Zeuge Adolf Gawalewicz

54. Verhandlungstag 11.06.1964

1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

»Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63

Landgericht Frankfurt am Main

54. Verhandlungstag, 11.6.1964

Vernehmung des Zeugen Adolf Gawalewicz

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan zrozumiał pytanie

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak jest

Vorsitzender Richter:

Sind Sie damit einverstanden, daß wir Ihre Aussage auf ein Tonband aufnehmen zum Zwecke der Gedächtnisstütze des Gerichts

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy zgadza się pan z tym, ze zeznanie pana będzie wzięte na taśmę magnetofonową

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak

Vorsitzender Richter:

Ja. Dann wollen Sie uns bitte sagen, was Sie von dem Angeklagten Klehr wissen

Dolmetscherin Kapkajew:

Co panu wiadomym jest o oskarżonym Klehrze

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Bardzo wcześnie po paru miesiącach pobytu w obozie stałem się »muzułmanem« tak zwanym

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach sehr kurzer Zeit, nach einigen Monaten meines Aufenthaltes im Lager, wurde ich zu einem »Muselmann«

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I już na wiosnę 41 roku miałem 36 kg wagi

Dolmetscherin Kapkajew:

Und bereits im Frühling 1941 wog ich lediglich 36 Kilogramm

Vorsitzender Richter:

Wann sind Sie hingekommen ins Lager

Dolmetscherin Kapkajew:

Kiedy pan przybył do obozu

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Am 9. Januar 41

Vorsitzender Richter:

Und bis wann sind Sie geblieben

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Bis Juni 44

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie waren also sehr stark abgemagert und..

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ja. — Mam zdjęcie z tych czasów

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe ein Bild aus dieser Zeit. Darf ich es Ihnen zeigen

Vorsitzender Richter:

Bitte schön. Jawohl

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Już miałem wtedy 36 kilo wagi. To jest wiosna 1941 roku

Dolmetscherin Kapkajew:

[unverständlich] eben 36 Kilo

Vorsitzender Richter:

Geben Sie es gleich weiter. Wir geben es nachher zurück. Danke schön

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Dlatego moja historia jest szczególnie nietypowa, ponieważ w obozie oświęcimskim nie zajmowałem żadnych funkcji i prawie przez cały okres byłem takim »muzułmanem«. Mimo to przeżyłem

Dolmetscherin Kapkajew:

Darum ist meine Geschichte nicht so typisch. Ich habe nämlich keine Funktion im Lager ausgeübt. Und obwohl ich die ganze Zeit über »Muselmann« war, habe ich das Lager überlebt

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przebywałem wielokrotnie na szpitalu obozowym

Dolmetscherin Kapkajew:

Sehr oft befand ich mich im Krankenbau

Zeuge Adolf Gawalewicz:

W kwietniu 1942 roku przebywałem na bloku 20

Dolmetscherin Kapkajew:

April 1942 befand ich mich auf dem Block 20

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Na sztubie numer 10

Dolmetscherin Kapkajew:

Saal Nummer 10

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Na której sztubowym był Stanisław Rozpęg

Dolmetscherin Kapkajew:

Stubenältester war dort Stanisław Rozpęg. [...]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ta sala nazywała się Sch onungowa sala

Dolmetscherin Kapkajew:

Diesen Saal nannte man Schonungssaal

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Na sali tej byli umieszczeni tacy »muzułmanie«, jak ja. To znaczy ci wszyscy, co byli określani jako posiadający »allgemeine Körperschwäche«

Dolmetscherin Kapkajew:

In diesem Saal befanden sich solche Menschen wie ich, die so entkräftet waren, daß man ihren Zustand mit »allgemeine Körperschwäche« bezeichnete

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I pewnego dnia w kwietniu ówczesny SDG Josef Klehr wszedł na salę

Dolmetscherin Kapkajew:

Eines Tages im April betrat den Saal der damalige SDG Josef Klehr

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Podszedł do stołu, gdzie były nasze karty ewidencyjne

Dolmetscherin Kapkajew:

Er kam zu dem Tisch, auf dem sich unsere Evidenzkarten befanden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I przez dłuższy czas prowadził rozmowę z Rozpęgiem i jeszcze z innymi osobami funkcyjnymi

Dolmetscherin Kapkajew:

Und er führte längere Zeit ein Gespräch mit dem Rozpęg und mit den anderen Funktionshäftlingen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Dzień czy dwa dni później był dzień urodzin Adolfa Hitlera, 20 kwietnia

Dolmetscherin Kapkajew:

Einige Tage später kam der Geburtstag von Adolf Hitler; das war der 20. April

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Stąd pamiętam bardzo dobrze ten moment, ponieważ ja jako »muzułman« interesowałem się specjalnie kwestią jedzenia i wśród mojego środowiska była nadzieja, żyła, że w tym dniu otrzymamy jakąś lepszą zupę

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich erinnere mich an diesen Tag sehr gut, weil ich als »Muselmann« mich besonders für das Essen interessierte. Und unter den Menschen, die so wie ich waren, keimte die Hoffnung auf, daß wir vielleicht an diesem Tage eine etwas bessere Suppe bekommen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Jeszcze wrócę do tego momentu, przed trzema dniami

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich komme jetzt zurück zu dem Ereignis zwei Tage vorher

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Po pewnym czasie zostało odczytanych niedużo nazwisk, 15 do 20 nazwisk

Dolmetscherin Kapkajew:

Nach einiger Zeit nämlich wurden einige Namen, so 15 bis 20 Namen, verlesen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

A na sali tej przebywało około 300 Schonungowców tych

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in diesem Saal befanden sich etwa 300 Schonungsbedürftige, sogenannte

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ci wyczytani, tych 15 czy 20 odczytanych, zostało wywołanych na salę i z powrotem potem kazano im pójść

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]

Wywołanych z sali

Zeuge Adolf Gawalewicz

Z łóżek

Dolmetscherin Kapkajew:

Z łóżek na salę

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Na salę do przeglądu przeszli, pobieżnego przeglądu

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese 15 oder 20 Personen, die aufgerufen wurden, mußten im Saal hervortreten, um kurz angeschaut zu werden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Z tych tylko siedmiu, ośmiu, bardzo mało: kilka osób zostało zwolnionych na obóz, a reszta została z nami

Dolmetscherin Kapkajew:

Von diesen Personen wurden einige wenige ins Lager entlassen, und der Rest blieb bei uns

Zeuge Adolf Gawalewicz:

20 kwietnia przebrano nas w letnie koszule po jeńcach radzieckich, tak zwane »gimnastjorki«. Nie potrafię tego przetłumaczyć

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 20. April bekamen wir Sommerblusen von den sowjetischen Kriegsgefangenen, sogenannte Feldblusen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I także po jeńcach s podnie

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ebenfalls bekamen wir Hosen, die auch den sowjetischen Kriegsgefangenen gehörten

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Następnie cała załoga tej sali została, kazano nam wyjść i zostaliśmy załadowani do samochodów ciężarowych

Dolmetscherin Kapkajew:

Dann bekamen wir einen Befehl, wir alle, die im Saal waren, rauszugehen. Und wir wurden dann auf die Lastautos verladen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tutaj na marginesie chcę takie małe wyjaśnienie złożyć

Dolmetscherin Kapkajew:

Am Rande möchte ich jetzt eine kleine Erklärung abgeben

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Wydarzenia, które opisuję, bezpośrednio poprzedzają akcje masowego gazowania w Brzezince

Dolmetscherin Kapkajew:

Also diese Tatsachen, die ich jetzt beschreibe, die folgten unmittelbar dem Beginn der Massenvergasungen in Birkenau

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Czyli ja byłem świadkiem zarówno jeszcze metod przepraszam, że wulgaryzuję, bo trudno mi znaleźć określenie, metod tradycyjnych nienowoczesnych metod zabijania ludzi, a następnie byłem świadkiem

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich war Zeuge – also entschuldigen Sie, daß ich so mich ausdrücke – noch der vulgären, der primitiven Art der Menschentötungen. Und später war ich auch Zeuge der anderen Methoden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

A więc załadowano nas do tych samochodów i zostaliśmy wywiezieni do Birkenau

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir wurden also auf die Lastautos verladen, und man brachte uns nach Birkenau

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przy ładunku do samochodów porządku pilnował SDG Klehr

Dolmetscherin Kapkajew:

Bei dem Verladen auf die Lastautos überwachte die ordnungsgemäße Durchführung der Angeklagte, SDG Klehr

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Zwracał uwagę fakt, że nikt nas nie bił, ani nie popędzał

Dolmetscherin Kapkajew:

Es fiel die Tatsache auf, daß kein Mensch uns geschlagen hat und niemand uns getrieben hat

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Powiedziano nam: »Jedziecie« — »zur leichten Arbeit«

Dolmetscherin Kapkajew:

Man hat uns gesagt: »Ihr werdet jetzt zu einer leichteren Arbeit gebracht.«

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przyjechaliśmy do Birkenau

Dolmetscherin Kapkajew:

Wir kamen in Birkenau an

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Do murowanego baraku, który wtedy miał numer 4

Dolmetscherin Kapkajew:

Zu einer gemauerten Baracke, die damals die Nummer 4 trug.[1]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Później ten barak został otoczony murem

Dolmetscherin Kapkajew:

Später wurde eine Mauer drum gebaut

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przemianowany na Isolierstation

Dolmetscherin Kapkajew:

Und den Namen änderte man in die sogenannte Isolierstation

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I numer 7 dostał nowy później

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Block bekam dann die Nummer 7, später

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Wśród mieszkańców tego bloku, blok ten był nazywany »poczekalnią do gazu«

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Bewohner dieses Blocks nannten ihn den »Wartesaal zum Tod«

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zastaliśmy tam małą grupę około trzydziestu kilku wynędzniałych postaci

Dolmetscherin Kapkajew:

Als wir dort ankamen, fanden wir dort 30 und ein bißchen mehr abgemagerte Gestalten vor

Zeuge Adolf Gawalewicz:

To, ci koledzy powiedzieli nam, mnie i tym nowym przybyszom, Zugangom, że oni są resztką z około 1.200 »muzułmanów« wywiezionych przed blisko miesiącem ze Schonungu

Dolmetscherin Kapkajew:

Sie, diese Kameraden, sagten uns – also den Zugängen und auch mir persönlich –, daß sie ein Rest sind von einer Gruppe von 1.200 »Muselmännern«, die von der Schonung gebracht wurden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Wtedy zrozumiałem, jaki los nas czeka

Dolmetscherin Kapkajew:

Damals habe ich verstanden, was für ein Schicksal auf uns hier wartet

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ponieważ wiedzieliśmy, że tylu z kolegów z mojego środowiska »muzułmańskiego« pojechało do Brzezinki oni byli rzucani na ziemię i mordowani przez pijanych esesmanów i potem auta ze zwłokami przyjeżdżały z powrotem do krematorium oświęcimskiego, do Auschwitz I

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja nie zrozumiałam proszę pana tego. Pan powiedział, że wiedziałem, co nas czeka teraz, dlatego, że już poprzednio..

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Że poprzednio, że ta reszta tych, co nie żyją, to byli po przyjeździe na tym bloku mordowani, a ich zwłoki przywożono do, z powrotem do Oświęcimia I i tam spalano w krematorium. A więc wiedzieliśmy, że w Brzezince dzieją się rzeczy straszne i tam myśmy pojechali

Dolmetscherin Kapkajew:

Also wir erfuhren dann, was für schreckliche Dinge sich in Birkenau abspielen. Daß unsere Kameraden, die auch »Muselmänner« waren, nachdem sie dorthin gebracht wurden, furchtbar geschlagen und getreten wurden von den betrunkenen SS-Männern. Und dann brachte man die Leichen wieder nach Auschwitz zurück. Wir wußten also, daß uns hier in Birkenau auch etwas Schreckliches erwartet

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Te nienowoczesne metody zabijania ludzi w okresie od 20 kwietnia do 3 maja

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese nicht-modernen Methoden des Tötens von Menschen in der Zeit [...] vom 20. April bis zum 3. Mai

Vorsitzender Richter:

1942

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak jest

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl, 1942. — Te metody

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Te metody, i proszę Wysokiego Sądu, ja nie chciałbym sądu przeciążać szczegółami już, o których mi bardzo trudno jest [mówić]. Niemniej muszę chociaż kilka zdań opisać, ten sposób eksterminacji, chociaż to też dla mnie nie jest przyjemnością

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, ich möchte bitte das Hohe Gericht nicht belasten, und zwar nicht mit Einzelheiten, die ich dann schildern muß. Ich möchte damit wirklich nicht Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich bin gezwungen, auch die Einzelheiten des Tötens hier zu schildern. Das gehört wirklich nicht zu den angenehmen Dingen

Vorsitzender Richter:

Haben Sie diese Einzelheiten selbst erlebt

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ja

Vorsitzender Richter:

Mit eigenen Augen gesehen und gehört

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Właśnie dlatego. I też dlatego, że wydaje mi się, że jestem jedyny pozostały przy życiu świadek tej mrocznej karty historii obozu oświęcimskiego. I jest moim moralnym obowiązkiem dać świadectwo prawdzie

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und gerade eben, weil ich der Meinung bin, daß ich vielleicht der einzige überlebende Zeuge dieser schwarzen Karte im Leben des Lagers Auschwitz bin, darum halte ich es für meine Pflicht, jetzt Zeugnis [abzulegen] und der Wahrheit auf diese Weise zu dienen. [...]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Otóż te metody, te tradycyjne metody zabijania ludzi polegały na tym: po pierwsze

Dolmetscherin Kapkajew:

Also, diese traditionellen Methoden des Menschentötens waren folgendermaßen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Głodzenie, a wię c dawano nam, nie dawano nam

Dolmetscherin Kapkajew:

Erstens: verhungern lassen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Głodzenie polegało na tym, że przez całe te przeszło dwa tygodnie dostaliśmy dwa albo trzy razy litr zupy na trzech do pięciu ludzi

Dolmetscherin Kapkajew:

Also verhungern lassen, und zwar auf welche Weise? Auf folgende: In zwei Wochen bekamen wir zwei- oder dreimal einen Liter Suppe für drei bis fünf Personen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Nie więcej jak dwa razy dostaliśmy 1.400 gramowy bochenek chleba na 8 do 10 ludzi

Dolmetscherin Kapkajew:

Nicht mehr als zweimal in dieser Zeit bekamen wir einen 1.400 Gramm wiegenden Brotlaib für acht bis zehn Personen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

[Pause] Drug a metoda: obowiązkowe stanie, cały dzień obowiązkowo stanie było, tak

Dolmetscherin Kapkajew:

Zweite Methode des Tötens: Jeden Tag den ganzen Tag durch stehen müssen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

A bardzo często, średnio co drugą noc, stójka obowiązkowa była także przez całą noc

Dolmetscherin Kapkajew:

Co drugi dzień

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak, tak mniej więcej

Dolmetscherin Kapkajew:

Und ungefähr jede zweite Nacht mußte man auch die ganze Nacht durch stehen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

W czasie nocn ych stójek pijani esesmani często robili zabawy, urządzając nam w beczkach zebranych w podeszczowej wodzie, bo wtedy był początek obozu, więc jeszcze z wodą było bardzo trudno w Brzezince, przymusowe kąpiele. To znaczy zabijano ludzi, przymusowo ich topiąc w beczkach

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dabei, während dieser nächtlichen Stehappelle, [machten sich] die betrunkenen SS-Männer einen Spaß daraus, daß sie Menschen in den Fässern mit Wasser ertränkten

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Gdy dostal iśmy się szczęśliwie na noc do tych koji do bloku, do boksów, to

Dolmetscherin Kapkajew:

Wenn wir glücklicherweise wieder in unsere Boxen zurückkamen im Block

Zeuge Adolf Gawalewicz:

To kilkakrotnie mieliśmy wizytę pijanego towarzystwa

Dolmetscherin Kapkajew:

Hatten wir oftmals noch einen Besuch von einer betrunkenen Gesellschaft

Zeuge Adolf Gawalewicz:

W tym towarzystwie byli blockführerzy i jacyś funkcyjni, przypuszczam z karnej kompanii, nie wiem tego

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in dieser betrunkenen Gesellschaft, da befanden sich die Blockführer und Funktionshäftlinge. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich glaube, von der Strafkompanie

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I jeden z tych funkcyjnych chlubił się tym, że jednym uderzeniem pałką rozbija mózg

Dolmetscherin Kapkajew:

Einer von diesen Funktionshäftlingen prahlte damit, daß er mit einem Stockhieb in der Lage sei, [einen Schädel] entzweizubrechen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Wtedy w grobowej ciszy padała komenda: »Wystawić głowy« i te straszne sekundy trwały, czy moja głowa spodoba się temu oprawcy

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dann [kam] jedesmal der Befehl, die Köpfe auszustrecken. Und da folgten die furchtbaren Minuten: »Um Gottes Willen, wird mein Kopf dem Henker gefallen oder nicht?«

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Na bloku tym istniał zakaz udzielania jakiejkolwiek pomocy lekarskiej

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf diesem Block herrschte das Verbot, ärztliche Hilfe angedeihen zu lassen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Jest mi to wiadome stąd, ponieważ na bloku tym w chwili naszego przybycia znajdowało się około 190 radzieckich jeńców wojennych

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es [deshalb, weil] in dem Augenblick, in dem wir auf den Block kamen, sich dort auch 190 russische Kriegsgefangene befanden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I do tych jeńców sowieckich przychodził z opieką lekarską w warunkach obozowych doktor Ciepielowski Marian

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zu diesen sowjetischen Häftlingen [+ kam], um sie ärztlich zu betreuen, natürlich im Rahmen der Lagermöglichkeiten, ein Doktor Ciepielowski, Marian

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Z doktorem tym zawiązała się między nami przyjaźń

Dolmetscherin Kapkajew:

Z panem

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ze mną

Dolmetscherin Kapkajew:

Zwischen mir und diesem Doktor Ciepielowski entstand im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft

Zeuge Adolf Gawalewicz:

To też jest bardzo dziwne, bo ja na tym strasznym bloku potrafiłem jemu deklamować poezje naszego jednego wieszcza narodowego. A on mnie przynosił chleb, który dawał mi w latrynie, do której droga usłana była zwłokami. Więc poezja, poezja i latryna

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war ein ganz merkwürdiger Zustand. Ich deklamierte ihm Gedichte von einem unserer größten Dichter, und er brachte mir dafür Brotstücke in der Tasche und übergab mir dieses Brot auf der Latrine, zu der Leichen unterwegs nebeneinander führten. Also Poesie und Latrine

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Dzięki temu razem z około 20 kolegami doczekałem dnia naszego święta narodowego, to jest 3 maja 19

Dolmetscherin Kapkajew:

Also auf diese Weise konnte ich mit 20 anderen Kameraden überleben und den Tag unseres Nationalfeiertages am 3. Mai [feiern]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ja pragnę sąd, Wysoki Sąd uspokoić, ja zaraz skończę ten temat

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich möchte Sie beruhigen. Ich bin sofort fertig. Ich beende gleich das Thema

Zeuge Adolf Gawalewicz:

3 maja na blok przyszli z Oświęcimia I pielęgniarze wydano nam zupę i przyszedł Zugang. Wydano nam chleb, normalne Verpflegung dostaliśmy

Dolmetscherin Kapkajew:

Am 3. Mai kamen auf unseren Block die Pfleger aus Auschwitz I und brachten uns die normale Verpflegung. Es kam auch ein neuer Zugang

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Dosyć duży, duży

Dolmetscherin Kapkajew:

Und zwar ziemlich groß war er

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Następnego dnia odbyła się pierwsza w Brzezince wybiórka więźniów do gazu, do której poszli, przypuszczam, ci, co przetrzymali tamten okres i pewna liczba, no

Dolmetscherin Kapkajew:

Am nächsten Tag, also am 4. Mai, fand die erste – in Birkenau – Selektion zur Vergasung statt. Und bei dieser Selektion gingen in den Tod diejenigen, die bereits das vorher Geschilderte überlebt haben, und die anderen auch.[2]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tę selekcję przeprowadzał w Brzezince SDG, którego nazwiska nie pamiętam

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Selektion wurde in Birkenau von einem SDG durchgeführt, an dessen Namen ich mich nicht erinnere

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Kończąc historię poczekalni do gazu chcę tylko powiedzieć, że przebywałem na tym strasznym bloku, gdzie około 10.000 ludzi na moich oczach szło do samochodów, do września

Dolmetscherin Kapkajew:

Also in diesem schrecklichen Wartesaal wurden unter meinen Augen 10.000 Menschen auf die Lastautos verladen bis September des gleichen Jahres

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Zacząłem o SDG Józefie Klehrze i na nim tę część chcę zakończyć

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich begann diese Geschichte mit dem Angeklagten, SDG Klehr, und mit ihm möchte ich auch diese Etappe beenden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Formalnie to było niewinne Überstellung

Dolmetscherin Kapkajew:

Formell war das eine unschuldige Überstellung

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ale skoro my, »muzułmani«, wiedzieliśmy, co oznacza to słowo, ponieważ byli ci nasi poprzednicy tak tam potraktowani

Dolmetscherin Kapkajew:

Aber wir »Muselmänner«, wir wußten ganz genau, was diese Überstellung bedeutet

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Także przypuszczam, że to samo było, co najmniej tyle samo wiedzi ał SDG

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da nehme ich an, daß zumindest so viel wie wir auch der SDG [wußte]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Następnie po powrocie we wrześniu, to jest też długa historia i tego sądu nie będę fatygował tą powieścią. Z powrotem wróciłem do Auschwitz I

Dolmetscherin Kapkajew:

Das ist eine lange Geschichte, und ich möchte das Gericht damit nicht in Anspruch nehmen. Aber im September kam ich dann zurück ins Lager Auschwitz I

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I tam od przyjaciela, któr y był pflegerem, Stajnda Jan. [...] Dowiedziałem się, że on próbował ratować mnie wtedy 20 kwietnia, bo byłem na liście, takiej samej liście, jak się dla SDG Klehra robiło na fenol. Według tych samych kryteriów lista była sporządzona

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich zurückkam im September ins Lager Auschwitz I, erfuhr ich von meinem Freund, einem Pfleger, Stajnda, Jan, daß er versucht hatte, mich am 20. April damals zu retten, weil ich bereits auf der Liste war, die für den Angeklagten Klehr zum »Abspritzen« mit Phenol vorbereitet wurde

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Gdy w jakieś kilka miesięcy później zgłosiłem się na blok 28, to wtedy powiedziano mi, że twojej karty nie ma, została tak wycofana, jak się wycofuje kartę ewidencyjną ludzi nieżywych

Dolmetscherin Kapkajew:

Als ich einige Zeit später auf dem Block 28 vorsprach, da sagte man mir: »Wir haben deine Evidenzkarte nicht mehr. Sie ist so zurückgezogen, wie es bei den Häftlingen geht, die bereits tot sind.«

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Te przeżycia, które tu w skrócie, w skrócie zeznaję, opisałem w »Przeglądzie Lekarskim« przed trzema laty ogłoszonym. Mam ten »Przegląd« ze sobą, czasopismo takie

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Erlebnisse, die ich jetzt geschildert habe, habe ich in einem Artikel [beschrieben], der in »Ärztliche Übersicht« – das ist eine Zeitschrift – veröffentlicht wurde. Ich habe diese Zeitschrift mit.[3]

Vorsitzender Richter:

Danke schön. Haben Sie im Mai 1943 noch einmal eine Selektion im Häftlingskrankenbau des Stammlagers erlebt

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan jeszcze raz w maju 43 roku przeżył selekcję na izbie chorych w obozie macierzystym

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak jest

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ja to, też bliżej pozwolę sobie

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde mir erlauben, das auch etwas näher zu beschreiben

Zeuge Adolf Gawalewicz:

To było na przełomie kwietnia, miesiąca kwietnia i maja

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war Ende April/Anfang Mai

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Znowu przebywałem na bloku 20, tym razem na sali numer 8

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich befand mich wiederum auf dem Block 20, diesmal im Saal Nummer 8

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Z polecenia sc hreibera blokowego, będąc w stanie, będąc tam jako chory, prowadziłem pomocniczą ewidencję stanu tej

Dolmetscherin Kapkajew:

Auf Anordnung des Blockschreibers half ich ihm dabei, eine Evidenz der Stärke des Blocks zu führen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Pomoc niczą, to była taka nieoficjalna

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war keine offizielle Evidenz, sondern hilfsweise aufgestellt. [Pause] — Całego bloku

Zeuge Adolf Gawalewicz [unterbricht]:

Dlatego ten okres mi się tak wrył w pamięć, że to właśnie była rocznica, gdy ja byłem »überstellt«, bo to też był kwiecień, maj i wtedy był też kwiecień, maj

Dolmetscherin Kapkajew:

Dieser Tag blieb mir besonders im Gedächtnis haften, weil es ein Jahrestag war, an dem ich schon einmal überstellt wurde. Das war auch im April, ein Jahr vorher, April/Mai

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ta selekcja była robiona jakby w pewnym pośpiechu

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Selektion wurde im gewissen Maße in Eile durchgeführt. [...]

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Jak gdyby była nagle zarządzona

Dolmetscherin Kapkajew:

Das sah so aus, als ob das plötzlich angeordnet wurde

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ponieważ sztubowym był Hermann Wuczke na tej sali. Reichsdeutscher

Dolmetscherin Kapkajew:

Also der Stubenälteste war damals ein Reichsdeutscher, Hermann Wuczke

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Który zresztą mnie i innych, kilku innych kolegów, starał się wtedy ratować

Dolmetscherin Kapkajew:

Der übrigens sich bemüht hat damals, mich und einige andere Kameraden zu retten

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przyszła wiadomość, że mamy przygotować się do przeglądu

Dolmetscherin Kapkajew:

Es kam die Nachricht, daß wir uns bereithalten müssen, weil jemand kommt

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Karty ewidencyjne zostały uporządkowane i rozdane każdemu choremu do ręki

Dolmetscherin Kapkajew:

Die Evidenzkarten wurden in Ordnung gebracht und jedem Kranken in die Hand gegeben

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Na salę wszedł znowu, tak, zjawił się SDG i jeszcze funkcyjni

Dolmetscherin Kapkajew:

Kto SDG

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Josef Klehr

Dolmetscherin Kapkajew:

Im Saal erschienen damals der SDG Josef Klehr und die anderen Funktionshäftlinge

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Wtedy to był, w tym okresie sztubowy Hermann Wuczke robił takie, to jest taki szczegół, robił przepierzenie. Budował sobie takie przepierzenie, taki szalowany, oszalowany pokoik sobie robił. Z desek i koców

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Dla siebie

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Dla siebie, dla jakiś tam celów takich

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, damals – das ist so eine kleine Einzelheit – baute der Stubenälteste Hermann Wuczke für sich so einen kleinen abgesperrten Raum, mit Decken und so weiter

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Drzewo takie

Dolmetscherin Kapkajew:

Mit Sperrholz

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Zaprawa jakaś wapienna na tym była. Coś takiego

Dolmetscherin Kapkajew:

Ja, es war auch irgendeine Kalkmasse da drauf auf dem Sperrholz

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I SDG Josef Klehr wdał się z nim [+ w rozmowę], z żywym zainteresowaniem omawiał tę robotę

Dolmetscherin Kapkajew:

Und der Angeklagte Klehr besprach mit großem Interesse mit dem Wuczke eben diesen abgetrennten Raum. Und wir warteten auf die Selektion, [während] er das Gespräch mit Wuczke führte

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Czy SDG czekał na kogoś, czy co, nie wiem. W każdym razie po pewnym czasie [z wyraźnym zniecierpliwieniem] porozmawiał z Hermannem Wuczke i temu wskazał prawą część sali

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, ob der SDG auf jemanden gewartet hat oder nicht. Aber nach einer Weile sagte er mit einer gewissen Ungeduld etwas, und Wuczke zeigte ihm die rechte Seite des Saals

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Nie wiem, o jakie szczegóły się pytał

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß nicht, nach welchen Einzelheiten er dabei fragte

Zeuge Adolf Gawalewicz:

W każdym razie też w pewnym sensie nietypowa selekcja, mała selekcja to była, bo tylko połowa sali była poddana tej selekcji. Prawa, prawa część

Dolmetscherin Kapkajew:

Jedenfalls war das keine typische Selektion, eine kleine Selektion, weil nur dieser eine Teil des Saals, nur diese rechte Seite, von der Selektion umfaßt wurde

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Zostało wybranych »zur Überstellung« około 70 więźniów

Dolmetscherin Kapkajew:

Etwa 70 Häftlinge wurden damals zur Überstellung ausgesucht

Zeuge Adolf Gawalewicz:

W tej grupie najliczniejsi byli obywatele holenderscy

Dolmetscherin Kapkajew:

In dieser Gruppe waren am meisten die holländischen Staatsangehörigen vertreten

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Szczególnie pamiętam młodego, dla mnie jako laika zdrowo wyglądającego chłopca [w wieku] 18, 20 lat, który był silny, zdrowy, bardzo sympatyczny, który też poszedł

Dolmetscherin Kapkajew:

Besonders fiel mir da ein junger Mann, also für mich als Laien ein starker, gesunder junger Mensch von etwa 18 Jahren, ein sehr sympathischer Mensch auf, der kam dann auch mit

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Później w książce ewidencyjnej odkreślałem, kreśląc różową kredką tych 70 nazwisk tych, co zostali »überstellt«

Dolmetscherin Kapkajew:

Später, im Evidenzbuch, habe ich die Namen durchgestrichen von den 70 Personen, die dann ausselektioniert wurden, und zwar mit einem rosa Stift

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I mam zamiłowanie do refleksyjnych, do myślenia refleksyjnego, to też już kończę, proszę Wysokiego Sądu, tę opowieść. To wtedy zwróciłem uwagę, że ja znam już ten los, który ludzi czeka, pod tym słowem »überstellt« i ten nonsens tych sprzeczek, tych ludzi wybranych o kawałek rzemienia. Wybuchały te gwałtowne sprzeczki tak mnie znane, na tematy zupełnie nieistotne

Dolmetscherin Kapkajew:

Da ich so besonders veranlagt bin, so zum [reflexiven] Denken, da überlegte ich gerade, wie merkwürdig. Ich wußte doch, was man unter dem Wort Überstellung versteht. Und unter diesen Menschen, die eben überstellt wurden, brachen dann so Streitigkeiten um Kleinigkeiten, um ein Stück Riemen oder um irgend etwas immer wieder aus

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I ci ludzie odeszli, w tym samym dniu odjechali, po południu

Dolmetscherin Kapkajew:

Diese Menschen fuhren an dem gleichen Tag, am Nachmittag, fort. [...]

Vorsitzender Richter:

Ja. Sie haben also in der Kartei diese 70 ausgesuchten Häftlinge durchstreichen müssen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

To nie była kartoteka, tylko to był zeszyt. Ta ki szkolny zeszyt

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war keine Kartei, das war so etwas wie ein Schulheft

Vorsitzender Richter:

Ach so. War das eine private Arbeit, die Sie da gemacht haben

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc to była prywatna praca

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ja, proszę sądu, ja się dowiedziałem potem, że to była praca, ten zeszyt [mi] jakiś miesiąc potem zginął i nawet miałem z tego powodu nieprzyjemności. Że te zeszyty zostały przekazane poza obóz

Dolmetscherin Kapkajew:

Od kogo? — Ja, dieses Heft ist mir dann nach einem Monat abhanden gekommen. Und ich hatte sogar aus diesem Grunde Unannehmlichkeiten. Ich habe dann später erfahren, daß diese Hefte nach außerhalb des Lagers gekommen sind

Vorsitzender Richter:

Ja. Diese Hefte waren aber nicht für die Lagerleitung bestimmt, sondern die waren für sich, privat, geführt

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc znaczy, to nie było dla kierownictwa obozu te zeszyty, tylko prywatnie prowadzone

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Wiedział o tych zeszytach blockschreiber i sztubowy widział, że je prowadzę. I mnie podawał odpowiednie dane

Dolmetscherin Kapkajew:

Der Blockschreiber und der Stubenälteste wußten davon, und sie haben mir auch die entsprechenden Angaben gegeben

Vorsitzender Richter:

Ja. Aber es war eben nicht etwa befohlen von der Lagerleitung, daß derartige Bestandslisten geführt wurden

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc to w każdym razie nie było nakazane

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Nie była oficjalna ewidencja

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war keine offizielle

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Keine offizielle Sache. Sie wissen aber jedenfalls, daß diese 70 Häftlinge auch vergast worden sind? Und woher wissen Sie das

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan wie w każdym bądź razie o tym, że 70 wybranych więźniów zostało zagazowanych i skąd pan o tym wie

Zeuge Adolf Gawalewicz:

[Pause] W ewidencji w porozumieniu, to była wiadomość od kolegów pośrednią drogą, od kolegów ze Schreibstuby HKB

Dolmetscherin Kapkajew:

Es war eine unmittelbar [eingetroffene] Nachricht von den Kameraden aus der Schreibstube des Krankenbaus

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Że mam znaczyć, bo ja się pytałem za każdym razem, jak znaczyć, że mam zaznaczać tych kolorem różowym jako »überstellt«

Dolmetscherin Kapkajew:

Es kam also die Nachricht von diesen Kameraden aus der Schreibstube des Krankenbaus, weil ich sie immer wieder gefragt habe, mit welcher Farbe ich sie durchstreichen soll, daß sie als überstellt notiert werden sollen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

A ponieważ byłem przecież przez ponad cztery miesiące na tej poczekalni do gazu

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da ich doch selbst über vier Monate lang in diesem Warteraum, in dem ich auf den Gastod wartete, gewesen bin

Zeuge Adolf Gawalewicz:

A tam z kolei zaprzyjaźniłem się, tam znowu ratował życie Piasecki, blockschreiber tej Warteraum Birkenau

Dolmetscherin Kapkajew:

Und da dort auch der Blockschreiber des Wartesaals in Birkenau, Piasecki, versucht hatte, [+ mich] zu retten

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I od Piaseckiego wiedziałem, że »überstellt«, że jak dostaje tak zwany »Überstellung«, przeniesienie, to znaczy, że będzie transport do bunkrów gazo wych

Dolmetscherin Kapkajew:

Von diesem Piasecki eben erfuhr ich dann, daß das Wort »überstellt« bedeutet, daß man in einen Transport zum Gas, in die Gaskammer kommt

Vorsitzender Richter:

Ja. Also nach Mitteilungen anderer Häftlinge hatten Sie sich darüber informiert, daß diese Überstellung nach Birkenau aus dem Krankenbau in Wirklichkeit eine Hinüberführung zur Vergasung war

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Jawohl

Vorsitzender Richter:

Ja, das ist so gewesen. Sie sagen, diese Auswahl hat Klehr allein getätigt

Dolmetscherin Kapkajew:

Wybiórki dokonał jeden tylko Klehr, sam jeden

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak jest

Dolmetscherin Kapkajew:

Jawohl

Vorsitzender Richter:

Waren da irgendwelche anderen noch dabei? Sie sprachen vorhin von »Klehr und seinen Gehilfen« oder so was Ähnliches. [...]

Dolmetscherin Kapkajew:

Funktionshäftlinge. [...]

Vorsitzender Richter:

Also SS-Leute waren da sonst nicht dabei

Dolmetscherin Kapkajew:

Esesmanów nie było przy tym

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Nie było

Vorsitzender Richter:

Nein

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, keine

Vorsitzender Richter:

Insbesondere keine Ärzte, keine SS-Ärzte

Dolmetscherin Kapkajew:

Lekarzy nie było przy tym, szczególnie lekarzy esesmanów

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ja powiedziałem: nie, nie było. Jak powiedziałem przedtem być może, czy czekał, czy nie

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein, es waren keine dabei

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Być może czekał na lekarza. Być może czekał na lekarza

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich weiß es nicht, wie ich bereits gesagt habe. Vielleicht hat er auf den Arzt gewartet

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Bo potem zniecierpliwił się i zrobił selekcję

Dolmetscherin Kapkajew:

Weil er dann so ungeduldig wurde und eben halt die Selektion durchgeführt hat

Vorsitzender Richter:

Ja

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tego już

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Das weiß ich ja nicht

Vorsitzender Richter:

Jedenfalls, es kam kein Arzt

Dolmetscherin Kapkajew:

Ale żaden lekarz nie przyszedł

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Żaden lekarz

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Nein

Dolmetscherin Kapkajew:

Kein Arzt kam

Vorsitzender Richter:

Das waren etwa 70 Menschen, und diese erste Sache am 20. April 1942, die ist nicht so ganz klar hervorgetreten. Sie sagten erst, ein paar Tage vor dem 20. April war der Klehr da und ha t da gesprochen mit dem Häftlingspfleger Rozpęg

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Rozpęg zdaje się

Dolmetscherin Kapkajew:

Rozpęg, ja

Vorsitzender Richter:

Rozpęg, ja. Und dann wurden am 20. April die Leute fortgeführt, nicht

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powi edział, że parę dni przed tym przyszedł Klehr. Rozmawiał z Rozpęgiem

Zeuge Adolf Gawalewicz [unterbricht]:

Ja to powiem jeszcze raz wobec tego

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich werde es dann noch einmal sagen

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Kilka dni przedtem [odbył] jakiś przegląd kart ewidencyjnych naszych. I tylko kilku zostało zwolnionych na Lager i resztę zostało. Widocznie lista była robiona jakaś

Dolmetscherin Kapkajew:

Also einige Tage vorher wurde irgendwie eine Überprüfung durchgeführt von unseren Evidenzkarten. Und nur einige durften dann ins Lager zurück

Vorsitzender Richter:

Ja. Und wer hat diese Prüfung durchgeführt

Dolmetscherin Kapkajew:

I kto przeprowadził tego rodzaju przegląd? Tych kart

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ten, to był przegląd tylko papierowy

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Kto przeprowadził

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przeprowadził Josef Klehr

Dolmetscherin Kapkajew:

Also das war so eine Übersicht auf dem Papier, und diese Überprüfung wurde von Josef Klehr durchgeführt

Vorsitzender Richter:

Ja. Und Josef Klehr hat auch die Leute bestimmt, die aus diesem Schonungsblock wieder ins Lager durften, und diejenigen, die dableiben mußten

Dolmetscherin Kapkajew:

I on wyznaczył tych, którzy mają wyjść i wrócić do

Zeuge Adolf Gawalewicz [unterbricht]:

Tak, t ylko to była bardzo mała liczba: koło 10 ludzi

Dolmetscherin Kapkajew:

Das war eine sehr geringe Zahl, so vielleicht um zehn Personen

Vorsitzender Richter:

Ja, ja. Und die anderen kamen dann mit Ihnen zusammen nach Birkenau in diesen Block 7 oder 4

Zeuge Adolf Gawalewicz:

4

Vorsitzender Richter:

Und Sie haben dort wie lange zugebracht

Dolmetscherin Kapkajew:

Ile tam czasu byliście w Brzezince w tym, w tej poczekalni

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Od 20 kwietnia do 16 września

Dolmetscherin Kapkajew:

Vom 20. April bis zum 16. September

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Z tym, że 4 września dopiero zaczęło się to gazowanie masowe

Dolmetscherin Kapkajew:

Und dabei möchte ich sagen, daß am 4. [Mai] dann die Massenvergasung begann

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Ale z tej grupy niespełna 300 więźniów, moich kolegów, do tego 4 maja dożyło około 20

Dolmetscherin Kapkajew:

4 maja zaczęły się gazowania, nie? Pan powiedział, że byliśmy od 20 kwietnia do 16 września, gazowanie rozpoczęte było

Zeuge Adolf Gawalewicz:

4 maja

Dolmetscherin Kapkajew:

4 maja i w międzyczasie od 20 kwietnia

Zeuge Adolf Gawalewicz [unterbricht]:

Nie od 20. 4 maja

Dolmetscherin Kapkajew:

Do 4 maja zostały 320

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich blieb dort vom 20. April bis zum 16. September. [...]

Vorsitzender Richter:

Und die anderen, die wurden ab 4. Mai vergast

Dolmetscherin Kapkajew:

Nein. Am 4. Mai begann die Massenvergasung. Ich möchte aber sagen, daß zwischen dem 20. April und 4. Mai, also bevor die Vergasung begann, von den 300 Personen, die mit mir waren, nur 20 überlebten. Also nur 20

Vorsitzender Richter:

Keine Fragen mehr des Gerichts? Staatsanwaltschaft, bitte schön

Staatsanwalt Kügler:

Keine Fragen [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Die Herren Nebenkläger

Nebenklagevertreter Kaul:

Keine

Vorsitzender Richter:

Keine Frage mehr. Herr Klehr? Herr Göllner, Sie nicht

Verteidiger Göllner:

Nein, er soll selbst dazu [unverständlich]

Vorsitzender Richter:

Ja, bitte schön

Angeklagter Klehr:

Herr Zeuge, eine Frage. Sie sagten, Sie wären nach Birkenau verlegt worden in die Isolierstation. Ist das richtig

Vorsitzender Richter:

Er hat gesagt, dieser Block hieß später dann Isolierstation

Angeklagter Klehr:

Ja

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan powiedział, że pan został przeniesiony do Brzezinki do tego bloku, który później nazywał się Isolierstation

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak jest. 20 kwietnia ten blok był — Block 4, — się nazywał, [...] a dopiero po 4 maja został ogrodzony murem i nazwany Isolierstation

Dolmetscherin Kapkajew:

Also am 20. April, als ich dahin kam, da war das noch Block Nummer 4

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I tam była resztka jeńców radzieckich: 190. W tym momencie, gdy ja przybyłem

Dolmetscherin Kapkajew:

Und in dem Augenblick, als ich dorthin kam, da befanden sich dort etwa 190 sowjetische Kriegsgefangene. Und nach dem 4. Mai erst wurde eine Mauer um den Block gemacht. Und es hieß dann die Isolierstation

Angeklagter Klehr:

Herr Zeuge, würden Sie mir bitte den Grund sagen, [warum] Sie wieder zurückverlegt wurden von Birkenau [+ ins] Stammlager in den HKB

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy może pan powiedzieć

Zeuge Adolf Gawalewicz [unterbricht]:

Tak jest, rozumiem. Powiedziałem już, 16 września 1942 roku wróciłem z powrotem do

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Tak, dlaczego, z jakiego powodu pan wrócił

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Z jakiego powodu? Ach, z jakiego powodu. Nie wiem, z jakiego powodu

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich kam am 16. September 1942, wie ich bereits gesagt habe, ins Stammlager zurück. Aus welchem Grunde, warum

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przypuszczam, że to była pomoc ludzi, [którzy] może nie żyją, nie wiem. Ktoś z kolegów, przecież ja byłem już stary więzień

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich nehme an, daß mir da Kameraden geholfen haben, vielleicht solche, die nicht mehr leben

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, selbstverständlich, Klehr, der Mann war ja schon tot, der war ja doch schon abgeschrieben. Seine Karte ist schon abgeschrieben gewesen, und er galt als tot. Und seine Kameraden haben ihn dann irgendwie wieder zurückgeschafft

Angeklagter Klehr:

Ja, Herr Direktor, das können Sie ja verstehen. Aber ich war dort, im selben Boot habe ich gesessen. Ich habe das nie erlebt, wenn Häftlinge nach Birkenau verlegt worden sind, daß die wieder zurückgekommen sind ins Stammlager durch irgendeine Hilfe

Vorsitzender Richter:

Er kam auch nicht zurück

Angeklagter Klehr:

Er ist doch wieder

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Ja, er war ja tot. Der da zurückkam, war ja ein nicht geführter Mann

Angeklagter Klehr:

Das gab es da nicht, Herr Direktor. Die Häftlinge waren doch

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Na, ich kann mir schon vorstellen, daß es das gab

Angeklagter Klehr:

Die waren doch nummernmäßig in der Kartei. [...]

Vorsitzender Richter:

Natürlich. Und diese Kartei hat man als »umgekommen« bezeichnet. Dieser Mann, diese Karteikarte... Bitte

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Proszę Wysokiego Sądu, ja chciałem złożyć takie wobec tego oświadczenie

Dolmetscherin Kapkajew:

Bitte, Hohes Gericht, ich möchte dann folgende Erklärung abgeben

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Żyją ludzie, którzy przyjechali 3 maja i zastali mnie na tym bloku

Dolmetscherin Kapkajew:

Es leben noch [...] die Pfleger, die am 3. Mai gekommen sind und die mich dort getroffen haben

Zeuge Adolf Gawalewicz:

I później z Isolierstation przez pflegerów był kontakt już z obozem Stammlager

Dolmetscherin Kapkajew:

Und durch die Pfleger hatten wir von der Isolierstation bereits eine Verbindung mit dem Stammlager gehabt. [...]

Vorsitzender Richter:

Noch eine Frage

Angeklagter Klehr:

Herr Direktor, jeder Tote wurde abgeschrieben. Und der Zählappell mußte jeden Abend und jeden Morgen stimmen. Es kann ja nicht einfach einer hier für tot erklärt werden, und nachher kommt er wieder als Lebendiger zurück. Das gab es doch gar nicht, Herr Direktor. Weiter habe ich keine Fragen

Vorsitzender Richter:

Dafür war ein anderer noch am Leben, der in Wirklichkeit tot war

Nebenklagevertreter Raabe:

Ich habe noch eine Frage an den Angeklagten Klehr

Vorsitzender Richter:

Bitte schön

Nebenklagevertreter Raabe:

Herr Klehr, wie ist das? Sie sagten eben, wenn einer nach Birkenau überstellt wurde, da ist er nie wieder zurückgekommen. Ist das richtig

Angeklagter Klehr:

Jawohl

Nebenklagevertreter Raabe:

Ja. Galt das auch für Überstellungen von Monowitz nach Birkenau? Haben Sie darüber etwas erfahren

Angeklagter Klehr:

Ich kann da keine konkrete Auskunft geben, weil ich in Monowitz keinen Dienst gemacht habe. Ich kann nur beurteilen, was vom Stammlager aus

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Hat man Ihnen mal was erzählt darüber

Angeklagter Klehr:

Nein, von diesen Überstellungen, da habe ich nur von dem Nebenlager erfahren, aber ein konkretes Monowitz oder Gleiwitz oder sonstwo ein Nebenlager, da kann ich keine Angaben machen, wie die Selektionen und die Verlegungen durchgeführt wurden

Nebenklagevertreter Raabe:

Aber an sich bedeutete »Überstellung« grundsätzlich, daß eine Rückkehr von Birkenau nicht vorgesehen war, ja

Angeklagter Klehr:

Es gab zwei Selektionen: eine Verlegung und eine Überstellung. Jede Überstellung bedeutete, daß die Häftlinge liquidiert wurden

Nebenklagevertreter Raabe:

Jede Überstellung bedeutete, daß die Häftlinge liquidiert wurden

Angeklagter Klehr:

Jawohl

Nebenklagevertreter Raabe:

Danke schön

Verteidiger Gerhardt:

Herr Zeuge, von den 300 Personen, wieviel wurden vergast

Nebenklagevertreter Raabe [unterbricht]:

Herr Vorsitzender, könnte das protokolliert werden? Ich halte das für eine außerordentlich wichtige

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Das braucht nicht protokolliert zu werden, Herr Rechtsanwalt, das haben wir uns sehr genau gemerkt

Nebenklagevertreter Raabe:

Na ja, ich wollte es nur anmerken. Gut

Verteidiger Gerhardt:

Herr Zeuge, von den 300 von Ihnen angeführten Personen, wieviel wurden da vergast und wieviel sind auf andere Art und Weise umgekommen

Nebenklagevertreter Kaul:

Ist bereits beantwortet, Herr Vorsitzender. Ich beanstande die Frage

Verteidiger Gerhardt:

Die Frage ist nicht beantwortet. Sie können widersprechen, das Gericht mag entscheiden

Nebenklagevertreter Kaul:

Die Frage ist beantwortet worden

Dolmetscherin Kapkajew:

Zaraz, chwile czkę. [...]

Verteidiger Gerhardt:

Die Frage ist noch gar nicht gestellt worden, deswegen kann Sie überhaupt nicht

Nebenklagevertreter Kaul [unterbricht]:

Die Frage ist beantwortet worden

Dolmetscherin Kapkajew:

Doch, doch. Die Frage ist beantwortet. Er hat gesagt, »bis zum 4. Mai, bevor die Massenvergasungen begannen, blieben von den 300 Personen nur noch 20 am Leben«

Vorsitzender Richter:

So hat er genau gesagt, wörtlich. Und er hat gesagt – ich habe daraufhin noch die Folgerung daraus gezogen –, die übrigen wurden mit den Methoden, die er uns geschildert hat, ebenfalls

dem Tod zugeführt

Verteidiger Gerhardt:

Ja, ich verstehe dann nicht die Bekundung des Zeugen, daß er sagt, am 4.5.42 begannen die Massenvergasungen

Vorsitzender Richter:

Ja, nicht von den 20 Leuten allein, sondern da kamen mittlerweile noch 1.000 dazu. [...]

Verteidiger Gerhardt:

Ach so, ja, davon war allerdings nicht die Rede

Vorsitzender Richter:

Das hat er gesagt, Herr Rechtsanwalt. [...] Ja, von 10.000 Menschen hat er gesprochen. Na, ist noch eine Frage? Herr Doktor Fertig

Verteidiger Fertig:

Eine Frage. [...] Herr Zeuge, mir ist etwas noch nicht ganz klar geworden. Diese Selektion, von der Sie sprachen, die der Angeklagte Klehr durchgeführt haben soll, hat die im HKB des Stammlagers stattgefunden

Dolmetscherin Kapkajew:

Selekcje, które miały zostać przeprowadzone przez oskarżonego Klehra, czy one miały miejsce w obozie macierzystym na izbie chorych

Vorsitzender Richter:

Ja, nicht nur im Stammlager, sondern sogar im Häftlingskrankenbau, wo dieser Mann war

Verteidiger Fertig:

Im HKB. Im Häftlingskrankenbau des Stammlagers

Dolmetscherin Kapkajew:

Więc te selekcje miały miejsce

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Genau so

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Nie wiem dokładnie. Powiedziałem, że pierwsza była na 20 bloku, Stube 10, a druga była

Dolmetscherin Kapkajew:

Ich habe das doch ganz genau gesagt, das war doch zuerst mal im Block 20, Stube 10. Und die zweite Selektion

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Auf Block 20, Stube 8

Dolmetscherin Kapkajew:

Und die zweite Selektion genau auf dem gleichen Block 20, Stube 8

Verteidiger Fertig:

Ja, dann eine weitere Frage: Ich habe Sie jedenfalls so verstanden, daß Sie im April bereits nach Birkenau überstellt worden seien, während diese Selektion im Mai stattgefunden haben soll

Vorsitzender Richter:

Na, 43, Herr Rechtsanwalt

Verteidiger Fertig:

Im April 43

Vorsitzender Richter:

Nein. Die eine war im April 42, und das andere war im April

Dolmetscherin Kapkajew [unterbricht]:

Und das andere ein Jahr später

Vorsitzender Richter:

Im Mai 43

Verteidiger Fertig:

Ach, da habe ich das verwechselt

Dolmetscherin Kapkajew:

Ein Jahr später

Vorsitzender Richter:

Genau

Dolmetscherin Kapkajew:

Er hat gesagt, ich habe mir den Tag genau gemerkt, weil es der Jahrestag

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Sonst noch eine Frage zu stellen? Noch von den Angeklagten eine Erklärung abzugeben oder eine Frage zu stellen? Wenn nicht, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy m oże pan przysiąc z czystym sumieniem

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak jest

Dolmetscherin Kapkajew:

Na to, co pan powiedział? — Jawohl

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie den Eid in der religiösen oder in der bürgerlichen Form leisten

Dolmetscherin Kapkajew:

Czy pan w religijnej formie, czy w formie cywilnej

Zeuge Adolf Gawalewicz:

W religijnej formie

Dolmetscherin Kapkajew:

In der religiösen Form, bitte. — Proszę tylko słuchać, nic nie mówić

Vorsitzender Richter:

Ich spreche Ihnen den Eid vor: Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden

Dolmetscherin Kapkajew:

Przysięgam panu Bogu Wszechmogącemu i Wszechwiedzącemu, że

Vorsitzender Richter:

Daß Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt

Dolmetscherin Kapkajew:

Według najlepszej wiedzy, mówiłem szczerą prawdę

Vorsitzender Richter:

Und nichts verschwiegen haben

Dolmetscherin Kapkajew:

I niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadomym

Vorsitzender Richter:

Wollen Sie bitte die rechte Hand heben

Dolmetscherin Kapkajew:

Proszę podnieść prawą rękę do góry

Vorsitzender Richter:

Und mir nachsprechen: Ich schwöre es

Dolmetscherin Kapkajew:

Przysięgam

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Przysięgam

Vorsitzender Richter:

So wahr mir Gott helfe

Dolmetscherin Kapkajew:

Tak mi do pomóż Bóg

Zeuge Adolf Gawalewicz:

Tak mi dopomóż Bóg

Vorsitzender Richter:

Ich danke schön. Gegen die Entlassung des Zeugen ist nichts einzuwenden. Der Zeuge wird im allseitigen Einverständnis sämtlicher Prozeßbeteiligter entlassen. [Pause] Wenn Sie gehen wollen, Sie sind entlassen, Sie können gehen. Ich danke schön

Dolmetscherin Kapkajew:

Pan może odejść, jest zwolniony

Vorsitzender Richter:

Damit sind die Zeugen, die heute vernommen werden sollten, gehört. Herr Staatsanwalt, was haben Sie uns noch zu sagen

Staatsanwalt Kügler:

Der sogenannte Kinna-Bericht befindet sich in Fotokopie in Anlageband 1a auf Seite 67 und Seite 68.[4]

Vorsitzender Richter:

Ja

Staatsanwalt Kügler:

Ich beantrage ebenfalls die Verlesung des Berichts, dieser Fotokopie, und möchte dazu lediglich bemerken, daß weder im Gesetz noch in höchstrichterlicher Entscheidung dem irgend etwas entgegensteht

Vorsitzender Richter:

Ja, handelt es sich da um eine beglaubigte

Staatsanwalt Kügler [unterbricht]:

Nein

Vorsitzender Richter:

Um eine nicht beglaubigte Fotokopie

Staatsanwalt Kügler:

Um eine nicht beglaubigte Fotokopie

Vorsitzender Richter:

Ja, aber Herr Staatsanwalt, woraus wollen Sie denn den Schluß ziehen, daß es sich hier nun tatsächlich um eine Arbeit dieses Mannes handelt

Nebenklagevertreter Kaul:

[unverständlich] Herr Direktor

Vorsitzender Richter:

Ja, bei uns aber nicht. Aber bei uns nicht, Herr Rechtsanwalt

Nebenklagevertreter Kaul:

Ich bin Rechtsanwalt. So, ja..

Vorsitzender Richter:

Dann müßten wir den Zeugen hören

Nebenklagevertreter Kaul:

Lediglich für die Bestätigung, bitte

Vorsitzender Richter [unterbricht]:

Eben

Staatsanwalt Kügler:

Ich bin der Auffassung, daß die Fotokopie verlesen werden kann. Die Frage, ob und in welchem Umfang

  1. Birkenau, Lagerabschnitt BIb.
  2. Vgl. Czech, Kalendarium, S. 206.
  3. Vgl. Adolf Gawalewicz: Poczekalnia do gazu. Fragmenty wspomnień muzułmana, in: Przegląd Lekarski- Oswięcim, 1963, S. 54-62.
  4. Vgl. »Bericht zu dem Transport von 644 Polen nach dem Arbeitslager Auschwitz am 10.12.42« von Heinrich Kinna, Zamość, 16.12.1942, 4 Ks 2/63, Anlageband 1a, Bl. 67-68.
0:00