell, aus purer Neugierde zum Block 24

Zeuge Mieczysław Kieta:

I patrzyło w okna. Na pierwsze pietro.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und schauten in die Fenster im ersten Stock.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na tym bloku oprócz Pufu znajdowała się główna Schreibstuba.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Block befand sich außer dem Bordell die Hauptschreibstube.

Zeuge Mieczysław Kieta:

A także muzeum, które założył któryś z intelektualistów z załogi SS.

Dolmetscherin Kapkajew:

Muzeum?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak, muzeum.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und auch ein Museum, das von einem Intellektuellen unter der Besatzung des Lagers errichtet wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W tym muzeum pracował profesor Dunikowski.

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Museum arbeitete Professor Dunikowski.

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

Dunikowski. Bardzo znany rzeźbiarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein sehr berühmter Bildhauer.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I ja go często odwiedzałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich besuchte ihn oft darin.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I właśnie szedłem do niego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich ging grade zu ihm.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I przechodziłem przez ten tłum więźniów, jaki zebrał się przed blokiem 24.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich ging durch die Menge der Häftlinge, die sich vor dem Block 24 ansammelte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ta scena wyglądało zupełnie, jak w filmie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Bild sah genau wie in einem Film aus.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To była już taka mglista jesień, a nad bramą, nad napisem »Arbeit macht frei« świecił olbrzymi reflektor, oświetlający ulice obozową przed bramą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war ein nebliger Herbsttag, und über dem Tor, über der Aufschrift »Arbeit macht frei« brannte ein riesiggroßer Reflektor.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W pewnym momencie usłyszałem od bramy obozowej, która była zamknięta, była otwarta obok Blockführerstuby tylko mała furtka boczna

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hörte plötzlich vom Lagertor – das war abgeschlossen, und geöffnet war nur ein kleiner Nebeneingang

Zeuge Mieczysław Kieta:

Usłyszałem wrzaski pijanego Kaduka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Geschrei des betrunkenen Kaduk.

Zeuge Mieczysław Kieta:

On często był pijany, jego głos bardzo często rozlegał się po całym obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war oft betrunken, und seine Stimme schallte sehr häufig über das Gebiet des Lagers.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Więźniowie bali się go jak diabła.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge hatten Angst vor ihm wie vor einem Teufel.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale także nazwa Kaduk w języku polskim oznacza diabeł dosłownie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Name Kaduk bedeutet übrigens auch in der polnischen Sprache »der Teufel«.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Od strony bramy usłyszałem pięć strzałów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vom Tor hörte ich fünf Schüsse.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Więźniowie rozpierzchli się jak stado wróbli.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Häftlinge scheuchten auf wie Vögel, wie die Spatzen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I ja uskoczyłem za róg 24 bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sprang um die Ecke des Blocks 24

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wszedłem do sali, która była salą prób orkiestry obozowej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ging in den Saal hinein, wo die Orchesterproben stattfanden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przez okno w świetle

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Was für Proben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Orchesterproben.

Vorsitzender Richter:

Orchesterproben, ja.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przez okno w świetle tego reflektora.

Dolmetscherin Kapkajew:

Durch das Fenster, im Licht des Reflektors sah ich

Zeuge Mieczysław Kieta:

Widziałem zataczającego się Kaduka z pistoletem w dłoni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Den schwankenden Kaduk mit einer Pistole in der Hand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na ziemi leżał więzień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Boden lag ein Häftling.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przez chwilę jeszcze widać było, jak drga w konwulsjach, potem przestał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man sah noch, wie er eine Weile in Konvulsion zitterte, und dann wurde er still.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Potem przyjechało po niego dwóch leichenträgerów z małą rollwagą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Später kamen mit einem kleinen Rollwagen zwei Leichenträger, um ihn abzuholen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] To był wypadek, który szczególnie utkwił mi w pamięci, mimo że Kaduka wielokrotnie spotykałem przy innych okazjach, kiedy bił więźniów, kopał.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Vorfall blieb mir besonders im Gedächtnis haften, obwohl ich Kaduk oft gesehen habe, wie er die Häftlinge im Lager schlug oder nach ihnen trat.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To wszystko, co chciałem powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist alles, was ich sagen wollte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Ich hätte noch folgenden Frage: Warum sind Sie damals in Krakau verhaftet worden?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Mein Vater. — Mój ojciec był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i członkiem takiego socjaldemokratycznego związku zawodowego pr acowników komunalnych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mein Vater war Mitglied der polnischen Sozialdemokraten und auch Mitglied des Gewerkschaftsbundes der polnischen Kommunalbeamten.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja przed wojną byłem studentem Uniwersytetu Jagielloń skiego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor dem Kriege war ich Student der Jagiellonen- Universität in Krakau.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I działałem także w związku młodzieży socjalistycznej. Socjaldemokratycznej.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich war auch im sozialdemokratischen Verband der Studenten tätig.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Podczas wojny pracowaliśmy razem, ojciec i ja, w gazowni. Ojciec był urzędnikiem. Ja byłem robotnikiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Während des Krieges arbeitete ich zusammen mit meinem Vater in den Gaswerken. Mein Vater als Beamter und ich als Arbeiter.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Krakowska gazownia leżała nad Wisłą na przeciw getta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Krakauer Gaswerke befanden sich am Ufer des Flusses Weichsel gegenüber vom...

Zeuge Mieczysław Kieta:

Getta.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ghetto.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Było nam bardzo łatwo, z tych zakładów, z tej fabryki, przerzucać do getta żywność, chleb i cały szereg innych rzeczy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es fiel uns leicht, von den Gaswerken aus verschiedene Lebensmittel und andere Sachen ins Ghetto hineinzuwerfen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W związku z tym kilkakrotnie przeprowadzone były aresztowania na terenie samej gazowni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aus diesem Grunde wurden oft Verhaftungen auf dem Gelände der Gaswerke durchgeführt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Myśmy byli aresztowani w domu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden zu Hause verhaftet

Zeuge Mieczysław Kieta:

Około drugiej w nocy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ungefähr um zwei Uhr nachts.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jak mogłem się zorientować z przesłuchań, ktoś poprzednio aresztowany musiał powiedzieć także coś i o nas.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wie ich während der Verhöre feststellen konnte, mußte einer der vorher Verhafteten etwas auch von uns gesagt haben.

Vorsitzender Richter:

Also aus politischen Gründen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja, natürlich.

Vorsitzender Richter:

Die zweite Frage: Die Selektion, von der Sie uns erzählt haben und die, soviel ich verstanden habe, etwa am 29. August stattgefunden haben muß...

Dolmetscherin Kapkajew:

Ta pierwsza selekcja miała miejsca 29 sierpnia?

Zeuge Mieczysław Kieta:

29, tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, am 29.

Vorsitzender Richter:

Ja. Am 29. Wurde die von Klehr allein durchgeführt, oder war da noch ein Arzt dabei?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ta selekcja była przez Klehra samego przeprowadzona, czy też był jakiś lekarz przy tym?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie. Ja widziałem, tam było dwóch albo trzech esesmanów

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, ich sah dort zwei oder drei SS-Männer.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z całą pewnością był Lagerführer Aumeier

Dolmetscherin Kapkajew:

Ganz bestimmt war dort der Lagerführer Aumeier

Zeuge Mieczysław Kieta:

Który po prostu został po apelu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der einfach nach dem Appell dort blieb.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Był także bodajże Rapportführer Palitzsch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war dort, glaube ich, der Rapportführer Palitzsch.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I jeszcze jakiś i może jeszcze jeden lub dwóch esesmanów z tym, że oni stali na uboczu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und vielleicht noch ein oder zwei SS-Männer, aber sie standen abseits.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Natomiast tą sprawą zajmował się, zwłaszcza tymi, którzy mieli Blockschonung zajmował się Klehr.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber mit dieser Sache, besonders mit den Häftlingen, die Blockschonung hatten, beschäftigte sich der Klehr.

Vorsitzender Richter:

So daß also die anderen, die Sie eben genannt haben, Aumeier, Palitzsch und so weiter, die an sich Vorgesetzte des Klehr waren, mit dieser Selektion der Schonungskranken nichts zu tun hatten?

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak, że ci, o których pan wspomniał, Aumeier i Palitzsch, i ci inni esesmani nie mieli z tą sprawą nic do czynienia?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Vorsitzender Richter:

Nein. Sie haben dann weiterhin gesagt, Sie hätten täglich die Todesmeldungen in die Leichenhalle tragen müssen. Was bedeutet das, das kann ich nicht recht verstehen? Die Todesmeldungen sind sicher in der Schreibstube herausgeschrieben worden? Und sollten die in die Leichenhalle gebracht werden, damit die Leichenträger aufgrund der Todesmeldung die Nummer vergleichen konnten mit den Leichen, die in der Leichenhalle lagen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co oznaczało to, co pan powiedział, że pan musiał zanosić do Leichenhalle meldunki śmierci? Przecież meldunki śmierci były wypełniane na pewno na Schreibstubie i co to oznaczyło? Że truponosze mieli sprawdzać na podstawie tych meldunków śmierci numery tych trupów, które się znajdowały w Leichenhalle?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To była bardzo skomplikowana administracja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war eine sehr komplizierte Administration.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kiedy umarł więzień, a w tym bloku dziennie umierało 100, 200, przy tyfusie plamisty czasem i 300 w jedną noc.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn ein Häftling in einem Block starb – und es starben in diesem Block 100 bis 200, sogar während der Fleckfieberperiode bis 300 Personen pro Nacht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Der Häftlingsarzt... — Musiał wypełnić taką kartkę wydrukowaną w drukarni obozowej, na której było napisane, że to jest ten Todesmeldung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Arzt mußte eine Karte ausfüllen, die in der Druckerei des Lagers gedruckt wurde und die eben diese Todesmeldung war.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Trupa trzeba było znieść do Wa schraumu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man mußte die Leiche in den Waschraum bringen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Czasem ten Waschraum był pełen trupów, to nie był Baderaum tam, gdzie ofiary Klehra były składane. Waschraum był w połowie bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man mußte die Leiche also in den Waschraum bringen. Manchmal war der Waschraum sogar überfüllt. Das war aber nicht derselbe Baderaum, in den man die Opfer von Klehr zu bringen pflegte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I każde zwłoki musiały mieć wypisane numer kredką kolorową na piersiach i na nodze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und jede Leiche mußte die Häftlingsnummer mit einem Farbstift auf die Brust und ans Bein geschrieben haben.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Te Totenmeldunki, porównywało się te numery na piersiach i na tych kartkach. I następnie, kiedy ja je zanosiłem do Leichenhalli trzeba było jeszcze uzgodnić ze spisem, który od schreibera otrzymywał pförtner, żeby nie było pomyłki. Numery trzeba było uzgodnić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pförtner w Leichenhalle?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, nie, pförtner w bloku 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Also es mußte zuerst geprüft werden, ob diese Nummern stimmen. Das mußte auch noch mal mit der Liste verglichen werden, die der Schreiber von dem Pförtner des Blocks

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

Der Pförtner vom Schreiber.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Pförtner vom Schreiber bekommen hat. Der Pförtner des Blocks bekam vom Schreiber eine Liste mit den Nummern, und diese Nummern mußten noch mal verglichen werden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Następnie te Totenmeldunki odbierał kapo leichenträgerów na bloku 28.

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Todesmeldungen wurden dann vom Kapo der Leichenträger auf den Block...

Zeuge Mieczysław Kieta:

28.

Dolmetscherin Kapkajew:

28 entgegengenommen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

A kiedy leichenträgerzy przynosili trupy do Leichenhalli, on znowu porównywał, czy to się zgadza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und wenn die Leichenträger die Leichen in die Leichenhalle brachten, verglich er, ob diese Nummern mit den Listen übereinstimmen.

Vorsitzender Richter:

Dann hatten Sie uns den Vorfall geschildert in dem Zimmer Klehrs, das Sie damals aufräumen mußten. Und hatten gesagt, der Mann hätte eine Uniformhose angehabt, und seine Bluse

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und Stiefel.

Vorsitzender Richter:

Habe im Eck gelegen. Würden Sie uns sagen, was das für eine Uniform war, von welcher Nationalität, und um welchen Soldaten es sich da gehandelt hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Co to był za mundur, który miał na sobie, człowiek, o którym pan wspominał, że wtedy, kiedy pan musiał porządek w pokoju Klehra? Co to był za mundur i jakiej narodowości był więzień, o którym była mowa?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na tej bluzie nie było żadnych dystynkcji wojskowych, ale po guzikach zorientowałem się, że to jest mundur rosyjski. Tam były gwiazdy te pięcioramienne.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf der Bluse befanden sich keine Rangbezeichnungen

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Abzeichen, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber ich konnte anhand der Knöpfe feststellen, daß es sich um einen sowjetischen Kriegsgefangenen handelte. Es waren dort diese fünfzackigen Sterne.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Auf, — na guzikach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf den Knöpfen.

Vorsitzender Richter:

Ja. [Pause] Noch eine Frage des Gerichts?

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte?

Vorsitzender Richter:

Eine Frage.

Richter Hotz:

Herr Kieta, wann sind Sie aus dem Krankenbau wieder herausgekommen? Wie lange sind Sie dort tätig gewesen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan wyszedł z Krankenbau? Jaki okres czasu był pan tam, pracował pan tam?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pracowałem w Krankenbau do końca, w połowy kwietnia 43.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich arbeitete auf dem Krankenbau bis Mitte April 1943.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale mieszkałem w bloku infekcyjnym aż do stycznia 44.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wohnte aber im Infektionsblock bis zum Januar 1944.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ponieważ wtedy zostałem przeniesiony do komanda »Hygienisch-bakteriologische Untersuchungsstelle der Waffen-SS und Polizei-Süd-Ost«.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil ich damals versetzt wurde, und zwar in die Hygienisch-bakteriologische...

Zeuge Mieczysław Kieta:

Untersuchungsstelle.

Dolmetscherin Kapkajew:

Untersuchungsstelle...

Zeuge Mieczysław Kieta:

Der Waffen-SS und Polizei.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Der Waffen-SS und Polizei.

Richter Hotz:

Können Sie uns sagen, wie lange der Angeklagte Klehr als SDG im HKB tätig gewesen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Może pan powiedzieć, jak długo pan pracował oskarżony Klehr w charakterze sanitariusza na izbie chorych?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To jest mi ciężko powiedzieć, o tyle, że ja Klehra widywałem i w 42 roku i w 43 roku, równocześnie na przykład widywałem w 42 czy 43 oskarżonego Scherpego czy Hantla a w 40 w 43 roku na przykład przypominam sobie był krótko SDG o polskim nazwisku.

Dolmetscherin Kapkajew:

W 43 Roku. — Es fällt mir sehr schwer

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

I Klehr też się pokazywał tam na tym bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darauf zu antworten, weil ich Klehr sowohl 1942 als auch 1943 gesehen habe. Eine Zeitlang sah ich ihn gleichzeitig mit Scherpe, und auch 1943 war dort ein SDG. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, er hatte so einen polnisch klingenden Namen gehabt.

Richter Hotz:

Nierzwicki.

Vorsitzender Richter:

Nierzwicki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nierzwicki?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja, ja, ja. — Man, opowiadano u nas, że on był marynarzem ten...

Dolmetscherin Kapkajew:

Man erzählte bei uns, daß er Marinemann war.

Richter Hotz:

Danke schön. Dann noch eine andere Frage: Ergibt sich aus dem vor Ihnen liegenden Telegramm das Datum der Aufgabe des Telegramms?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy widać z telegramu, kiedy został nadany?

Vorsitzender Richter:

Könnten wir es mal sehen vielleicht?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Czy ja, można to?

Dolmetscherin Kapkajew:

[Pause] Piszę się [unverständlich]

Zeuge Mieczysław Kieta:

Co jest? [...]

Vorsitzender Richter:

[Pause] Also, an und für sich geht das [unverständlich]

Richter Hotz:

Ja, ja.

Vorsitzender Richter:

Spalte noch eine [unverständlich] Tja, wir können es leider nicht entziffern, denn die Notiz über die Aufnahme war mit Bleistift geschrieben, und die ist verwischt. Und aus dem Streifen selbst kann man ohne weiteres den Aufgabetag nicht entnehmen. Es steht da was, 13.12. Ob das das Datum ist dann? Im Dezember ist es nicht gekommen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to było w grudniu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, nie, to

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Pan nie pamięta?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było z początkiem sierpnia. Mnie się zdaje, że tam jest data 7.9.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Anfang September

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

September, sagten Sie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Anfang August. September

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Nein, September.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, das war... — Siódmego, siódmego sierpnia pan mówił?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Że tam jest ołówkiem napisane.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, da steht mit dem Bleistift geschrieben der 7.8.

Vorsitzender Richter:

Ja, das suchen wir grade. 7.9. höchstens, nicht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Neunte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział sierpnia.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Września, wrześn ia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, nein, der neunte, ja.

Vorsitzender Richter:

Neunte, gell?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Da steht was von 19.58 Uhr. Das kann die Uhrzeit sein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben der Uhrzeit.

Vorsitzender Richter:

Tag, Monat. Es müßte so zu lesen sein. 7.9., ja, das könnte sein. 7.9. könnte sein. [...] So. Dann geben Sie es bitte wieder zurück.

Dolmetscherin Kapkajew:

Może być 7.9., mówi sędzia.

Vorsitzender Richter:

Haben Sie noch eine Frage? Hat das Gericht noch Fragen? Bitte schön.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Welche Häftlingsnummer haben Sie? 59.000?

Zeuge Mieczysław Kieta:

59.590. A mój ojciec miał 59.589.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hatte die Nummer 59.590, und mein Vater hatte 59.589.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Staatsanwalt.

Staatsanwalt Wiese:

Herr Kieta, gehen Sie doch mal bitte an die Tafel und zeigen Sie uns, wie Sie zu Block 24 gegangen sind. Ich will auf den Vorfall mit Kaduk noch mal zu sprechen kommen. Wo die Häftlinge standen, wo Sie waren, als die Schüsse kamen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tu jest blok 24.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist der Block 24.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W owym czasie ten budynek był krótszy znacznie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals war das Gebäude bedeutend kürzer.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To zostało dobudowane w 44 roku w lecie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das wurde 1944 im Sommer angebaut.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Także tu, gdzie był plac dla orkiestry obozowej, ten zakątek, że tak powiem był o wiele większy, niż na tym planie.

Dolmetscherin Kapkajew:

So daß dieser Platz, auf dem das Orchester stand, bedeutend größer damals war, als es heute auf dem Plan ist.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wejście do bloku 24, do pufu było tędy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Eingang auf den Block 24 ins Bordell war hier.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wejście do bloku tam, gdzie było to muzeum i tutaj

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Eingang in den Block zu dem Museum

Zeuge Mieczysław Kieta:

Znajdowało się na przeciwko bloku 14.

Dolmetscherin Kapkajew:

Befand sich gegenüber dem Block 14.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bo tu jest jeszcze stara numeracja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist noch die alte Numerierung.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na górze sześć pod spodem 14, sześć to było w 41 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und oben steht sechs und unten 14. Sechs, das war im Jahre 41 noch.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Więźniowie, ponieważ te nieszczęśliwe kobiety zmuszone do tego komanda siedziały zwykle, siedziały czasem w oknach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da diese unglücklichen Frauen, die gezwungen waren, in diesem Kommando zu arbeiten, manchmal in den Fenstern saßen

Zeuge Mieczysław Kieta:

Okna zna jdowały się na całej długości bloku na pierwszym piętrze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die Fenster auf dem ersten Stock auf der ganzen Länge sich befanden

Zeuge Mieczysław Kieta:

Więc dlatego tutaj gromadzili się ci więźniowie, którzy patrzyli po prostu w okna na pierwszym piętrze. Tu na tej ulicy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darum versammelten sich gegenüber auf dieser Straße die Häftlinge, um in diese Fenster zu schauen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja wtedy nadchodziłem z bloku 20, więc szedłem tą ulicą.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich ging vom Block 20 diese Straße entlang

Zeuge Mieczysław Kieta:

I oczywiście zainteresowałem się, dlaczego taka masa ludzi tam stoi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und interessierte mich natürlich dafür, warum so eine Menge Menschen vor dem Block steht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tu znajduje się ten reflektor, który szerokim kontem oświetlał całą tą ulicę mniej więcej aż dotąd.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier oben befand sich der Reflektor, der die ganze Straße bis nach hinten mit Licht erhellte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kiedy usłyszałem krzyki Kaduka i strzały, znajdowałem się mniej więcej między tym drzewem a narożnikiem bloków

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich die Schreie von Kaduk und die Schüsse hörte, befand ich mich ungefähr an dieser Stelle zwischen dem Baum und der Ecke des Hauses.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kiedy słyszałem strzały schroniłem się za róg bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich die Schüsse hörte, versteckte ich mich um die Ecke des Blocks.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wtedy skoczyłem korytarzem do bloku i byłem w sztubie, która jest po lewej stronie od wejścia. To była ta sala prób orchiestry.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lief in den Block hinein durch den Korridor und kam in das Zimmer, das links vom Eingang war, wo das Orchester probte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tam rozmawiałem, tam spotkałem się z prof. Dunikowskim i z Adamem Kopycińskim, to był muzyk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dort traf ich den Professor Dunikowski und den Musiker — Jak on się nazywa?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kopyciński.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kopyciński.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zwłoki znajdowały się mniej więcej w tym miejscu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Leiche befand sich ungefähr an dieser Stelle.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To znac zy, jakieś dwa metry od wejścia do bloku 24.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das heißt ungefähr zwei Meter vom Eingang zum Block 24 entfernt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ta sala miała chyba, o ile sobie przypominam, cztery okna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Saal, soweit ich mich erinnere, hatte vier Fenster

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na całej długości, aż do wejścia tutaj.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die waren längs der Wand bis zum Eingang hier

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak, że doskonale można było widzieć to, co się dzieje w dość szerokim kącie przed tym blokiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

So daß man ausgezeichnet sehen konnte, was in diesem breiten Winkel hier geschah.

Staatsanwalt Wiese:

Vielen Dank. Haben Sie noch einen anderen SS-Mann bei dieser Gelegenheit gesehen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nein. Nein, habe ich nicht, keine.

Staatsanwalt Wiese:

Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Raabe.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Kieta, wissen Sie, wie viele Menschen von Ihrem Transport nach Auschwitz, den Sie uns mit 80 Personen angaben, überlebt haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan wie, ile osób przeżyło obóz z tego transportu, z którym pan przybył? W którym było mniej więcej 80 osób?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tylko dwóch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur zwei Personen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja i jeden z kolegów, który dzisiaj także nie żyje, ponieważ trzy lata temu popełnił samobójstwo. Miał po Oświęcimiu rozstrój nerwowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Da waren zwei Personen: Ich und ein anderer Kamerad, der übrigens vor drei Jahren gestorben ist. Er hat Selbstmord begangen, weil er aus der Auschwitzer Zeit eine nervliche Zerrüttung nach Hause brachte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nazywał się Franciszek Radzienda.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der hieß Franciszek Radzienda.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I miał numer o jedenaście albo dwanaście mniejszy ode mnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Seine Nummer war ungefähr um elf oder zwölf niedriger als meine.

Nebenklagevertreter Raabe:

Haben Sie außer Ihrem Vater in Auschwitz noch andere nahe Anverwandte verloren?

Dolmetscherin Kapkajew:

Oprócz pana ojca czy pan miał jeszcze innych krewnych, których pan stracił w Oświęcimiu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Würden Sie bitte sagen, wen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kogo?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To był jeden z wujków.

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer von meinen Onkeln.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Dwóch siostrzeńców zostało rozst rzelanych.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwei Neffen, die wurden erschossen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I jedna siostrzenica, można powiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, und eine Nichte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Kuzynka właściwie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie? Siotrzenica to jest Nichte. Cioteczna siostra?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Cioteczna siostra.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha. Also, keine Nichte, sondern eine Kusine. Der Zeuge hat sich in Polnisch geirrt.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Kieta, Sie haben mir vor einiger Zeit ein Bild Ihres Vaters gegeben, das in Auschwitz aufgenommen wurde. Ich glaube, vom Erkennungsdienst. Erlauben Sie, daß ich das dem Gericht jedenfalls kurz zur Ansicht überreiche?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Proszę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte.

Nebenklagevertreter Raabe:

Dann eine weitere Frage, Herr Kieta: Der Raum, in dem Sie dann den getöteten russischen Gefangenen gefunden haben, hatte dieser Raum außer dieser Tür, durch die Klehr wieder herauskam, weitere Ausgänge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy w tym pokoju, w którym znajdował się jeniec radziecki, zabity, czy oprócz wejścia, przez które wyszedł Klehr, były tam jeszcze jakieś inne wyjścia?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, tam były tylko dwa okna, jedno wychodziło na ulicę, a drugie wychodziło na blok 19.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, dort waren keine Eingänge, waren nur zwei Fenster. Das eine Fenster ging auf die Straße und das andere auf den Block 19.

Nebenklagevertreter Raabe:

Sie sagten vorhin, daß auf dem Boden eine zerbrochene Spritze lag, die man für Punktionen verwendet habe.

Vorsitzender Richter:

Injektionen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Nein, er sagte Punktionen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eine Nadel, die man

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ach, eine Punktion, Lumbalpunktion, ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lumbalpunktion. [unverständlich] Eine Nadel.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. War das eine

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Zerbrochene Spritze oder eine Nadel?

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. War das eine Nadel, die man auch sonst für Phenolspritzen benutzte?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja myślę, że to była właśnie ta igła.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich denke mir, daß es grade eben diese Nadel gewesen ist.

Nebenklagevertreter Raabe:

Haben Sie an der Leiche eine Einspritzwunde gefunden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan widział miejsce

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

In der Herzgegend?

Dolmetscherin Kapkajew:

W okolicy serca? Po zastrzyku?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja musiałem rozebrać zwłoki tego zabitego w Baderaumie i po lewej stronie klatki piersiowej, no, on był pokrwawiony cały, to nie mogę z całą pewnością tego stwierdzić, ale wydaje mi się, że miał ślad ukłucia, ponieważ była taka mała wybroczyna na tym miejscu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich mußte im Baderaum diese Leiche entkleiden. Er war sehr mit Blut verschmiert. Aber ich glaube mich zu erinnern, daß er an der linken Seite des Brustkorbes eine Stelle der Einspritzung gehabt hat. Das war so eine kleine Öffnung.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. Dann eine weitere Frage: Haben Sie in Auschwitz Beobachtungen machen können über Exekutionen an der Schwarzen Wand?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy robił pan jakieś spostrzeżenia w Oświęcimiu odnośnie egzekucji dokonywanych przy ścianie śmie rci?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja bezpośrednio egzekucji przy samej ścianie śmierci nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich persönlich, unmittelbar, hatte keine Exekutionen an der Schwarzen Wand gesehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

An Schwarzer Wand. — Natomiast 42 roku we wrześniu, z końcem września, kiedy byłem w Grasmäherkommando to komando mieszkało na bloku 10, na parterze mieszkałem w ostatniej stubie po prawej stronie korytarza.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dagegen 1942, da arbeitete ich so ungefähr Ende September in einem sogenannten Grasmäherkommando, und ich wohnte auf dem Block 10. Das war am Ende des Korridors die letzte Stube.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Blok 10 graniczy z podwórzem 11 bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Block 10 grenzt an den Hof des Blocks 11.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wtedy, kiedy miała być egzekucja, nas przepędzano z prawej strony bloku od sztub znajdujących się z lewej strony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Jedesmal, wenn eine Exekution stattfand, wurden wir fortgejagt von der rechten Seite des Blocks auf die linke Seite des Blocks.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Z prawej na lewo?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pewnego dnia

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Also aus den Zimmern, die an der rechten Seite des Blocks sich befanden, in die Zimmer, die sich links im Block befanden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Okna tego bloku wychodzące na podwórze 11 bloku, są zasłonięte grubymi okiennicami drewnianymi.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Fenster, die sich an der Seite des Hofes des Blocks 11 befinden, hatten eine schwere Holzverschalung, Fensterverschalung.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pewnego dnia, kiedy sprzątaliśmy, to było badajże w sobotę albo w piątek, zawsze pod koniec tygodnia robiło się generalny porządek na bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages, das war Samstag oder Freitag, immer dann wurde ein Generalputztag im Block durchgeführt

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja zostałem odkomenderowany właśnie do tych »czyś cicieli«, tak powiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde grade eben zu diesen Putzern abkommandiert

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zostałem dłużej w tej trzeciej sali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Blieb ich länger in dem dritten Saal

Zeuge Mieczysław Kieta:

Razem z dwoma kolegami.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zusammen mit zwei anderen Kameraden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy widziałem przez szparę, znajdującą się pomiędzy parapetem a tym Verschallungiem, pomiędzy parapetem, widziałem początek egzekucji.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und damals sah ich durch die Ritze, die zwischen dem Fensterbrett und dieser Fensterverschalung war, diese Exekutionen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To znaczy widziałem nagich więźniów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das heißt, ich habe die nackten Häftlinge gesehen

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wyprowadzanych schodkami i z bocznego wejścia do bloku 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die aus der seitlichen Tür die Treppen herunter auf den Block 11 in den Hof geführt wurden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Słyszałem strzały, krzyki i słyszałem też głośne krzyki Lagerführera Aumeiera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich hörte Schreie, Schüsse und auch lautes Geschrei des Lagerführers Aumeier.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Aumeier miał bardzo charakterystyczny, taki skrzeczący, starczy głos.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aumeier hat so eine charakteristische, so eine schrille, alte Stimme gehabt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Technicznie było niemożliwe z tego miejsca, przez ta szparę w parapecie rozróżnić jakiekolwiek szczegóły. To znaczy widzieć twarze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Technisch war es vollkommen unmöglich, von dieser Stelle aus, also durch diesen Riß, die einzelnen Gesichter, das heißt die Einzelheiten festzustellen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było także ogromnie niebezpieczne, tak że nie mogło trwać długo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war außerdem sehr gefährlich, so daß eine Beobachtung nicht lange dauern durfte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I dlatego ja szybko musiałem przejść na stronę lewą bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darum mußte ich schnellstens auf die linke Seite des Blocks gehen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Sie konnten also keinen der hier Angeklagten etwa bei dieser Exekution erkennen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie mógł pan rozpoznać przy tej egzekucji żadnego z oskarżonych?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nein, nein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Nebenklagevertreter Raabe:

Haben Sie den Angeklagten Boger im Lager mit einem Gewehr gesehen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Sehr oft — bardzo często.

Dolmetscherin Kapkajew:

Niech pan opowiada. — Sehr oft.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Sehr oft. — Ja mieszkałem blisko półtora roku, czy ja mogę pokazać to na planie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wohnte fast anderthalb Jahre – darf ich bitte zeigen, wo?

Nebenklagevertreter Raabe:

Bitte sehr.

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] Ja mieszkałem blisko półtora roku na bloku 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wohnte ungefähr anderthalb Jahre auf dem Block 20.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Sala pflegerów i hilfspflegerów znajdowała się w tej części bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Saal, in dem die Pfleger und die Hilfspfleger waren, befand sich hier an dieser Ecke des Blocks.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Trzy okna tej sali wychodziły na dziedziniec, na to podwórze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Drei Fenster gingen auf den Hof.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jedno okno natomiast

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Fenster dagegen

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wychodziło na tą część ulicy, która leży przed blokiem 10 i 11.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ging auf diesen Teil der Straße, die sich vor dem Block 10 und 11 befindet.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Koło naszego okna w tej sali stał stół po prostu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Fenster in unserem Saal stand ein Tisch, einfach ein Tisch.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przy którym często siadywaliśmy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und an diesem Tisch pflegten wir oft zu sitzen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak, że przez to okno widać było doskonale wszystkich, którzy tędy przechodzili i wychodzili, wchodzili d o 11 bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

So daß man durch dieses Fenster ausgezeichnet die Personen sehen konnte, die aus und ein in den Block 11 gingen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Und da haben Sie sehr oft den Angeklagten Boger mit einem Gewehr hineingehen sehen?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak, widziałem Bogera wchodzącego, kilkakrotnie go widziałem wchodzącego na blok 11 z karabinkiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, einige Male habe ich den Boger gesehen, wie er in den Block 11 mit einem Karabiner hineinging.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke, ich habe keine weitere Frage.

Dolmetscherin Kapkajew:

So war es.

Vorsitzender Richter:

Und wann war das ungefähr?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to mniej więcej było? W jakim okresie czasu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było w roku 42, w roku 43.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war im Jahre 42, im Jahre 43.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Potem od jesieni roku 43 Bogera nie widziałem w okolicy 11 bloku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann von Herbst 1943 an habe ich den Boger nicht mehr gesehen, wie er in den Block 11 ging.

Vorsitzender Richter:

Danke schön. Herr Rechtsanwalt Strodt.

Nebenklagevertreter Strodt:

Keine Frage.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Doktor Jugl.

Verteidiger Jugl:

Herr Kieta, Sie sagten uns, daß Sie im November 1944 nach Groß-Rosen gekommen seien. Sind Sie in der Lage, Näheres anzugeben, wieso es dazu kam? Wurden Sie ausgewählt dafür oder?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że w listopadzie 44 roku został pan przeniesiony do obozu w Groß-Rosen, czy może pan nam bliżej określić, z jakiego powodu pan, jakie były bliższe okoliczności, czy pan został wybrany do tego obozu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z początkiem października 1944 roku wybuchło w Oświęcimiu powstanie »Sonderkommando« w krematorium numer III.

Dolmetscherin Kapkajew:

Anfang Oktober 1944 brach ein Aufstand unter den Häftlingen des Lagers in dem sogenannten Krematorium Nummer III aus.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W »Sonderkommando«.

Dolmetscherin Kapkajew:

»Sonderkommando« des Krematoriums Nummer III.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Równocześnie front wschodni znajdował się od Oświęcimia dokładnie 160 kilometrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Gleichzeitig befand sich die Ostfront 160 Kilometer von Auschwitz entfernt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pewnego dnia, to było z końcem października

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages, das war Ende Oktober

Zeuge Mieczysław Kieta:

Przy wymarszu komand do pracy

Dolmetscherin Kapkajew:

Als die Arbeitskommandos zur Arbeit abmarschierten

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wszyscy Polacy i Rosjanie zostali zatrzymani przy bramie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wurden alle Polen und Russen am Lagertor festgehalten.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Już wcześniej wyjechało pięć transportów polskich do innych obozów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vorher gingen bereits fünf polnische Transporte in die anderen Lager ab.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja z naszego komanda zostałem wyciągnięty z Hygieneinstitut. Wszyscy Polacy z wyjątkiem profesora Jakubskiego, który był potrzebny jeszcze

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Jakubskiego?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jakubski.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde aus meinem Arbeitkommando, dieses Hygienekommando herausgeholt; übrigens alle Polen mit Ausnahme von Professor Jakubski, der noch gebraucht wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I razem z piętnastu kolegami lekarzami i chemikami zostałem trzy tygodnie zatrzymany w Brzezince a potem wysłany w transport do Groß- Rosen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wurde mit 15 anderen Kameraden – das waren Ärzte und Chemiker – drei Wochen lang in Birkenau festgehalten und dann nach Groß-Rosen geschickt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Do Groß-Rosen miał być przeniesiony Hygieneinstitut z Oświęcimia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das Hygieneinstitut in Auschwitz sollte nach Groß-Rosen verlegt werden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nigdy jednak nie zdążył się przenieść.

Dolmetscherin Kapkajew:

[Dazu kam es aber nicht mehr.]

Vorsitzender Richter:

Bitte schön. Ja.

Verteidiger Jugl:

Dann, Herr Zeuge, vor dem Block 24, die Sache mit Kaduk, die Sie geschildert haben: Wie weit war es von dem Vorfall, also von der Stelle, wo die Leiche dann lag, bis zum Tor vorne? Wieviel Meter ungefähr nach Ihrer Schätzung?

Dolmetscherin Kapkajew:

Jaka była odległość mniej więcej

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Hat er bereits gesagt, zwei Meter etwa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein

Verteidiger Jugl [unterbricht]:

Nein, von der Stelle der Leiche bis zum Tor, bis zu dem Eingang am Tor.

Vorsitzender Richter:

Bis zum Tor.

Dolmetscherin Kapkajew:

Między miejscem, gdzie leżał trup a bramą, jaka była odległość?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To mogło być maksimum 20, 20 do 25 metrów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es könnte maximal 20 bis 25 Meter entfernt gewesen sein.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja może panu mecenasowi wyjaśnię jedną rzecz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vielleicht kann ich Ihnen, Herr Rechtsanwalt, dazu etwas erklären?

Verteidiger Jugl:

Gerne.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja nie przepuszczam, żeby to były strzały świadomie kierowane do jednego więźnia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich nehme nicht an, daß es Schüsse waren, die bewußt auf einen bestimmten Häftling abgefeuert wurden.

Zeuge Mieczysław Kieta:

One były strzelane w więźniów, bez wyboru.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es wurde einfach in die Menge der Häftlinge auf einen x-Beliebigen ohne Wahl abgefeuert.

Vorsitzender Richter:

Woraus schließen Sie das, Herr Zeuge?

Dolmetscherin Kapkajew:

Skąd pan tak przypuszcza? Dlaczego pan tak sądzi?

Zeuge Mieczysław Kieta:

No, to były częste wypadki przecież, gdzie esesmani strzelali, w ten sposób strzelali w tłum.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil das häufige Fälle waren, daß die SS-Männer so einfach in die Menge der Häftlinge geschossen haben.

Vorsitzender Richter:

Ja, das mag häufiger vorgekommen sein, aber in diesem Fall? Haben Sie gesehen, daß er gar nicht zielte und daß er gar nicht nach irgendeinem hinsah, sondern daß er einfach in der Gegend herumfuchtelte und dann schoß?

Dolmetscherin Kapkajew:

To mogło być w innych wypadkach, ale czy w tym konkretnym wypadku pan widział, że on tak sobie machał pistoletem i strzelał?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja widziałem, ja słyszałem te strzały, widziałem rezultat strzałów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe die Schüsse gehört, und ich habe die Folge der Schüsse gesehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I widziałem Kaduka, który był tak pijany, że słaniał się na nogach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich habe den Kaduk gesehen, der so betrunken war, daß er kaum auf den Füßen stehen konnte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Noch eine Frage, bitte.

Verteidiger Jugl:

Herr Kieta, Sie sagten vorhin auf die Frage des Herrn Staatsanwalts, daß nur Kaduk von den SS-Leuten dagewesen wäre. Nun scheint mir das etwas merkwürdig, denn am Tor war doch sicherlich noch eine Wache. [Pause] 20 Meter entfernt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Poprzednio na pytanie prokuratora opowiedział pan, że z esesmanów tylko jeden Kaduk, wydaje mi się troszkę dziwne, dlatego że przecież przy bramie znajdowało się zapewne więcej esesmanów.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Czy ja mogę pokazać to na mapie?

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich das wieder auf der Karte zeigen?

Verteidiger Jugl:

Bitte.

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön.

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] Po apelu brama obozowa, te wielkie wrota były zamknięte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem Appell wurde das große Tor abgeschlossen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tu po lewej stronie znajduje się Blockführerstuba.

Dolmetscherin Kapkajew:

Links befindet sich hier die Blockführerstube.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na Blockführerstubie nie było żadnej warty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf der Blockführerstube war keine Wache.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wartownia znajdowała się koło wilii komendanta Hößa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Wachposten befand sich in der Nähe

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Villa des Kommandanten Höß. Hier.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tu jest olbrzymi barak głównej wartowni i ta szpera.

Dolmetscherin Kapkajew:

Hier ist eine große, riesiggroße Baracke der Wachposten und die Sperre.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Po apelu blockführerzy właściwie byli praktycznie po służbie w Blockführerstubie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach dem Appell hatten eigentlich die Blockführer in der Blockführerstube dienstfrei.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tylko jeden dyżurny blockführer siedział przy małym okienku po lewej stronie, jak się wchodziło do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nur ein einziger diensthabender Blockführer saß am kleinen Fenster hier in der Blockführerstube.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Natomiast obok tych wrót znajduje się mała furtka.

Dolmetscherin Kapkajew:

Neben dem Tor befindet sich ein kleines Seitentor.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Przez którą poszczególni esesmani mogli, nie wszyscy pr zypuszczalnie, tego nie wiem [+ przechodzić].

Dolmetscherin Kapkajew:

Und durch diesen Seiteneingang konnten die einzelnen SS-Männer, wahrscheinlich nicht alle, durchgehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy rzeczywiście żadnych innych esesmanów ja tutaj nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und damals sah ich tatsächlich keine anderen SS-Männer hier.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tylko widziałem Kaduka, który z tej strony po strzałach nadszedł.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich sah lediglich den Kaduk

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nadszedł w tym kierunku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Der nach den abgefeuerten Schüssen, hier in diese Richtung ging.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Verteidiger Jugl:

Herr Zeuge Kieta, nun höre ich aber, daß dort bei diesem Eingang ein Turm mit einem Posten noch war. Und zwar oben auf der Blockführerstube.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte? Noch ein Tor mit einem Posten?

Verteidiger Jugl:

Ein Turm mit einem Posten.

Vorsitzender Richter:

Ein Turm.

Verteidiger Jugl:

Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Turm, aha. — Ale tam jeszcze słyszę właśnie, że była wierza z tym...

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak. Na górze, nad Blockführerstubą była znajduję się wieża.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, über der Blockführerstube befindet sich ein Turm.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z tym, że ta wieża, która ma, że tak powiem, strategiczne znaczenie dla tej głównej ulicy, miała ciężki karabin maszynowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und mit diesem Unterschied, daß dieser Turm eine große strategische Bedeutung hatte und ein schweres Maschinengewehr hatte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I to codziennie można było widzieć, ten ciężki trójnóg, na którym stał karabin maszynowy.

Dolmetscherin Kapkajew:

Man konnte jeden Tag dieses schwere Dreieck sehen, auf dem das schwere Maschinengewehr stand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Strzał z pistoletu brzmi zupełnie inaczej niż z karabinu maszynowego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Schuß, abgefeuert aus einer Pistole, schallt ganz anders als ein Maschinengewehrschuß.

Verteidiger Jugl:

Noch eine Frage.

Vorsitzender Richter:

Bitte schön.

Verteidiger Jugl:

Herr Zeuge, dann sagten Sie – Sie haben das dann auf die Frage des Herrn Staatsanwalt noch präzisiert –, Kaduk torkelte richtig. Also mit anderen Worte, er war sehr betrunken.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że on zatoczył się, więc on był bardzo pijany.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wyraźnie się zatoczył.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ganz deutlich schwankte er und torkelte.

Verteidiger Jugl:

Und nun sagten Sie so beiläufig, er wäre oft betrunken gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział oprócz tego tak en passant, że on był często bardzo pijany.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Jugl:

Auch in diesem erheblichen Masse die anderen Male, die er ihn beobachtet hat, oder?

Dolmetscherin Kapkajew:

I czy w innych wypadkach też tak bardzo pijany, jak właśnie w tym wypadku?

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] Trudno mi określić stopień.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es fällt mir schwer, den Grad der Betrunkenheit festzustellen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bardzo często Kaduk rewidował nasze komando, które wracało do pracy i kiedy na przykład, ja szedłem zawsze w pierwszym szeregu, kiedy mnie obmacywał, kieszenie, to czułem przecież.

Dolmetscherin Kapkajew:

Kaduk revidierte uns oft, als wir von der Arbeit ins Lager zurückkamen. Und oft, wenn er mich – ich ging immer in der ersten Reihe – abtastete, da roch ich eine starke Fahne, die von ihm ausging.

Vorsitzender Richter:

Die Frage kann eindeutig beantworten der Angeklagte Boger, wenn er will.

Angeklagter Boger:

Ich habe leider die Frage nicht verstanden.

Vorsitzender Richter:

Was war der Kaduk in bezug auf den Alkohol?

Angeklagter Boger:

[lacht]

Vorsitzender Richter:

Na. Wenn Sie die Worte wiederholen, die Sie im Vorverfahren gebraucht haben, dann ist die Charakterisierung

Angeklagter Boger [unterbricht]:

Das war allgemein bekannt, Kaduk war meistens betrunken.

Vorsitzender Richter:

Sie haben im Vorverfahren gesagt, das war ein wüster Säufer.

Angeklagter Boger:

Na ja, also.

Verteidiger Jugl:

Wollen Sie das heute sagen, Herr Boger, ja?

Angeklagter Boger:

Tja, das kann man sagen, er hat gesoffen, natürlich.

Verteidiger Jugl:

War er ein wüster Säufer, würden Sie sagen?

Angeklagter Boger:

Man kann es so gelten lassen.

Vorsitzender Richter:

So.

Verteidiger Göllner:

Ich habe noch eine...

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Göllner, bitte schön.

Verteidiger Göllner:

Herr Zeuge Kieta, Sie sagen, daß die Selektion, der praktisch Ihr Herr Vater zum Opfer gefallen ist, sich am 29.8.42 ereignet hat. Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że selekcja, którą ofiarą padł pana ojciec miała miejsce 29.08.42 roku, czy to jest słuszne?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Göllner:

Das war also zeitlich gesehen zwölf Tage nach Ihrem Eintreffen in Auschwitz?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc miało to [+ miejsce], jeśli czas mierzymy, dwanaście dni po przybyciu do obozu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja.

Verteidiger Göllner:

Kannten Sie nach dieser kurzen Lagerzeit denn schon die Offiziere des Lagers?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy znał pan po tak krótkim czasie już oficerów w obozie?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie wszystkich oczywiście.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht alle, selbstverständlich.

Verteidiger Göllner:

Sie haben auf die Frage des Herrn Vorsitzenden genannt: Aumeier und Palitzsch. Sie sagten, daß bei dieser Selektion zwei bis drei Offiziere gestanden hätten und zwei bis drei SS-Männer. Diese allerdings abseits, also mit dem Vorgang nicht in Zusammenhang stehend.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Gdyby pan mecenas widział Aumeiera, zapamiętał pan by go sobie raz na zawsze.

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn Sie, Herr Rechtsanwalt, den Aumeier einmal in Ihrem Leben gesehen hätten, hätten Sie ihn für immer im Gedächtnis behalten.

Zeuge Mieczysław Kieta:

On był niski i miał niezwykle charakterystyczną twarz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er war klein und hatte ein außergewöhnlich charakteristisches Gesicht.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zresztą, ja mogę panu powiedzieć jeszcze tylko tyle, że dnia 3 września Aumeier podczas apelu skazał mnie na 25 uderzeń.

Verteidiger Göllner:

Herr Zeuge, mißverstehen Sie mich bitte nicht, ich glaube durchaus, daß Sie den

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Ich habe noch nicht übersetzt, Herr Rechtsanwalt.

Verteidiger Göllner:

Verzeihung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darf ich bitte?

Verteidiger Göllner:

Verzeihung.

Dolmetscherin Kapkajew:

Übrigens, ich wollte hinzufügen, am 3. September wurde ich bereits von Aumeier zu 25 Stockhieben verurteilt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Poza tym, Aumeiera przez te dwanaście dni widywałem dwa razy dziennie podczas apelu, jak on odbierał apel.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich sah übrigens Aumeier während dieser zwölf Tage zweimal am Tag bei den Appellen.

Verteidiger Göllner:

Können Sie ausschließen, daß ein Arzt bei dieser Selektion zugegen war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może wykluczyć tę ewentualność, że jakiś lekarz był przy tej selekcji?

Zeuge Mieczysław Kieta:

[Pause] Ja lekarzy SS znałem ty ch ze Stammlagru w krótkim czasie wszystkich.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich lernte eigentlich alle Ärzte im Stammlager während der kurzen Zeit kennen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W pod

Verteidiger Göllner [unterbricht]:

Innerhalb der zwölf Tage?

Dolmetscherin Kapkajew:

Podczas tych

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

Nie, proszę pana. Nie, proszę pana.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht während der zwölf Tage.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja od października byłem przez półtora roku w Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Von Oktober an war ich anderthalb Jahre im Krankenbau.

Verteidiger Göllner:

Als Häftlingspfleger.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Już w październiku widziałem wielu lekarzy i żaden z nich nie przypominał mi się z tej sceny sprzed kuchni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und bereits im Oktober lernte ich schon viele Ärzte kennen, und keiner von Ihnen erinnerte mich an einen, der dort

Verteidiger Göllner [unterbricht]:

Der dabeigewesen sein könnte.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dabei, bei der Küche gewesen wäre.

Verteidiger Göllner:

Herr Zeuge, Sie haben gesagt, daß Klehr bei dieser Selektion dabeigewesen sei. Daran könnten Sie sich deshalb gut erinnern, weil er eine Brille getragen habe mit einer schmalen Metalleinfassung. Ich nehme an, daß es sich um eine sogenannte Wehrmachtsbrille handelte? Ist das richtig?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że widział pan przy tym Klehra, pamięta pan dlatego, że miał okulary w cienkiej żelaznej oprawie. Czy tu chodzi o te tak zwane »okulary Wehrmachtu«?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja nie znam określeń Wehrmachtu, ja nie miałem z Wehrmachtem nic do czynienia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kenne diese Bezeichnung Wehrmachtsbrille nicht. Ich hatte mit der Wehrmacht nichts zu tun, Herr Rechtsanwalt.

Verteidiger Göllner:

Die Wehrmachtsbrillen waren eingefaßt mit schmalen Nickelbändern.

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to była z niklu taka cienka

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

Klehr nigdy nie dawał tych okularów do ręki.

Dolmetscherin Kapkajew:

Klehr gab mir niemals diese Brille in die Hand.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pan sobie tutaj

Verteidiger Göllner [unterbricht]:

Klehr behauptet, Herr Zeuge, er habe niemals in Auschwitz eine Brille getragen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oskarżony twierdzi, że on nigdy nie nosił okularów w obozie.

Zeuge Mieczysław Kieta:

A ja twierdzę, że oskarżony nosił okulary w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich stelle fest, daß der Angeklagte im Lager eine Brille getragen hat.

Verteidiger Göllner:

Er behauptet, daß er im Jahr 1950 erstmals durch einen Augenarzt in – wo?

Sprecher (nicht identifiziert):

In Braunschweig.

Verteidiger Göllner:

In Braunschweig untersucht worden sei auf Weitsichtigkeit, und seit dieser Zeit trage er überhaupt erst eine Brille. Er sei vorher weder kurzsichtig noch weitsichtig gewesen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oska rżony twierdzi, że dopiero w 50 roku jeden z lekarzy w Braunschweigu przepisał mu okulary, ponieważ jest dalekowidzem, że do tego czasu ani z powodu krótkowzroczności, ani dalekowzroczności nie miał żadnych okularów.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja go przypominam sobie z bloku 20, z bloku 28 i przypominam go sobie w okularach.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich an ihn aus dem Block 20, aus dem Block 28, und ich erinnere mich an ihn mit einer Brille.

Verteidiger Göllner:

Herr Zeuge, noch eine weitere Frage: Sie schilderten bei dem weiteren Vorfall mit dem Soldaten der Sowjets

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Sowjetischen Kriegsgefangenen.

Verteidiger Göllner:

Daß ein Doktor Roland Goryczko an einem kleinen Tischchen gesessen habe, dem Klehr eine Erkennungsmarke zugeworfen habe. Was war das für eine Erkennungsmarke? Haben Sie sie gesehen? Die Inschrift oder die Nummer?

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, wspominał pan, opisując ten wypadek, że przy stoliku siedział kolega z nazwi skem Roland Gorycz ko i że Klehr rzucił mu przechodząc taką Erkennungsmarke, markę z odznaczeniem. Czy pan widziałem, co tam było napisane na tej marce? I czy numer jakiś pan widział dokładnie?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z pamięci widziałem tylko numer na tym, numer napisany podwójnie, że tak powiem, bo

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Po jednej i po drugiej stronie?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe eine Nummer

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

Nie po jednej i po drugiej. Tylko ten numer b ył na jednej połowie i na drugiej połowie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aha. Ich habe nur eine Nummer darauf gesehen, die doppelt geschrieben wurde, so von einer Hälfte und auf die andere Hälfte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale szczegółów nie pamiętam.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber an die Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern.

Verteidiger Göllner:

Und eine letzte Frage: Klehr behauptet, im HKB hätten niemals russische Kriegsgefangene aufgenommen werden dürfen.

Dolmetscherin Kapkajew:

Oskarżony Klehr twierdzi, że nie wolno było przyjmować na izbę chorych więźniów radzieckich.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To nie był więzień ze stanu chorych, tylko to był więzień przyprowadzony na blok 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war kein sowjetischer Kriegsgefangener, der im HKB als Kranker gewesen ist, sondern er wurde dahin gebracht, auf den Block 20.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I co ciekawsze, on wcale nie miał żadnych tych, to nie był ubiór, w którym więźniowie, jeńcy r adzieccy normalnie chodzili w obozie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und was dabei interessant ist, er hatte keine Kleidung an, die normalerweise im Lager von den sowjetischen Kriegsgefangenen getragen wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To wyglądało tak, jak gdyby on był po prostu dostarczony z zewnątrz do obozu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das hat so ausgesehen, als ob er von außerhalb des Lagers ins Lager gebracht wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale to jest tylko moje przypuszczenie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber das ist nur meine Vermutung.

Verteidiger Göllner:

Besteht die Möglichkeit, daß er einer anderen Nation angehört hat und daß er diese Kleidung nur zum Schein getragen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy istnieje możliwość, że on miał jakąś inną narodowość, że on był jakieś innej narodowości i tylko na pozór nosił dla maskowania?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Czy to ma jakiś związek z faktem morderstwa popełnionego?

Dolmetscherin Kapkajew:

Steht das in irgendwelchem Zusammenhang mit der Tatsache des durchgeführten Mordes, Herr Rechtsanwalt?

Verteidiger Göllner:

Das steht in keinem Zusammenhang. Ich will es nur zur Klärung gefragt haben.

Dolmetscherin Kapkajew:

To nie stoi w żadnym związku z tym, ale chciałbym to dla wyjaśnienia sprawdzić.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Niestety nie mogę panu na to szczegółowo odpowiedzieć.

Dolmetscherin Kapkajew:

Leider kann ich Ihnen das nicht genau beantworten.

Verteidiger Göllner:

Und ich habe diese Frage nur deshalb gestellt, weil sein Vertreter, Herr Rechtsanwalt Ormond, in dem Beweisantrag[1] gesagt hat, daß es sich um einen sowjetischen Kriegsgefangenen gehandelt hat.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja zadaję panu to pytanie tylko dlatego, że powód cywilny, pana przedstawiciel w tym procesie, adwokat Ormond podał, że pan będzie zeznawał o zabójstwie więźnia radzieckiego.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja na podstawie jego munduru, na podstawie szczegółów, których widziałem na mundurze, jestem w dalszym ciągu przekonany, że tu chodziło o...

Dolmetscherin Kapkajew:

Anhand der Einzelheiten an seiner Uniform und des Gesamtbildes bin ich weiterhin fest der Überzeugung, daß es sich dabei um einen sowjetischen Kriegsgefangenen handelte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ponieważ na tych guzikach wyraźnie widniało przecież wojskowe godło.

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil auf den Knöpfen ganz deutlich das Hoheitszeichen der Sowjetunion war.

Vorsitzender Richter:

Ja, ich hätte in diesem Zusammenhang auch noch eine Frage. In dem Beweisantrag des Rechtsanwalts Ormond steht drin, daß der Klehr diesen russischen Kriegsgefangenen mit einem Schürhaken[2] totgeschlagen habe. Sie haben uns aber vorhin auf Befragen erklärt, sie glaubten, auch einen Einstich

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Einstich.

Vorsitzender Richter:

In der Herzgegend gesehen zu haben. Haben Sie festgestellt, wie der Mann zu Tode gekommen ist?

Dolmetscherin Kapkajew:

Adwokat Ormond podał w swoim tłumaczeniu odnośnie pana zeznania, że ten jeniec, jeniec radziecki został zabity pogrzebaczem. Pan nam dzisiaj w swoim zeznaniem podał, że widział pan również miejsce zastrzyku, czy pan oprócz tego mógł jeszcze stwierdzić na podstawie tego, jakąś przyczynę, w jaki sposób on został zabity?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja oczywiście nie jestem lekarzem i mnie trudno ustalać, przyczynę zgonu, tym niemniej

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bin natürlich kein Arzt, und es fällt mir schwer, die Todesursache festzustellen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tym niemniej jednak ten pogrzebacz pokrwawiony i ślady na twarzy, na głowie wskazywały na to, że przyczyną mogły być te uderzenia.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nichtsdestoweniger: Die blutigen Spuren auf dem Gesicht und auf dem Kopf des Kriegsgefangenen deuteten darauf hin, daß die Todesursache könnte Folge der Schläge

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Der Schläge sein.

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit dem Schürhaken gewesen sein.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Oczywiście, nas to zainteresowało, dlaczego ten człowiek został w ten sposób pobity czy zabity przy pomocy tego [+ pogrzebacza].

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir waren natürlich sehr daran interessiert, festzustellen, warum dieser Mann so geschlagen beziehungsweise erschlagen wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To nas dziwiło. I dlatego

Dolmetscherin Kapkajew:

Das wunderte uns.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja i inni koledzy obserwowali jego pierś czy jest jakiś ślad.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darum hatten ich und die anderen Kameraden den Brustkorb daraufhin beobachtet, ob noch andere Spuren da drauf sind.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Zdarzały się bowiem wypadki, że Klehr nie trafił w serce.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab manchmal Fälle, daß Klehr das Herz nicht getroffen hat

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy ten ładunek fenolu szedł poza serce w płuca.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die Phenolmenge ging dann anstelle vom Herz in die Lungen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Wtedy człowiek był nieprzytomny z bólu. Tracił przytomność.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Menschen wurden dann bewußtlos vor Schmerzen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale po pewnym czasie niektórzy odzyskiwali przytomność.

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber nach einer Weile kamen manche von ihnen zu sich.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I ja pamiętam taki wypadek z marca z początku marca 43.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich an so einen Fall Anfang März 1943.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było jakoś po zamordowaniu polskich dzieci z Zamościa.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war so kurz nach der Ermordung der polnischen Kinder aus der Zamość-Gegend.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja byłem wtedy na pierwszym piętrze bloku 20.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war damals im ersten Stock des Blocks 20.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było po południu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war Nachmittag.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Pod schody wiodące do 20 bloku podjechała wielka rollwaga.

Dolmetscherin Kapkajew:

An die Treppen, die zum Block 20 führten, kam ein großer Rollwagen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Leichenträgerzy ładowali z tego do Baderaumu trupy na tę rollwagę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Leichenträger luden aus dem Baderaum die Leichen auf diesen Rollwagen auf.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Trupy były naturalnie zupełnie gołe.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Leichen waren natürlich ganz nackt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W pewnym momencie usłyszałem krzyk.

Dolmetscherin Kapkajew:

Plötzlich hörte ich einen Schrei.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Na skutek którego podszedłem do okna.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und daraufhin ging ich ans Fenster.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy widziałem, jak ze szczytu tego wozu zeskoczył jeden trup.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dabei sah ich, daß ganz von oben von diesen Leichen, die auf dem Rollwagen waren, eine Leiche heruntersprang.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I ten człowiek zaczął uciekać po śniegu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Mann fing an, im Schnee fortzulaufen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I dopiero dosięgła go kula wartownika w pobliżu [+ tzw] Neue Wäscherei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Er wurde von einer Kugel des Wachmannes erst in der Nähe der Wäscherei getroffen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Więc to był jeden z wypadków, kiedy iniekcja poszła poza serce, nie trafiła w serce po prostu.

Dolmetscherin Kapkajew:

W serce. — Das war eben so ein Fall, wenn die Phenolinjektion nicht in das Herz, also außerhalb des Herzen ging.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I dlatego ja przypuszczam, że być może, że po prostu ten człowiek się bronił i Klehr nie mógł dokonać iniekcji i dlatego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich vermute also, daß der Mann sich dagegen wehrte und daß Klehr nicht in der Lage war, die Injektion durchzuführen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Prawidłowo przeprowadzić.

Dolmetscherin Kapkajew:

Daß er nicht in der Lage war, die Injektion richtig durchzuführen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ins Herz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ins Herz hinein.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I dlatego zabił go tym pogrzebaczem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und daß er aus diesem Grunde ihn mit dem Schürhaken erschlagen hat.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Doktor Fertig.

Verteidiger Fertig:

Ich habe an den Zeugen keine Fragen, stelle jedoch den Antrag, den Zeugen unvereidigt zu lassen. Und zwar möchte ich hierzu folgendes bemerken: Der Zeuge ist der einzige Zeuge und der erste Zeuge von den vielen hier gehörten Zeugen, der den Angeklagten Klehr bezichtigt, eine Lagerselektion durchgeführt zu haben. Es sind zwar schon eine Reihe von Zeugen hier aufgetreten, die behaupten, daß der Angeklagte Klehr im HKB Selektionen durchgeführt habe, es war jedoch noch kein einziger Zeuge hier, der ihn bezichtigt, eine Lagerselektion durchgeführt zu haben. Der Zeuge hat angegeben, daß bei dieser Lagerselektion Palitzsch und Aumeier anwesend waren, außerdem noch zwei andere SS-Leute. Er konnte nicht ausschließen, daß bei diesen beiden SS-Leuten ein Arzt dabeigewesen sei. Der Herr Vorsitzende hat ihn daraufhin gefragt, ob die beiden Offiziere, Aumeier oder Palitzsch etwas damit zu tun gehabt hätten, daß Klehr die Häftlinge aufgefordert habe, daß diejenigen vortreten sollten, die im Schonungsblock Schonung genießen.

Vorsitzender Richter:

Nicht Schonungsblock, sondern die Schonung hatten.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Blockschonung hatten.

Verteidiger Fertig:

Daß sie Blockschonung hatten

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Er hat ausdrücklich gesagt: »Er ist nicht in den Schonungsblock gekommen.«

Verteidiger Fertig:

Ja, daß sie Blockschonung hatten. Diese Frage konnte der Zeuge nur sehr zögernd verneinen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß er als Sohn des in Auschwitz umgekommenen Vaters, für den er den Angeklagten Klehr verantwortlich macht, gegenüber dem Angeklagten Klehr voreingenommen ist. Diesen Fall mit diesem russischen Kriegsgefangenen hat uns hier bereits der Zeuge Głowa eingehend geschildert. Der Zeuge Głowa hat hier angegeben, daß in jenem Block ein russischer Kriegsgefangener mit einem Schürhaken umgebracht worden sei. Der Zeuge Głowa hat aber hier ausführlich geschildert, daß er damals gesehen habe und gehört habe, daß der russische Kriegsgefangene sich gegen die Injektion wehrte, woraufhin ihn die beiden Helfer in jenem Zimmer mit einem Schürhaken überwältigt hätten. Außerdem habe er gesehen, daß in diesem Zimmer von Klehr vier Männer auf dem russischen Kriegsgefangenen gesessen hätten. Der Zeuge Kieta gibt hier an, daß sonst niemand im Zimmer oder in der Umgebung gewesen sei. Auch dieser Widerspruch zu der Aussage des Zeugen Głowa zeigt, daß der Zeuge Kieta hier nicht unvoreingenommen ist. Hinzu kommt noch folgendes: Der Zeuge Kieta ist, wie gerichtsbekannt ist, bereits seit dem ersten Tage dieses Prozesses mehrfach in der Hauptverhandlung anwesend gewesen. Er war bereits im Römer anwesend. Das weist auch das Protokoll aus. Weder hat er sich vor diesem Prozeß gemeldet als Zeuge noch während dieses Prozesses. Es muß etwas merkwürdig stimmen, daß es dem Zeugen Kieta erst jetzt einfällt, daß er zu diesem Prozeß etwas beitragen kann, obwohl es sich um Dinge handelt, die gerade ihn, der seinen Vater in Auschwitz verloren hat, dazu hätten drängen müssen, hier in diesem Prozeß sein Wissen kundzutun. Auch das zeigt, daß eben der Zeuge nicht unvoreingenommen ist, weshalb der Antrag, ihn unvereidigt zu lassen gemäß § 61 Ziffer 2[3] begründet ist.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Gerhardt.

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Darf ich mal kurz übersetzen? [...]

Vorsitzender Richter:

Bitte schön. Ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nie stawiam panu żadnego pytania, tylko stawiam wniosek o nie zaprzysiężenie pana z trzech przyczyn: Po pierwsze: pan dotychczas jeszcze nie oskarżał oskarżonego Klehra o przeprowadzenie selekcji na terenie obozu, tylko na terenie HKB. Pan podawał, że przy tym był także Aumeier, Aumeier i Palitzsch. Na pytanie przewodniczącego, czy pan wyklucza to, że oni wpływali na działalność Klehra przy tym, odpowiedział pan, przecząco w bardzo taki niepewny sposób. Drugi, prawdopodobnie, ponieważ pan jest synem człowieka, który zginął w Oświęcimiu, pragnie pan, ma pan pewne uczucie zadośćuczynienia, pragnienia za dośćuczynienia w stosunku do Klehra, którego uważa pan za przyczynę śmierci ojca. Drugi wypadek to jest zeznanie, które pan złożył odnośnie zabicia jeńca radzieckiego. Poprzednio był już świadek Głowa, który zeznawał na ten temat, który podał, że ponieważ jeniec radziecki bronił się przed iniekcją, więc dwóch pflegerów, którzy znajdowali się w tym pokoju, musieli go unieszkodliwić przy pomocy pogrzebacza i że on widział, jak cztery osoby siedziały na tym więźniu. To stoi w sprzeczności, co pan dzisiaj powiedział. Świadek powiedział dzisiaj, że w pokoju poza oskarżonym Klehrem nie było nikogo. Trzeci punkt, którym tłumaczę mój wniosek, jest ten, że świadek Kieta znajdował się już wielokrotnie od samego początku trwania procesu jako słuchacz, był już nawet wtedy, kiedy posiedzenia sądu odbywały się na Römer i jak to wynika z protokołu, z tego powodu, na podstawie odnośnego artykułu proszę o nie zaprzysięganie świadka.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Gerhardt.

Verteidiger Gerhardt:

Herr Zeuge, ist es richtig – Sie sprachen von der Lagerpolizei –, daß diese Lagerpolizei sich aus SS-Leuten zusammensetzte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy dobrze zrozumiałem pana, że pan powiedział o policji, Lagerpolizei. Czy ta policja składała się z esesmanów?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, Lagerpolizei to byli więźniowie, kryminaliści, którzy byli dostarczeni do...

Dolmetscherin Kapkajew:

Do obozu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Do obozu z pierwszych transportach z innych obozów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Nein, das waren keine SS-Leute. Das waren Häftlinge, Kriminelle, die in der ersten Zeit des Lagerbestehens aus anderen Lagern dahin gebracht wurden. [...]

Verteidiger Gerhardt:

Hat diese Lagerpolizei Häftlingskleider getragen? Oder hatten die besondere Uniformen?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ta policja obozowa nosiła jakiś mundur specjalny czy też ubranie więzienne?

Verteidiger Gerhardt:

Oder hatten sie eine besondere Uniform? Meine Zusatzfrage?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy mieli też jakiś spec jalny mundur?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Oni mieli zwykle czarne kurtki i czarne spodnie i wysokie buty.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie hatten gewöhnlich schwarze Jacke, schwarze Hose und trugen hohe Stiefel.

Verteidiger Gerhardt:

Dieses Schild, können Sie etwa mal andeuten, wie groß das war, diese Plakette, die wahrscheinlich auf der Brust

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Halbmond.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Es war ganz klein.

Verteidiger Gerhardt:

Ist es auf der Brust getragen worden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to na piersiach wisiało?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ich habe es ein paarmal gesehen bei einem Kapo von der Lagerpolizei, der war

Verteidiger Gerhardt [unterbricht]:

Herr Zeuge, zu Beginn Ihrer Aussage wiesen Sie darauf hin, daß die Lagerpolizei sie gesehen hat, beziehungsweise Sie haben die Lagerpolizei gesehen. Das war der erste Vorfall, den Sie berichtet haben, mit Ihrem Vater.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan mówił, że pana policja obozowa widziała, wtedy, kiedy pan opisywał pierwszy wypadek.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak.

Dolmetscherin Kapkajew:

Powiedział pan, że pan został...

Verteidiger Gerhardt:

Können Sie etwa andeuten mal mit einer Handbewegung, wie groß dieses Schild war?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan tylko pokazać ręką, jak wielki mniej więcej był ten półksiężyc, o którym pan wspominał.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Był chyba taki.

Dolmetscherin Kapkajew:

So etwa.

Verteidiger Gerhardt:

Danke, keine Frage.

Vorsitzender Richter:

Also zunächst Herr Landgerichtsrat Hummerich.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Herr Zeuge, Sie sprachen vorhin davon, daß Sie einmal bei einem Rasenmäherkommando waren und damals im Block 10 wohnten. Wann war das denn genau?

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan wspominał, że należał pan do komando grasmäherów i że mieszkał pan w bloku 10. Kiedy to było?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było chyba z końcem września, w drugiej połowie września może.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war zweite Hälfte September.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Neunzehnhundert?

Dolmetscherin Kapkajew:

Którego roku?

Zeuge Mieczysław Kieta:

42.

Dolmetscherin Kapkajew:

42.

Ergänzungsrichter Hummerich:

42?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja.

Ergänzungsrichter Hummerich:

Vorhin war 43 nämlich übersetzt worden. Danke schön.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Schallock.

Verteidiger Schallock:

Herr Zeuge, wann haben Sie das erste Mal den Angeklagten Boger kennengelernt?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan po raz pierwszy poznał oskarżonego Bogera?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Osobiście na szczęście go nie poznałem. Ja go z widzenia znałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ihn persönlich zum Glück nicht kennengelernt. Ich kenne ihn nur vom Sehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ale Boger

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Also, darf ich die nächste Frage stellen? Hat Ihnen jemand gesagt: »Dieser Mann ist Boger«?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy panu ktoś powiedział to jest Boger?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak i to już w 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das war bereits im Jahre 42.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Boger miał bardzo charakterystyczną twarz i zresztą Bogera się wszyscy panicznie bali.

Dolmetscherin Kapkajew:

Boger hatte ein typisches Gesicht, und alle hatten übrigens panische Angst vor ihm.

Verteidiger Schallock:

Ja.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Jego nazywa no »Boger śmierć«

Dolmetscherin Kapkajew:

Man nannte ihn »Boger Tod«

Verteidiger Schallock [unterbricht]:

Ich möchte keine Ausführung dazu, sondern nur die Frage: Wann war das 42, und können Sie sich entsinnen, wer Ihnen das gesagt hat? Nicht mit Namen, sondern...

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy to było w 42 roku, czy może pan sobie przypomnieć, kim był ten człowiek, który panu wskazał, że to jest Boger. Nie z nazwiska.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Bogera mi pokazał jeden z kolegów, który był przesłuchiwany w politycznej, w politycznym oddziale. Ten człowiek zresztą nie żyje. Pokazywali mi go także inni, którzy

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Chwileczkę. — Ein Kamerad, der von der Politischen Abteilung verhört wurde, der übrigens nicht mehr lebt und an dessen Namen ich mich nicht erinnere, hat mir den Boger gezeigt

Zeuge Mieczysław Kieta [unterbricht]:

Nie, nie, ja pamiętam nazwiska.

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan pamięta?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tak, oczywiście.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich an den Namen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Naturalnie.

Dolmetscherin Kapkajew:

To niech pan poda.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To był Gescikiewicz.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Gescikiewicz. [...]

Verteidiger Schallock:

Ja, ich kann es nicht aussprechen. Gescikiewicz hat Ihnen das gesagt. Und zwar wann etwa, es kommt auf den Tag nicht an?

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy mniej więcej? Nie dosłownie dzień, ale mniej więcej, w przybliżeniu.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To było chyba w 42 roku w jesieni. Kiedy ja już byłem, kiedy ja już pracowałem w Krankenbau.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war wohl im Herbst 42, als ich bereits, glaube ich, im Krankenbau gearbeitet habe.

Verteidiger Schallock:

Danke sehr.

Vorsitzender Richter:

Moment. Erst wollte Rechtsanwalt Raabe noch eine Erklärung abgeben.

Nebenklagevertreter Raabe:

Also Fragen habe ich keine mehr an den Zeugen. Ich möchte jetzt zur Frage der Vereidigung, wenn Sie erlauben, schon Stellung nehmen. Und möchte das, was der Kollege Herr Doktor Fertig gesagt hat, hier doch ganz entschieden zurückweisen. Und möchte insbesondere auf die Art und Weise des Vortrags von Herrn Doktor Fertig hinweisen. Er verdreht zunächst einmal das, was dieser Zeuge gesagt hat und was andere Zeugen bisher gesagt haben

Verteidiger Fertig [unterbricht]:

Ich widerspreche diesen Ausführungen. Hier wird nichts verdreht. Herr Kollege, ich habe nichts verdreht.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. Herr Kollege, Sie haben hier gehört, der Zeuge hat

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Bitte, unterhalten Sie sich nicht direkt miteinander, sprechen Sie bitte zum Gericht.

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Vorsitzender, der Zeuge hat uns hier einen Vorfall geschildert, bei dem der Angeklagte Klehr einen russischen Kriegsgefangenen alleine getötet haben soll mit einer Spritze oder mit einem Schürhaken. Er hat ausdrücklich gesagt, daß niemand anderer im Raum war, und hat uns genau geschildert, wie er die Sache gehört und erlebt hat. Nun schließt der Verteidiger Doktor Fertig aus der Tatsache, daß ein anderer Zeuge einen anderen Vorfall geschildert hat, bei dem sich der Angeklagte Klehr ähnlich verhalten haben soll – nämlich damals soll er mit Hilfe von vier anderen einen anderen russischen Kriegsgefangenen erschlagen haben –, daß dieser Zeuge hier voreingenommen sei. Also nur das wollte ich zunächst einmal herausstreichen, um diese Argumentation doch

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Und dazu möchte ich sagen, Herr Rechtsanwalt, Sie sind nicht berechtigt, daraus dem Herrn Rechtsanwalt Fertig einen Vorwurf zu machen, er habe hier etwas verdreht. Denn Sie wissen genau, daß das Wort »verdrehen« einen etwas anrüchigen Sinn hat.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, das tut mir auch leid. So war das auch nicht gemeint. Aber

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Denn Sie sagen, es war ein anderer Vorfall, den der andere Zeuge geschildert hat. Sie wissen das genausoviel und genausowenig wie der Rechtsanwalt Fertig, der sagt, es war derselbe Vorfall. Das nur mal zum einen. Denn es wäre ja durchaus möglich und denkbar, daß dieser Zeuge erst gerufen worden ist, als die anderen das Zimmer bereits verlassen hatten.

Nebenklagevertreter Raabe:

Nach der Schilderung dieses Zeugen, Herr Vorsitzender, ist das nicht möglich.

Vorsitzender Richter:

Nach der Schilderung dieses Zeugen hat der Klehr ihn gerufen, als er hinausging, und hat ihn in das leere Zimmer geschickt, den Mann wegzutragen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Nein, verzeihen Sie, Herr Vorsitzender, das

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Aufzuräumen.

Nebenklagevertreter Raabe:

Das hat der Zeuge hier anders geschildert. Und ich kann doch nur von dem ausgehen, was der Zeuge hier gesagt hat.

Vorsitzender Richter:

Was hat der Zeuge geschildert?

Nebenklagevertreter Raabe:

Der Zeuge hat gesagt, daß er in den Block hineinkam und daß er bei diesem Tischchen auf dem Korridor stand und das Brüllen und Schreien in diesem Zimmer hörte.

Vorsitzender Richter:

Jawohl.

Nebenklagevertreter Raabe:

Dann sprang die Tür auf, Klehr stürzte heraus, schmiß die Marke auf den Tisch und sagte: Gehen Sie hinein.

Vorsitzender Richter:

Jawohl.

Nebenklagevertreter Raabe:

Und dann lag dort die Leiche. Und ich habe den Zeugen ausdrücklich gefragt: »Hatte dieses Zimmer einen weiteren Ausgang?« Und daraufhin hat er gesagt: »Nein, nur diesen einen Ausgang.« Und da ich nur von dem ausgehen kann, was dieser Zeuge gesagt hat, muß es sich hier um einen anderen Vorfall handeln als um den Vorfall, den uns der Zeuge Głowa geschildert hat.

Vorsitzender Richter:

Nun ja, falls dem Zeugen nicht entgangen ist, daß die beiden anderen Männer auch rausgegangen sind. Also ich weiß es nicht.

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja, das hat er ausdrücklich verneint.

Vorsitzender Richter:

Ja, er hat nur verneint, daß das Zimmer einen anderen Ausgang gehabt hatte. Er hat aber nicht gesagt, daß vorher andere Leute rausgegangen wären aus

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Darf ich vielleicht noch eine Frage anschließen: Herr Zeuge, haben Sie gesehen, daß außer Klehr noch eine andere Person diesen Raum verlassen hat?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy widział pan, że z tego pokoju wyszedł ktoś poza Klehrem?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, tego ja nie widziałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, das habe ich nicht gesehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja widziałem tylko, jak on wyskoczył z tego.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe nur gesehen, wie er aus dem Zimmer herausstürzte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Also, jedenfalls Sie beantragen die Beeidigung des Zeugen?

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. Und ich möchte noch ein Wort dazu sagen.

Vorsitzender Richter:

Ja.

Nebenklagevertreter Raabe:

Auch die Tatsache, daß dieser Zeuge hier einen Vorfall geschildert hat, der für uns hier neu ist – nämlich daß sich Klehr an einer Lagerselektion beteiligt hat –, rechtfertigt nicht den Vorwurf der Voreingenommenheit. Denn wir haben sehr viele Dinge schon hier gehört, die uns immer wieder überrascht haben, und ich bin sicher, daß wir noch manches hören werden in diesem Prozeß, was uns überrascht. Auch das rechtfertigt also nicht den Vorwurf der Voreingenommenheit.

Und ferner, aus der Tatsache, daß dieser Zeuge schon öfters in diesem Verhandlungssaal war, zu schließen, daß der Zeuge voreingenommen ist, auch das ist mir nicht verständlich. Der Zeuge hat gesagt, daß er Journalist ist. Und in Polen wird grade dieser Prozeß sehr stark beobachtet, und ich nehme an, daß dieser Zeuge über diesen Prozeß mehrfach berichtet hat.

Und ein letztes möchte ich sagen. Dieser Zeuge hat grade meiner Ansicht nach durch seinen knappen und korrekten Vortrag auf mich den Eindruck der absoluten Glaubwürdigkeit gemacht und ganz das Gegenteil dessen dargestellt, was etwa Voreingenommenheit sein könnte. Ich beantrage daher, den Zeugen zu beeidigen.

Vorsitzender Richter:

Ja. Herr Rechtsanwalt Strodt.

Nebenklagevertreter Strodt:

Ich beantrage ebenfalls, den Zeugen zu beeidigen. Die Tatsache, die hier von dem Zeugen in einer Einzelheit bekundet worden ist, läßt selbstverständlich nicht auf Voreingenommenheit schließen. In dieser jahrelangen Atmosphäre von Mord und Vernichtung wird es eine Fülle von Einzelheiten geben, die hier noch nicht zur Sprache gekommen sein werden beziehungsweise hier auch nicht zur Sprache kommen werden. Aus einer Einzelheit, die hier erstmals geschildert wird, zu schließen, daß dieser Zeuge deshalb voreingenommen sei, ist völlig abwegig, widerspricht insgesamt der Situation. Was die Anwesenheit des Zeugen während der Verhandlungsdauer betrifft, so muß man auch sehen, daß er auch als Nebenkläger ein gesetzliches Recht auf Anwesenheit hatte. Auch diese Tatsache läßt nicht auf Voreingenommenheit schließen.

Der Umstand, daß der Zeuge seinen Vater verloren hat, läßt für sich alleine nicht auf Voreingenommenheit schließen. Es ist kein größeres Maß

84. Verhandlungstag, 31.8.1964

Fortsetzung der Vernehmung des Zeugen Mieczysław Kieta

Zeuge Mieczysław Kieta:

Udzieliłem odpowiedzi na temat Lagerpolizei w Oświęcimiu.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich bitte Sie, Hohes Gericht, folgendes sagen zu dürfen. Ich habe auf die Frage der Verteidigung etwas über die Lagerpolizei in Auschwitz ausgesagt.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To miało być w roku 1942 w jesieni.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das sollte im Jahre 1942 im Herbst gewesen sein.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja przypomniałem sobie potem, że Lagerpolizei w formie policji obozowej powstała dopiero w 44 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mich erinnert, daß die Lagerpolizei in Uniformen der Lagerpolizei erst 1944 eingeführt wurde.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Natomiast wypadek, o który chodziło, chodziło o jedneg o z lagerkapo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in diesem Fall, von dem ich ja berichtete, ging es nicht um einen Angehörigen der Lagerpolizei, sondern um einen Kapo.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Lagerkapo.

Dolmetscherin Kapkajew:

Lagerkapo.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tych lagerkapo było kilku i oni byli podobnie odziani.

Dolmetscherin Kapkajew:

Es gab einige von solchen Lagerkapos, und sie waren ähnlich angezogen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

W granatowe kurtki i granatowe czapki.

Dolmetscherin Kapkajew:

In blauen Jacken und mit blauen Mützen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Chciałem uzupełnić ten fakt, dlatego bo mogłoby wynikać z tego pomieszanie czasów.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich wollte über diese Tatsache ergänzend berichten, weil aus dem Grunde ein gewisser Irrtum über den Zeitpunkt entstehen könnte.

Vorsitzender Richter:

Ja. Sind dazu noch Fragen zu stellen?

Verteidiger Gerhardt:

Ja.

Vorsitzender Richter:

Herr Rechtsanwalt Gerhardt.

Verteidiger Gerhardt:

Mir ist das jetzt nicht ganz klargeworden. Herr Zeuge, wollen Sie sagen, daß es also neben diesen Lagerkapos auch eine Lagerpolizei gab, die sich aus SS-Angehörigen zusammensetzte?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy chce pan przez to powiedzieć, że oprócz tak [zwanych] lagerkapo była jeszcze policja obozowa, która składała się z esesmanów?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Taka policja obozowa była i ja widziałem też esesmanów, kiedy byłem na Außenkommando, ale to była tak zwana Streifa, jak myśmy nazywal i.

Dolmetscherin Kapkajew:

So eine Lagerpolizei, die aus SS-Angehörigen bestand, gab es auch. Aber das war eine sogenannte Streife. Das habe ich auch gesehen, als ich in verschiedenen Außenkommandos arbeitete.

Vorsitzender Richter:

Nein, ich glaube, Sie reden da auseinander.

Dolmetscherin Kapkajew:

Sicher.

Vorsitzender Richter:

Der Herr Rechtsanwalt Gerhardt hat wissen wollen, ob er Lagerpolizei und Kapos, ja?

Verteidiger Gerhardt:

Jawohl.

Vorsitzender Richter:

Gleichzeitig gesehen hat oder ob sie zu gewissen Zeiten nicht gleichzeitig nebeneinander bestanden haben. Haben Sie verstanden?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja sicher.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja rozumiem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę pana, adwokat chce tylko wiedzieć, czy chodzi panu o to, czy w tym samym czasie widział pan lagerkapów i policję obozową?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie. W tym czasie policji obozowej nie mogłem widzieć. Policji obozowej nie było w 42 roku.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich konnte die beiden doch nicht zur gleichen Zeit gesehen haben, weil [es] 1942 keine Lagerpolizei [gegeben hat].

Zeuge Mieczysław Kieta:

Dokładnie to było tak, to było przed godziną dziewiątą, czyli przed gongiem na spanie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Genau war es folgendermaßen: Es war kurz vor zehn Uhr, vor dem Gong zum Schlafengehen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I lagerkapo już pędził wszystkich na bloki i ja widziałem tam również jakiegoś esesmana. Także zostałem przepędzony, musiałem wrócić z powrotem na mój blok.

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Lagerkapos jagten bereits die Häftlinge in ihre Blocks. Und ich sah einen von diesen Lagerkapos und noch irgendeinen SS-Mann und mußte dann in meinen Block zurückgehen.

Verteidiger Gerhardt:

Vielleicht noch eine Frage. Diese SS-Streife, die also außerhalb des Lagers sich bewegte, trugen diese SS-Leute auch dieses besagte Schild, von dem wir heute morgen schon einmal sprachen, diese Plakette auf der Brust?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy to, o czym pan wspominał o policji obozowej, tak zwana Streife, która składała się z esesmanów, czy oni też nosili taką jakąś markę, o której pan poprzednio mówił, ten Schild specjalny?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Mnie się wydaje, że tak, ja nie mogę twierdzić z całą pewnością, ale przypo minam sobie duży szyld przy takiej Streifie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich glaube, ja. Ich kann das nicht mit voller Bestimmtheit behaupten. Aber so wie ich mich erinnere, hatten sie so ein Schild vorne getragen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Z tym, że tam tylko był znak SS i

Verteidiger Gerhardt [unterbricht]:

Lagerpolizei.

Dolmetscherin Kapkajew:

Darauf war SS und irgend etwas noch geschrieben.

Verteidiger Gerhardt:

Es stand an sich Lagerpolizei darauf. Ich weiß nicht, ob Sie das...

Dolmetscherin Kapkajew:

Lagerpolizei może tam było napisane.

Verteidiger Gerhardt:

Auf dieser Plakette in der Mitte.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Tego nie przypominam sobie.

Verteidiger Gerhardt:

Na gut, aber Sie haben gesehen, daß also hier eine Plakette getragen wurde. Das reicht mir.

Verteidiger Laternser:

Eine Frage noch, Herr Vorsitzender. Herr Zeuge, hat Sie jemand auf diesen Irrtum aufmerksam gemacht?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy ktoś zwrócił panu uwagę na ten błąd popełniony, na tą pomyłkę przez pana [popełnioną]?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, na to nie zwrócił mi nikt uwagi, tylko ja od jednego z kolegów dziennikarzy robiłem sobie notatki z tego, co zeznawałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, niemand hat mich darauf aufmerksam gemacht. Aber ich skizzierte von einem Kollegen, einem Journalisten, meine eigenen Aussagen. Ich notierte mir meine eigenen Aussagen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

To mnie jest potrzebne po prostu dla ciągłości sprawozdania.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das brauche ich, um meinen Bericht über den Prozeß fortzusetzen.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I wtedy spostrzegłem moją pomyłkę.

Dolmetscherin Kapkajew:

Dabei habe ich meinen Irrtum bemerkt.

Verteidiger Laternser:

Ja. Haben Sie über diesen Irrtum noch mit jemand gesprochen, um sich zu vergewissern, ob das wirklich ein Irrtum war, oder?

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan na temat swojej pomyłki mówił jeszcze z kimś innym, żeby się przekonać, że tak właśnie było?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie, na ten temat nie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein.

Verteidiger Laternser:

Mit niemandem?

Dolmetscherin Kapkajew:

Darüber habe ich nicht gesprochen.

Verteidiger Laternser:

Und wer war der Journalist, mit dem Sie da gesprochen haben und dem Sie die Aussage skizziert haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

A kim był ten dziennikarz, od którego pan robił notatki o swoim zeznaniu?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Nie wiem, czy on jest jeszcze. To był kolega, który... Czy ja muszę odpowiedzieć na to?

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ob er noch da ist.

Dolmetscherin Kapkajew:

Muß ich das eigentlich beantworten, Herr Vorsitzender?

Vorsitzender Richter:

Ja...

Verteidiger Laternser:

Ja, das ist eine Zeugenfrage.

Vorsitzender Richter:

An sich ja.

Dolmetscherin Kapkajew:

Zasadniczo tak.

Zeuge Mieczysław Kieta:

Ja pytałem się jednego z kolegów, który jest moim znajomym z redakcji »Wochenpost« w Berlinie.

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der von der »Wochenpost« in Berlin ist und mir bekannt ist.

Zeuge Mieczysław Kieta:

I ja sobie chciałem zrobić notatki z tego, co ja zeznawałem.

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ich wollte mir eben Notizen machen darüber, was ich ausgesagt hatte.

Verteidiger Laternser:

Ja und wer war nun dieser Kollege? Ich hatte doch danach gefragt.

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte?

Verteidiger Laternser:

Wer war denn dieser Kollege, mit dem Sie darüber gesprochen haben?

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc, kto to był ten kolega, z którym pan rozmawiał?

Zeuge Mieczysław Kieta:

To był kolega Hirsch.

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war ein Kollege Hirsch.

Verteidiger Laternser:

Und warum haben Sie eben gezögert, den Namen bekanntzugeben, Herr Zeuge?

Dolmetscherin Kapkajew:

A dlaczego pan zawahał się przed tym, zanim pan podał jego nazwisko?

Zeuge Mieczysław Kieta:

Dlatego, że przed polskim sądzie świadek nie musi odpowiadać na wszystkie pytania obrony.

Dolmetscherin Kapkajew:

Vor dem polnischen Gericht ist es nicht unbedingt notwendig, daß der Zeuge alle Fragen der Verteidigung beantwortet.

  1. Vgl. Anlage 2 zum Protokoll der Hauptverhandlung vom 27.08.1964, 4 Ks 2/63, Hauptakten, Bd. 101.
  2. Im Antrag von 27.08.1964 von Nebenklagevertreter Ormond ist von einem »eisernen Haken« die Rede.
  3. StPO § 61, Abs. 2: »Von der Vereidigung kann nach dem Ermessen des Gerichts abgesehen werden (...) 2. beim Verletzten sowie bei Personen, die im Sinne des § 52 Abs. 1 Angehörige des Verletzten oder des Beschuldigten sind«.
0:00